Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6068

Назва: Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави
Інші назви: Place and role of globalization factors in the theory of the state economic security
Автори: Martynenko, Valentyna
Бібліографічний опис: Мартиненко В. В. Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави / Валентина Віталіївна Мартиненко // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 47. — № 4. — С. 12-20. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Martynenko V. Place and role of globalization factors in the theory of the state economic security. Galician economic bulletin, Ternopil, TNTU, 2014, Volume 47, No 4, P. 12-20 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Дата публікації: 18-лис-2014
Дата подання: 3-лют-2015
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 33(477)
316.32
Теми: економічна безпека держави
фактор впливу
виклик
загроза
ризик
глобалізація
the state economic security
the factor of influence
challenge
threat
risk
globalization
Діапазон сторінок: 12-20
Серія/номер: 2014, №4 (47)
2014, No 4 (47)
Короткий огляд (реферат): В умовах впливу глобалізації, як вищої форми інтернаціоналізації світового господарства та процесу, що спонукає зростання взаємозалежності країн світу, основними факторами впливу на економічну безпеку національної економіки виступають глобалізаційні виклики, загрози та ризики, які систематизовано автором. Основними глобалізаційними факторами економічної безпеки України запропоновано вплив світової валютної системи, вплив зовнішньоторговельних відносин, вплив міжнародного руху капіталів, вплив кон’юнктури міжнародного ринку цінних паперів. Узагальнено визначення понять «виклики», «загрози», «ризики» глобалізації та побудовано ієрархічний ланцюг їх співвідношень щодо впливу на економічну безпеку держави.
In the conditions of globalization, as the highest form of internationalization of the world economy and the process that leads to growing interdependence of the world country, the main factors influencing the state economic security are the globalization challenges, threats and risks which classification was carried out by the author. In the article were suggested the following main globalization factors of the state economic security: the impact of the global monetary system, indicators: the exchange rate of U.S. dollar, Euro and Russian Ruble; the impact of the foreign trade relations, indicators: export (% of GDP), import (% of GDP), net export (% of GDP); impact of international capital movements, indicators: foreign direct investment in Ukraine (in % to GDP), foreign direct investments from Ukraine (in % to GDP), gross external debt per capital, foreign bank capital (in % to the total bank capital); influence of the international securities market conditions, indicators: FTSE Index 100, RTS Index. The author identified only indicators with published statistics. These indicators will be used for quantitative estimation of the impact of globalization on the state economic security. It is proved that globalization factors can influence the level of the state economic security both positively and negatively. Consequences of globalization should be taken into account in the implementation of the government policy and the development of socio-economic development of Ukraine. Generalization of the definitions: «challenges», «threats», and «risks» of globalization was proposed, and a hierarchical chain of their relations concerning the impact on the state economic security was built.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6068
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
Перелік літератури: 1. Буркальцева, Д.Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи [Текст] / Д.Д. Буркальцева // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 124–125. – С.81–84.
2. Варналій, З.С. Світовий дохід як критерій забезпечення економічної безпеки держави [Текст] / З.С. Варналій, Л.А. Яремко // Економічна теорія. – 2006. – No4. – С.77–88.
3. Дудка, Ю.П. Парадигма економічної глобалізації та її значення у формуванні концептуальної матриці економічної безпеки [Текст] / Ю.П. Дудка // Економічний простір. – 2009. – No22/1. – С.45–57.
4. Зубок, М.І. Глобалізаційні виклики фінансовій безпеці [Текст] / М.І. Зубок // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – No19. – С.81–91.
5. Манилов, В. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы методологи [Текст] / В. Манилов // Военная мысль. – 1995. – No5. – С.9–18.
6. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України No 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.
7. Офіційний сайт «KOF Index of Globalization» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/
8. Прогноз розвитку світової валютної системи до 2015 року // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/097.htm.
9. Currency Amounts in New Special Drawing Rights (SDR) Basket [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
11. IPO календарь // Фондовый рынок fixygen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fixygen.ua/calendar/ipo.
12. Индекс ПФТС: архив значений, экспорт в Excel, построение графиков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investfunds.ua/markets/indicators/indekspfts/?f_s%5Bidx%5D=0&f_s%5Bsdate%5D=25.12.1997&f_s%5Bedate%5D=31.12.2011.
13. История значений индекса РТС по дням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rts.ru/ru/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI.
14. Мартиненко, В.В. Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації: автореферат ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та упр. нац. Господарством [Текст] / В. В. Мартиненко. – К.: Акад. муніцип. упр., 2014. – 20 с.
References: 1. Burkaltseva, D.D. Problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy v umovakh svitovoi kryzy [Text], D.D. Burkaltseva, Visnyk KNU im. T. Shevchenka. Ekonomika. – 2011. – Iss. 124–125. – P.81–84.
2. Varnalii, Z.S. Svitovyi dokhid yak kryterii zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Text], Z.S. Varnalii, L.A. Yaremko, Ekonomichna teoriia. – 2006. – No4. – P.77–88.
3. Dudka, Yu.P. Paradyhma ekonomichnoi hlobalizatsii ta yii znachennia u formuvanni kontseptualnoi matrytsi ekonomichnoi bezpeky [Text], Yu.P. Dudka, Ekonomichnyi prostir. – 2009. – No22/1. – P.45–57.
4. Zubok, M.I. Hlobalizatsiini vyklyky finansovii bezpetsi [Text], M.I. Zubok, Finansy, oblik i audyt. – 2012. – No19. – P.81–91.
5. Manilov, V. Issledovanie problem natsionalnoi bezopasnosti: voprosy metodolohi [Text], V. Manilov, Voennaia mysl. – 1995. – No5. – P.9–18.
6. Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy No 1277 vid 29.10.2013 r. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.
7. Ofitsiinyi sait "KOF Index of Globalization" [Electronic resource]. – Access mode: http://globalization.kof.ethz.ch/
8. Prohnoz rozvytku svitovoi valiutnoi systemy do 2015 roku, Informatsiino-analitychnyi portal Ukrainskoho ahentstva finansovoho rozvytku "Ukraine finansova" [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/097.htm.
9. Currency Amounts in New Special Drawing Rights (SDR) Basket [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm.
10. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Electronic resource]. – Access mode: http://ukrstat.gov.ua.
11. IPO kalendar, Fondovyi rynok fixygen [Electronic resource]. – Access mode: http://www.fixygen.ua/calendar/ipo.
12. Indeks PFTS: arkhiv znachenii, eksport v Excel, postroenie hrafikov [Electronic resource]. – Access mode: http://investfunds.ua/markets/indicators/indekspfts/?f_s%5Bidx%5D=0&f_s%5Bsdate%5D=25.12.1997&f_s%5Bedate%5D=31.12.2011.
13. Istoriia znachenii indeksa RTS po dniam [Electronic resource]. – Access mode: http://www.rts.ru/ru/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI.
14. Martynenko, V.V. Zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky v umovakh vplyvu hlobalizatsii: avtoreferat ... kand. ekon. nauk, spets.: 08.00.03 – ekonomika ta upr. nats. Hospodarstvom [Text], V. V. Martynenko. – K.: Akad. munitsyp. upr., 2014. – 20 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2014, № 4 (47)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.