Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6275

Title: Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy
Authors: Brzozowska, Anna
Bubel, Dagmara
Kalinichenko, Antonina
Affiliation: Częstochowa University of Technology, Institute of IT economics, Poland, e-mail: annabrzozowskapcz@gmail.com, Dr. Hab.Inż., Prof. PCz
Częstochowa University of Technology, Poland, e-mail: dbubel@bg.pcz.pl, Dr.
Opole University, Chair of Processing Engineering, Opole, Poland, e-mail: akalinichenko@uni.opole.pl, Dr. Hab., Prof.
Bibliographic description (Ukraine): Brzozowska A. Readapting macroeconomic management to a globalized economy: How to handle the accountability on the current account balance [Електронний ресурс] / Anna Brzozowska, Dagmara Bubel, Antonina Kalinichenko // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 29-36. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15baacap.pdf.
Bibliographic description (International): Brzozowska, A., Bubel, D. and Kalinichenko A. (2015). Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 29-36. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15baacap.pdf>
Is part of: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Issue Date: 24-Nov-2015
Submitted date: May-2015
Date of entry: 2-Dec-2015
Publisher: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 631.147
JEL: Q180
Keywords: agricultural policy
CAP
financing agriculture
Page range: 29-36
Abstract: Poland, having joined the EU, became subject to regulations that significantly changed the conditions under which its food industry functioned. As markets opened up to each other, the possibilities of sale increased and competitiveness of economic entities improved. Mobilised public funds contributed, among other things, to modernisation of agricultural holdings and food industry enterprises, improvement of their competitiveness, construction of the infrastructure and multifunctional development of rural areas. The paper discusses tendencies in financing agriculture under the Common Agricultural Policy in Poland against the production and economic situation of the agricultural and food sector.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6275
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
References (International): Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2014). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej względem znaczenia kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i jego przemian. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101.2, pp. 45-54.
Czekaj, S., Majewski, E., Wąs, A. (2014). „Nowe zazielenienie” WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, pp. 39-56.
Czudec A. (2013). Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo 2 (159), pp. 90-105.
Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2014). Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101.2, pp. 37-44.
Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A., Sapa, A. (2010). Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach wspólnej polityki rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa. Wieś i Rolnictwo 2, pp. 109-122.
Kalinichenko, A.V., Vakulenko, Y.V., Galych, O.A. (2014) Ecological and economic aspects of feasibility of using crop products in alternative energy. Actual Problems of Economics, 161 (11), pp. 202-208.
Kowalski, D. (2014). Zasadność interwencji państwa w zakresie wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 11 (60), pp. 104-114.
Kozera, M. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln., Ser. G 3.98, pp. 118-125.
Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75, pp. 135-148.
Niewęgłowski, M. (2005). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7.4, pp. 314-317.
Rembisz, W. (2010). Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współczesna Ekonomia 4.4, pp. 7-25.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013.
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok. ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa 2013.
Wasilewski, M., Felczak, T. (2013). Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej. Zarządzanie i Finanse 2.2, pp. 491-501.
Weiss, E., Bitkowska, A. (2014). Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32), pp. 203-212.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15baacap.pdf822,52 kBAdobe PDFView/Open
15baacap.djvu251,34 kBDjVuView/Open
15baacap__COVER.png392,39 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.