Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5827

Title: Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків
Other Titles: Оптические экспериментально-расчетные методы определения напряженно-деформированного и предельного состояния прозрачных диэлектриков
Optical experimental and computational methods for determining the stress-strain and boundary states of transparent dielectrics
Authors: Рудяк, Юрій Аронович
Рудяк, Юрий Аронович
Rudyak, Yu.А.
Bibliographic description (Ukraine): Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного стану прозорих діелектриків. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю.А.Рудяк— Тернопіль, 2015. — 39 с.
Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного стану прозорих діелектриків. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю.А.Рудяк— Тернопіль, 2015. — 316 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Science degree: доктор технічних наук
Level thesis: докторська дисертація
Code and name of the specialty: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Defense council: Спеціалізована вчена рада Д58.052.01
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Committee members: Ориняк, Ігор Володимирович
Будак, Валерій Дмитрович
UDC: 539.375
519.6
Keywords: оптичні експериментально-розрахункові методи
прозорі діелектрики
тензор діелектричної проникності
коефіцієнт інтенсивності напружень
багатошарові структури
триплекси
тріщини
оптические экспериментально-расчетные методы
прозрачные диэлектрики
тензор диэлектрической проницаемости
коэффициент интенсивности напряжений
многослойные структуры
триплексы
трещины
optical experimental and computational methods
transparent dielectrics
dielectric penetration tensor
state intensity factor
multilayer structures
triplexes
cracks
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню наукової проблеми – підвищення ефективності та функціональних можливостей експериментальних досліджень шляхом розробки експериментально-розрахункових оптичних методів визначення напружено-деформованого та граничного стану прозорих діелектриків на основі аналізу параметрів тензора діелектричної проникності. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено новий метод визначення НДС, який використовує п’єзооптичний ефект поглинаючого середовища (метод поглинання – МП), одержано формули визначення КІН за даними МП. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено новий метод визначення НДС, який базується на ефекті дифузного поверхневого розсіювання (МДПР), одержано формули визначення КІН (моментів) за допомогою даного методу, а також сумісним вимірюванням даних МДПР та фотопружності. Розроблено та реалізовано модель оптичного тензодатчика, який працює на основі МДПР, обґрунтовано застосування методу для оцінки «зони шийкоутворення» біля вершини тріщини. Розвинуто поляризаційно-оптичний метод для розв’язання таких задач експериментальної механіки руйнування, як визначення КІН КІ, КІІ, КІІІ, для неоднорідного основного напруженого стану та малих за величиною (до ) картин оптичної анізотропії, для випадків великих різниць оптичного ходу ( ) та значних градієнтів, коли важко визначити нульову ізохрому. Розроблено фізико-механічний критерій граничного стану діелектриків (критерій тензора діелектричної проникності - ТДП), експериментально досліджено, згідно критерію ТДП, граничний стан пластин з оргскла та оболонок з епоксидної смоли з тріщинами. За допомогою модифікованих методик поляризаційно-оптичного методу та розробленого фізико-механічного критерію ТДП проведено комплексне дослідження напруженого та граничного станів багатошарових структур (триплексів) при температурі Т=213 К і при можливій наявності тріщиноподібних дефектів у їх складових частинах (елементах).
Диссертационная работа посвящена решению научной проблемы –повышению эффективности и функциональных возможностей экспериментальных исследований путем разработки экспериментально-расчетных оптических методов определения напряженно-деформированного и предельного состояния прозрачных диэлектриков на основе анализа параметров тензора диэлектрической проницаемости. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод определения НДС, который использует пьезооптический эффект поглощающей среды (метод поглощения - МП), действие которого основано на анализе величин изменения мнимой части компонент тензора диэлектрической проницаемости (ТДП) при нагружении объекта. Метод предоставляет принципиальную возможность определения НДС объектов, изготовленных из непрозрачных в видимом диапазоне диэлектриков и позволяет определять сразу отдельно квазиглавные напряжения и деформации, а не их линейные комбинации, как в поляризационно-оптических (разности) и когерентно-оптических (суммы) методах. Предложенный метод поглощения применен для определения величин КИН при исследовании объектов, содержащих трещиноподобные дефекты (получены формулы определения КИН по данным МП). Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод определения НДС, который использует эффект диффузного поверхностного рассеивания (метод диффузного поверхностного рассеивания – МДПР). Предложенный метод основывается на измерениях перераспределения интенсивностей зеркальной и диффузных составляющих рассеянного поверхностью объекта светового потока при локальном изменении ее кривизны. Метод позволяет проводить измерения в широком диапазоне изменения величин деформаций: от порогового значения чувствительности до разрушения объектов (10-2 – для полимеров, 10-0- для эластомеров), значительно превышая диапазон измерения спекл-интерферометрии. Получены формулы определения КИН (моментов) по данным МДПР для симметричного относительно берегов трещины моментного состояния (определения К3) и несимметричного моментного состояния (определения К3 и К4). Разработаны и реализованы модели оптических датчиков деформаций, которые работают на эффекте диффузного поверхностного рассеивания (датчики МДПР). Чувствительным элементом датчика первого конструктивного исполнения является изогнутая пластинка, а второго – выемка с диффузнорассеивающей поверхностью. Датчик МДПР, чувствительным элементом которого является выемка, не крепится определенным образом на поверхности объекта, а является частью приповерхностного слоя. Такая конструкция позволяет повысить точность измерений за счет отсутствия погрешностей в системе “датчик–склеивающий слой–поверхность объекта”. Предложен физико-механический критерий предельного состояния диэлектриков (критерий тензора диэлектрической проницаемости – ТДП). Критерий основывается на изменении компонент тензора диэлектрической проницаемости при нагружении объекта и позволяет интегрально учитывать влияние как механических, так и физических факторов (температуры, влажности, радиации) на предельное состояние диэлектриков. В данном критерии при изменении физических факторов изменяется не только предел прочности (как в классических механических теориях), а и выражение для эквивалентного напряжения за счет изменения величины соотношения оптико-механических констант С1/С2. Предложенный критерий ТДП позволяет определять долговременную прочность полимеров при постоянной нагрузке. Модифицирован поляризационно-оптический метод исследования натурных объектов с трещинами для малых по величине (до 1λ, где λ – длина волны зондирующего излучения) картин оптической анизотропии и для случаев больших разностей оптического хода (>8 λ) и значительных градиентов, при которых сложно определить нулевую изохрому. Исследована кинетика разрушения и предельное состояние неорганического силикатного стекла (как составной части гомогенных и гетерогенных триплексов). Проанализированы, при помощи критерия ТДП, данные разрушения пластин из органического стекла (как составной части гетерогенных триплексов) с краевыми трещинами. На моделях из эпоксидных смол ЭПСА и ЭД-20М показано конструкционное и технологическое влияние обрамления на распределение величин КИН при прорастании поверхностных трещин (надрезов) в сквозные в склеивающем слое триплексов. С помощью модифицированных методик поляризационно-оптического метода и разработанного физико-механического критерия ТДП проведено комплексное исследование напряженного и предельного состояния гомогенных и гетерогенных триплексов при сниженных температурах (до Т=213 К), с обрамлением и без, при возможном наличии трещиноподобных дефектов в их составных частях (элементах): неорганическом силикатном стекле, органическом стекле и склеивающем слое. Это позволило определить влияние гетерогенности и обрамления, а также получить численные результаты оценки НДС и предельного состояния для различных вариантов триплексов и выбрать оптимальный: гетерогенный триплекс без обрамления.
Thesis is dedicated to the solution of a scientific problem – developing of the optical experimental and computational methods for determining the stress-strain and limit states of transparent dielectrics on the basis of the analysis of the dielectric penetration tensor. The author theoretically justified and experimentally confirmed the new method for determining the SDS, that uses the piezooptic effect of absorbing environment (the absorption method – AM), obtained the formulae for finding SIF accord Кing to the data of the AM. The author theoretically justified and experimentally confirmed a new method for determining the SDS on the basis of the method of diffuse surface scattering (MDSS), obtained the formulae for finding SIF with help of this method and due to the joint estimation of data of the MDSS and photo resilience as well. The author developed and realized the model of optical strain gauge that works on the basis of the MDSS, the application of the method for estimation of “neck-like formation area” at the crack tip. The author developed the polarized and optical method for solution of such tasks of experimental mechanics of destruction like SIF F1 F2 F3 in the case of finding heterogeneous stress state and the small size (<1λ) pictures of optical anisotropy in the case of significant optical motion’s differences (>8λ) and significant gradients when it is difficult to determine the zero isochromat. The author developed the physical-mechanical criterion of boundary state of dielectrics (the criterion of dielectric penetration tensor (DPT)) and experimentally investigated according to the criterion of DPT the boundary state of the organic glass plates and epoxy resin’s casing with cracks. Due to the modified polarized and optical method and developed physical-mechanical criterion of DPT was conducted the complex study of stress and boundary states of multilayer structures (triplexes) with the temperature T= 213 K and with the possible availability of crack-like defects in their component parts (elements).
Description: Робота виконана на кафедрі технології та обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.Захист відбувся в 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №2, аудиторія №79. З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5827
References (Ukraine): 1. Абен Х.К. Интегральная фотоупругость/ Х.К.Абен.-Таллин:Вальгус.-1975. – 218 с. 2. Автоматизированная установка для измерения механических напряжений в заготовках световодов поляризационно-oптическим методом / Александров И.В., Викулов С.П, Жаботинский М.Б. и др.// Радиотехника, 1988. Т. 43. - No 8. – С. 67 – 72. 3. Албаут Г.Н. Модельное определение концентрации напряжений в элементах строительных конструкций с угловыми вырезами / Г.Н.Албаут, Н.В.Табанюхова // Известия вузов. Строительство,2006. – No10.– С.107-112. 4. Албаут Г.Н. Решение задач роста трещин в эластомерах методом нелинейной фотоупругости / Г.Н.Албаут, В.Н.Барышников // Проблемы машиностроения и надежности машин, 2004. – No4. – С.64-69. 5. Албаут Г.Н. Экспериментальное решение геометрически нелинейных задач механики разрушения / Г.Н.Албаут, Н.В.Харинова // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2012. - No3. – С.51-56. 6. Александров А.Я. Поляризационно-оптические методы механики деформированного тела /А.Я.Александров, М.Х.Ахметзянов. – М.:Наука,1973. – 576 с. 7. Алексеенко М.Д. Приемники оптического излучения: Справочник/ М.Д.Алексеенко, М.Л.Бараночников. – М.: Радио и связь,1987. – 296 с. 8. Алиев М.Н. Вариант критерия прочности для изотропных полимеров / М.Н. Алиев, Н.Г. Каримов // Вестник Самарского государственного университета: Естественнонаучная серия, 2008. – No3. – С.217-226. 9. Алямовский А.А. Solid Works / COSMOS Works. / А.А. Алямовский.- Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс,2004. – 432 с. 285 10.Альденбах Х. Новый критерий статической прочности изотропных полимеров / Х. Альденбах, К. Туитаев // Механика композиционных материалов, 2001. – Т.37. – С.731-742. 11.Амелянович К.К. Применение поляризационно-оптического метода для анализа напряженно-деформированного листового стекла / состояния К.К.Амелянович, цилиндрических К.И.Мазур, оболочек из В.И.Савченко // Пробл.прочности, 1988. - No9. – С.39-43. 12.Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / А.Е.Андрейкив. – К.: Наук.думка,1982. – 348с. 13.Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / А.Е.Андрейкив, Л.И.Дарчук. – К.: Наук.думка, 1992. – 184 с. 14.Андрущенко С.Г. диска методом Дослідження термонапруженого стану товстого конічного радіаційної фототермопружності / С.Г.Андрущенко, О.В.Мильніков, Г.В.Середа та ін. // Вісник КДУ, сер.матем. механ., – 1978. – Вип. 20. – С.141 - 145. 15.Архипов Н.Н. Определение коэффициента интенсивности напряжений для деталей из тонкостенных труб / Н.Н.Архипов // Оценка прочности тракторных конструкций. – М.: НПО «НАТИ»,1985. – С.55 - 60. 16.А. с. СССР, М 5 кл. G 01В 11 / 16. Способ определения деформаций поверхности/ Рудяк Ю.А. - No 1716317 от 01.11.1991. 17.А. с. СССР, М 5 кл. G 01В 11 / 16. Способ определения оптической разности хода составляющих поляризованного луча / Мыльников А.В. - No 1608113 от 31.05.1990. 18.А. с. СССР, М 5 кл. G 01В 11 / 18. Способ определения напряженно- деформированного состояния объекта / Мыльников А.В., Рудяк Ю.А. – No1578460 от 15.03.1990. 19.А. с. СССР, М 5 кл. G 01В 11 / 18. Способ определения напряженно- деформированного состояния объекта / Рудяк Ю.А., Пизар В.Г. – No 1668860 от 08.04.1991. 286 20.А. с. СССР, М 5 кл. G 01В 11 / 18. Способ определения параметров напряженно- деформированного состояния объекта / Рудяк Ю.А. – No 1670388 от 15.04.1991. 21.Бараночников М.А. Приемники и детекторы излучений: Справочник / М.Л. Бараночников. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 640 с. 22.Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров / Г.М.Бартенев, Ю.В.Зеленев. – М.: Высшая школа, 1988. - 391 с. 23.Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А.Басов / Под общ.ред. Д.Г.Красовского. - М.: Компьютер Пресс,2002. – 224 с. 24.Басов К.А. ANSYS:справочник пользователя / К.А.Басов. - М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с. 25.Блумберг Н.И. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов исследования температурных напряжений в трехслойных композитных пластинах / Н.И.Блумберг, П.И.Петров, А.Р.Фрайман // Механика композитных материалов, 1981. - No5. – С.779 - 784. 26.Божидарнік В. Двосторонній згин пластини з двома симетричними наскрізними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів / В. Божидарнік, В. Опанасович, П. Герасимчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2007. – No2. – С.20-30. 27.Божидарнік В. Моделювання, оптимізація, структурний аналіз і синтез технологічних комплексів / В. Божидарнік // Технологічні комплекси, 2010. – No2. – С.3-7. 28.Божидарнік В.В. Критерії руйнування анізотропних пластин з тріщинами/ В.В.Божидарнік // Моделювання, оптимізація, структурний аналіз і синтез технологічних комплексів, 2010. – No2. – С. 3 - 7. 29.Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т.1, Т.2 / В.В. Божидарнік, О.Є. Андрейків, Г.Т. Сулим. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 824 с. 30.Болейчук В. Оцінювання локального напруженого стану хаотично армованих склопластиків / В.Болейчук, Р.Гром’як, М.Стащук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – No 4 (68). – 2012. – С. 42 - 52. 287 31.Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций / В.В.Болотин. – М.: Машиностроение, 1990. – 448 с. 32.Бордюг Г.Б. Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів / Г.Б.Бордюг, А.П.Поліщук // Вісник національного авіаційного університету, Київ. - No 4. – 2012. – С. 80 – 83. 33.Ботвина Л.Р. Кинетика разрушения конструкционных материалов / Л.Р.Ботвина. – М.: Наука, 1989. – 230 с. 34.Ботвина Л.Р. Разрушение: кинетика, механизмы, общие закономерности / Л.Р.Ботвина // РАН, Институт металлургии и материаловедения. – М.: Наука, 2008. – 334 с. 35.Броек Д. Основы механики разрушения / Д.Броек. – М.: Высш. школа, 1980. – 368 с. 36.Бронов В.М. Механическое моделирование термоупругих напряжений по заданному температурному полю / В.М.Бронов, Н.И.Пригоровский. – М.: Наука, 1972. – С. 11 – 24. 37.Вайншток В.А. Инженерные методы вычислительной механики разрушения, базирующиеся на применении весовых функций / В.А.Вайншток// Пробл.прочности, 1988. - No 3. – С. 31 – 36. 38.Вайншток В.А. Инженерный метод расчета коэффициентов интенсивности напряжений для трещин в статически неопределенных системах / В.А.Вайншток// Пробл. прочности, 1987. - No 6. – С. 46 – 49. 39.Вайншток В.А. поверхностных Расчет трещин коэффициентов в конструкциях. интенсивности Сообщ. 1 напряжений / для В.А.Вайншток// Пробл.прочности, 1984. - No 3. – С. 29 – 34. 40.Варданян Г.С. Решение задач механики деформируемого твердого тела методом фотоупругости с использованием свойств «размораживания» / Г.С.Варданян, В.Н.Савостьянов, Л.Ю.Фриштер // Проблемы машиностроения и надежности машин, 2004. - No 2. – С. 101 – 106. 288 41.Васильев И.А. Простая камера для низкотемпературных оптических исследований / И.А.Васильев – Приборы и техн.эксперимента, 1987. - No 2. – С.215 - 216. 42.Васильченко И.П. Исследование упругих и неупругих свойств базальтопластика/ И.П.Васильченко, М.П.Малежик, О.В.Тутаков. – Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – Киев: Наук.думка, 1980. – С. 127 – 132. 43.Верещака С.М. Напряженное состояние слоистых пластин с межфазными дефектами структуры / С.М. Верещака, Д.А. Жигилий // Материалы Международной научной конференции «Математические проблемы технической механики – 2006». – Днепрпетровск, Днепродзержинск, 2006. – С. 214-215. 44.Визначення абсолютних значень та величин співвідношення оптико-механічних констант прозорих діелектриків / Ю.А.Рудяк, Г.І.Ткаченко, О.В.Грибков, Д.І.Шостак // Вісник НТУ « ХПІ», 2013. - No 11 ( 985). – С. 150 – 155. 45.Винокуров В.А. Сварные работоспособности / конструкции. Механика разрушения и критерии В.А.Винокуров, С.А.Куркин, Г.А.Николаев. – М.: Машиностроение, 1996. – 576 с. 46.Виснер И. Проверка решений коэффициентов интенсивности напряжений поляризационно-оптическим методом на растягиваемой плите с центральной трещиной / И.Виснер. – Таллин, 1979. – С. 137 – 146. – (Матер.VII Всес. конф. по методу фотоупругости. т.3). 47.Войтко М.В. Взаємодія поля плоскої SH-хвилі з вершинами міжфазної тріщини / М.В. Войтко, З.Т. Назарук, Д.Б. Куриляк // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2008. – Т.44, No2 – С.93-98. 48.Вологжанинов Ю.И. Приближенный метод разделения напряжений в фотоупругости / Ю.И.Вологжанинов. – Прикл.мех, 1981. - No 8. – С. 56 – 61. 49.Гвоздюк М.М. Енергетичний підхід до оцінки гранично-рівноважного стану ортотропних тіл з тріщинами / М.М. Гвоздюк, О.В. Гембара // Мех. і фіз. руйнування буд. матер. та конструкцій. – Львів: Каменяр, 2004. –No5 – С.53-56. 289 50.Гвоздюк М.М. Застосування методу пружної податливості під час визначення КІН для елементів будівельних конструкцій з поверхневими дефектами / М.М. Гвоздюк // Мех. і фіз. руйнування буд. матер. та конструкцій. – Львів: Каменяр, 2002. –No5 – С.219-223. 51.Герасимов С.И. Применение метода фотоупругости для анализа остаточных напряжений в компакт-дисках / С.И.Герасимов. – Прикладная механика и техническая физика, 2004. – Т.45, No 3. – С. 176 – 180. 52.Говоруха В.Б. Про врахування сингулярності при чисельному аналізі тріщини між двома п’єзокерамічними матеріалами / В.Б. Говоруха // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Механіка, 2010. – Вип.14. – Т.2. – С.46- 53. 53.Годжаев З.А. Многокритериальный выбор оптимальных конструкций рамы/ З.А. Годжаев, В.Н. Сергеев, Я.А. Фараджаев // Тракторы и сельхозмашины, 2006. – No 3. – С. 20 – 24. 54.Гриліцький Д.В. Механічні і оптичні методи дослідження напружено- деформованого стану тіл / Д.В.Гриліцький, Ю.І.Сорокатий. – Львів: Редакційно- видавнича група ЛДУ, 1984. – 59 с. 55.Гудимов М.М. Органическое стекло / М.М.Гудимов, Б.В.Петров. – М.: Химия, 1981. – 216 с. 56.Гудков А.А. Трещиностойкость стали / А.А.Гудков. – М.: Металлургия, 1989. – 376 с. 57.Гузь А.Н. Механика хрупкого разрушения материалов с начальными напряжениями. – Киев: Наук.думка, 1983. – 296 с. 58.Данильчук Є.А. Деформування та міцність мультифіламентних полімерних систем в умовах статичного та тривалого навантажень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Є.А. Данильчук. – Київ, 2010. – 20 с. 59. Дарков А.В. Строительная механика / А.В.Дарков. – М.: Высшая школа, 1976. – 600 с. 290 60.Дацишин О.П. Довговічність і руйнування твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії / О.П. Дацишин // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2005. – No6 – С.5-25. 61.Динамометр / Т.І.Рибак, А.В.Бабій, М.І.Підгурський та ін. Деклараційний патент на корисну модель UA 17326 від 15.09.2006, Бюл. No 9. 62.Доронин С.В. конструкций/ Нормирование С.В.Доронин, долговечности В.В.Москвичев. – и дефектности Проблемы сварных прочности и надежности машин, 1998. – С. 44 – 49. 63.Дослідження параметрів граничного стану для силікатного неорганічного скла / Ю.А.Рудяк, Г.І.Ткаченко, О.В.Грибков, Д.І.Шостак // Наукові праці Чорноморського державного університету, Миколіїв, 2012. – Том 203. – Вип. 191. – С. 32 – 37. 64.Дюрелли А. Введение в фотомеханику / А.Дюрелли, У.Райли. – М.: Мир, 1970. – 486 с. 65.Евдокимов В.В. Уровень концентрации напряжений в характерных видах сварных соединений строительных металлоконструкций / В.В.Евдокимов. – М.: ЦНИИ Проектстальконструкция им.Мельникова, 1989. – С. 27 – 36. 66.Елистратов В.И Поляризационно-оптический метод в листовой штамповке / В.И.Елистратов, В.И.Савченко. – Киев: Наук.думка, 1983. – 136 с. 67.Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел / С.Ю.Еременко. – Харьков: Основа. 1991. – 272 с. 68.Жаворонок И.В. Голографическая интерферометрия в динамической фотоупругости / И.В.Жаворонок, В.Н.Сахаров. – Проблемы машиностроения и надежности машин, 2004. - No 2 – С. 101 – 106. 69.Жаворонок И.В. Исследование полей напряжений поляризационно-оптическим методом по картинам полос абсолютной разности хода / И.В.Жаворонок. – Киев.: ИЭС им.Е.О.Патона, 1983. – С. 89 – 99. 70.Журков С.Н Временная зависимость прочности твердых тел / С.Н.Журков, Б.Н.Нарзулаев. – ЖТФ. – 1953. – Т. 23, вып. 10. – С. 1677 – 1689. 291 71.Зенкін А.С. Оцінка міцності з’єднань з натягом акустико-емісійним методом / А.С.Зенкін, І.Л.Оборський, Ю.В.Остапук. – Вісник Хмельницького національного університету, 2013. - No 2. – С. 66 – 69. 72.Зиновеев И.В. Определение напряженно-деформированного состояния многослойного основания с отверстием в условиях плоской деформации/ И.В. Зиновеев, А.К. Приварников // Теоретическая и прикладная механика, 2002. – Вып.36 – С.147-154. 73.Зиновеев И.В. Определение НДС многослойного основания с трещиной/ И.В. Зиновеев, А.К. Приварников // Современные проблемы механики сплошной среды: труды VIII междунар. конф. Ростов-на-Дону, 2002. – Т.2. – С. 93-97. 74.Зиновеев И.В. Способ определения напряженно-деформированного состояния многослойных оснований с дефектами / И.В. Зиновеев, А.К. Приварников // Теоретическая и прикладная механика, 2008. – Вып.44. – С.16-28. 75.Зіновєєв І.В. Матричний формалізм методу функцій податливості для багатошарових основ складної структури / І.В. Зіновєєв // Вісник Запорізького національного університету, 2008. – No1. – С.75-79. 76.Злочевский А.Б. Определение коэффициента интенсивности напряжений для поверхностной трещины методом сечений / А.Б.Злочевський, А.В.Островский. – Строительная механика и расчет сооружений, 1986. – No 5. – С. 29 – 32. 77.Злочевский А.Б. Экспериментальные методы в строительной механике / А.Б.Злочевский. – М.: Стройиздат, 1983. – 192 с. 78.Золотарев В.М. Оптические постоянные природных и технических сред. Справочник / В.М.Золотарев, ВН.Морозов, Е.В.Смирнова. – Л.: Химия, 1984. – 216 с. 79.Зражевський Г.М. Основи теорії міцності, деформації та механіки руйнування: навч.посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.М. Зражевський, Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко. – К.: ЛОГОС, 2005. – 169 с. 80.Зубарев Ю.М. Моделирование и решение некоторых прикладных задач механики разрушения с использованием метода фотоупругости / Ю.М.Зубарев. – СПб.: Изд. Политех. ун-та, 2009. – 288 с. 292 81.Ионов В.Н. Динамика разрушения деформируемого тела/ В.Н.Ионов, В.В.Селиванов. – М.: Машиностроение, 1987. – 272 с. 82.Иосилевич Г.Б. Концентрация напряжений и деформаций в деталях машин/ Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1981. – 224 с. 83.Ирвин Дж., Основы теории роста трещин и разрушения / Дж.Ирвин, П.Парис [Под ред. Г.Либовица]. – М.: Мир, 1976. – Т. 3. - С. 17 – 66. 84.Іваницький Я.Л. Визначення енергії руйнування композиту з використанням методу цифрової спекл-кореляції / Я.Л. Іваницький, Д.І. Муравський, О.В. Гембара та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2010. – No3. – С.85-91. 85.К статической теории длительной прочности стекла / В.А. Осадчук, А.М. Марголин, В.П. Мартынова, В.Ф. Чекурин // Пробл. Прочности, 2005. – No3. – С.75-85. 86.Каминский А.А. Исследование деформированного состояния в окрестности вершины трещины в пластине из полимерного материала / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов, Т.Ю.Кепич // Прикл. механика, 1986. - No 5. С. 71 – 76. 87.Каминский А.А. Механика разрушения полимеров / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов. – Киев: Наук.думка, 1988. – 224 с. 88.Канарчук В.Є Надійність машин / В.Є.Канарчук, С.К.Полянський, М.М.Дмитрієв. – К.: Либідь, 2003. – 424 с. 89.Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера: [Практическое руководство]. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 272 с. 90.Карзов Г.П. Физико-механическое моделирование процессов разрушения / Г.П.Карзов, Б.З.Марголин, В.А.Швецова. – Санкт.Петербург: Политехника, 1993. – 391 с. 91.Катыс Г.П. Восприятие и анализ оптической информации автоматизированной системой / Г.П. Катыс. – М.: Машиностроение, 1986. – 416 с. 92.Катыс Г.П. Обработка визуальной информации / Г.П.Катыс. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с. 93.Кепич Т.Ю. Влияние рефракции света на точность фотоупругих измерений в моделях, имитирующих композитные материалы / Т.Ю.Кепич, Е.П.Удалов // 293 Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций: тез.докл. І Всес. симпозиума. – Ужгород, 1988. – Т. 1. – С. 31. 94.Кепич Т.Ю. Исследование напряженного состояния около внутреннних трещин поляризационно-оптическим методом / Т.Ю.Кепич, В.И.Савченко // Прикл. мех., 1974. -No 4. – С. 3 – 7. 95.Кепич Т.Ю. К вопросу моделирования напряженного состояния тонких многослойных гильзованных оболочек поляризационно-оптическим методом / Т.Ю.Кепич, А.М.Нуркиянов // Деп. в УкрНИИНТИ 17.11.83 г., No 1273 Ук – 83. – 8 с. 96.Кепич Т.Ю. Напряженное состояние тонкостенных сварных конструкций со сквозными и поверхностными трещинами в зоне шва / Т.Ю.Кепич, Ю.А.Рудяк // Автомат.сварка,1988. - No 9. – С. 9 – 13. 97.Кепич Т.Ю. Макет оптического датчика деформации с лазерным источником света / Т.Ю. Кепич, Ю.А. Рудяк, В И. Дрозд // Материалы респ. научно-практ. семинара «Лучевая обработка композиционных материалов в технике». Тернополь, 1990. – С. 70-71. 98.Кепич Т.Ю. Оптический метод механики разрушения / Т.Ю.Кепич, Ю.А.Рудяк // XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentanej. –Jachranka, 1992. – С. 146 – 148. 99.Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено-деформованого стану об’єктів шляхом аналізу поглинання світла/ Т.Ю.Кепич, О.В.Мильніков, Ю.А.Рудяк. – К.: Вісник КДУ, 2003. Серія фіз.-мат. науки. - В. 5. – С. 45 - 53. 100. Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці. Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко. – К.: Логос, 2004. – 130 с. 101. Керштейн И.М. Основы экспериментальной механики разрушения / И.М. Керштейн, В.Д. Клюшников, Е.В. Ломакин. – М.: Изд. МГУ, 1989. – 144 с. 102. Клокова Н.П. Тензорезисторы. Теория, методики расчета, разработки/ Н.П.Клокова. – М.: Машиностроение, 1990. – 224 с. 103. Книш В.В. Розв’язання задачі поляризаційно-оптичним методом із застосуванням опромінення моделей / В.В.Книш, О.В.Мильніков, В.І.Савченко// 294 Моделювання при дослідженні будівельних конструкцій. – К.: Знання, 1976. – С. 11 – 17. 104. Ковальчук Б.І. Про критерії граничного стану пластичних ізотропних матеріалів за складного напруженого стану / Б.І.Ковальчук, С.С.Зубков // Вестник НТУУ « КПИ», Машиностроение, 2009. – Вип.57. – С. 28 – 33. 105. Ковальчук Б.І. Узагальнений критерій міцності матеріалів з різними властивостями на розтяг і стиск / Б.І.Ковальчук, С.С.Зубков // Вестник НТУУ «КПИ», Машиностроение, 2010. - No 5. – С. 7 – 11. 106. Когаев В.П. Расеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность: Справочник / В.П. Когаев, Н.А. Махутов, А.П. Гусенков. – М.: Машиностроение, 1985. –224 с. 107. Констандов Ю.А. Динамика распространения трещин, инициированных взрывом / Ю.А. Констандов, С.И. Федоркин, А.А. Скоблин // Трещиностойкость материалов и элементов конструкций: Тез.докл. ІІ Всес. симпоз. по механике разруш. Т.ІІ. – Житомир, 1985. – С.27. 108. Кошеленко А.С. Теоретические основы и практика фотомеханики в машиностроении / А.С.Кошеленко, Г.Г.Поздняк // М.: Изд.дом «Граница», 2004. – 296 с. 109. Куриляк Д.Б. Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях: Моногр./ Д.Б.Куриляк, З.Т. Назарук, фіз.-мех. ін-т ім.Г.В.Карпенка. – К.: Наук. думка, 2006. – 280 с. 110. Куриляк Д.Б. Про зв’язок коефіцієнтів інтенсивності напружень з дальнім полем SH-хвилі, дифрагованої на між фазній тріщині / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарук, М.В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2009. – Т.45, No3 – С.5- 12. 111. Кучер Н.К. Деформирование слоистых эпоксидных композитов, армированных высокопрочными волокнами / Н.К. Кучер, М.Н. Заразовский, М.П. Земцов // Проблемы прочности, 2006. – Т.38, No1. – С.41-54. 295 112. Кучер Н.К. Кратковременная ползучесть и прочность полипропиленовых волоконных структур / Н.К. Кучер, М.П. Земцов, Е.Л. Данильчук // Проблемы прочности, 2007. – No6. – С. 77-90. 113. Кучер Н.К. Оценка прочности слоистых эпоксикарбоволокнитов, армированных однонаправленными волокнами / Н.К. Кучер, М.Н. Заразовский // Проблемы прочности, 2006. – Т.38, No6. – С.95-112. 114. Кучер Н.К. Прогнозирование несущей способности слоистых армированных композитов криогенного и аэрокосмического назначения /Н.К. Кучер, М.Н. Заразовский // Проблемы прочности, 2008. – Т.40, No2. – С.11-25. 115. Летунов В.И. Сравнительный анализ методов определения коэффициента интенсивности напряжений для поверхностных полуэллиптических трещин в условиях изгиба / В.И. Летунов, В.А. Вайншток, Б.С. Шульгинов // Проблемы прочности, 1984. - No 4. – С. 17 – 21. 116. Лимаренко А.М. Экспериментальные методы исследования в механике: учебное пособие/ А.М. Лимаренко, Г.А. Оборский, Н.Г. Сурьянинов; под ред. Н.Г. Сурьянинова // Астропринт, 2011. – 541 с. 117. Лобанов Л.М. Зварні будівельні конструкції / Л.М. Лобанов, В.І. Махненко, В.Г. Труфяков. – К.: Наук. думка, 1993. – Т.1. – 416 с. 118. Лобанов Л.М. Сварные строительные конструкции. Т. 1. Основы пректирования/ Л.М. Лобанов, В.И. Махненко, В.И. Труфяков. – К.: Наук.думка, 1994. – 416 с. 119. Лобода В.В. Осесимметричная задача потери устойчивости биматериального тела с межфазным круговым разрезом / В.В. Лобода, И.Ю. Митюкова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Механіка. – 2001. – Т.1. – Вип.1. – С.106- 114. 120. Лукьянов В.Ф. Влияние типа инициатора разрушения на развитие трещин в сварных соединениях / В.Ф.Лукьянов, В.В.Напрасников // Сварочное производство, 1983. - No 5. – С. 3 – 5. 121. Лущин С.П. Исследование оптического поглощения модифицированной вакуумно-плазменной обработкой в водороде пьезокерамики ЦТС / С.П.Лущин // 296 Вісник Східноукраїнського національного університету, Луганськ, 2012. - No 14 ( 185) – С.93 – 95. 122. Малежик М.П. Исследование процесса отверждения оптически чувствительного материала аккустическим методом / М.П.Малежик, В.М. Сичко, Н.А.Рихтета // Задачи мех. деформ. твердого тела. – КГУ, 1985. – С. 86 – 93. Деп. в УкрНИИНТИ, 14.05.85, No 1021 – Ук 85. 123. Малежик М.П. Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.мат.наук: спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»/ М.П.Малежик. – Львів, 2008. – 36 с. 124. Малежик М.П. Фотопружні дослідження динамічних напружень в анізотропних пластинах / М.П. Малежик, Г.П. Шеремет // Проблемы прочности, 2004. - No 2. –С. 144 - 154. 125. Марголин конструкций А.М. для А.М. Марголин, Метод оценки ускоренных их В.А. Осадчук, испытаний длительной стеклооболочечных прочности Я.С. Подстригач// и Механика надежности/ и научно- технический прогресс.–Т3. Механика деформируемого твердого тела. – М.: Наука, 1988. – С. 86 – 103. 126. Марголін А.М. Неруйнівний теоретико-експериментальний метод визначення гартувальних напружень у листовому склі / А.М. Марголін, В.В. Дяків, В.Ф. Чекурін // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2000. – No2(36) – С.93-102. 127. Марголін А.М. Поляризаційно-оптичний метод визначення гартувальних напружень у склі / А.М. Марголін, В.Ф. Чекурін, В.В. Дяків // Неруйнівний контроль констр. та функціон. матеріалів. – Львів, 2002. – вип.7 – С.160-162. 128. Маршалкович А.С. Получение оптически чувствительных полимерных материалов для моделирования состояния конструкций и сооружений методом фотоупругости / А.С. Маршалкович, А.А. Аскадский // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века, 2011. - No 12. – С. 15 – 19. 129. Матвиенко Ю.Г. Модели и критерии механики разрушения / Ю.Г. Матвиенко – М.: Физматлит, 2006. – 328 с. 297 130. Математическое и програмное обеспечение метода ЭСЦИ для решения задач механики деформируемого твердого тела / Н.А.Махутов, И.Н.Одинцов, И.А.Разумовский // Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы: Матер.межд. науч.-тех.конфер.- Таганрог, 2009. – Т.1 – С.202 – 208. 131. Махненко В.И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций / В.И.Махненко. – К.: Наук.думка, 1976. – 320 с. 132. Махненко В.И. Совершенствование методов оценки остаточного ресурса сварных соединений длительного срока эксплуатации / В.И.Махненко// Автоматическая сварка, 2003. - No 10. – 11. – С. 112 – 121. 133. Меншиков В.О. Динамічні просторові задачі механіки руйнування для матеріалів з тріщинами на межах поділу: автореф. на здобуття наук.ступеню докт. фіз.-мат. наук: 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла»/ В.О.Меншиков. – Київ. 2009. – 36 с. 134. Метод фотоупругости / Под. общ.ред.Г.Л.Хесина. – М.: Стройиздат, 1975. – Т. 1- 3. 135. Методика прискорених статистичних випробувань скла на довготривалу міцність / В.Ф. Чекурін, Й.Й. Лучко, А.М. Марголін, В.В. Дяків // Мех. і фіз. руйнування буд. матер. та конструкцій. – Львів: Каменяр, 2005. – вип.6 – С.384- 394. 136. Методы и средства натурной тензометрии: справочник / М.Л.Дайчик, Н.И.Пригоровский, Г.Х.Хуршудов и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с. 137. Механика разрушения и прочность материалов. В 4 т. / Под общ. ред. Панасюка В.В./ Т.2. Коэффициенты интенсивности напряжения / М.П.Саврук. – К.: Наук.думка, 1988. – 620 с. 138. Механика разрушения и прочность материалов. в 4 т./ Под общ.ред.Панасюка В.В./ Т.1. Основы механики разрушения / В.В.Панасюк, А.Е.Андрейкив, В.З.Партон. – К.: Наук.думка, 1988. – 488 с. 139. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: В 4 т./ Под общ. ред. В.В.Панасюка. – Киев: Наук.думка, 1988. – 1989. 298 140. Механіка руйнування і міцність матеріалів / Під заг.ред.В.В. Панасюка. – Т.5. Неруйнівний контроль і технічна діагностика / Під.ред.З.Т. Назарчука. – Львів: ФМУ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2001. – 1138 с. 141. Мильніков О.В. Дослідження напружено-деформованого стану при експлуатації в умовах знижених температур / О.В. Мильніков, М.І. Підгурський // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2012. – No2 (66). – С.52-62. 142. Мильніков О.В. Оцінка НДС та опору руйнуванню гомогенних і гетерогенних структур / О.В. Мильніков, М.І. Підгурський // Зб.тез доп. VIII Міжнар. наук. конф. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур, 14-17 вересня 2010. – Львів: ІППММ. – 2010. – С.332-333. 143. Митюкова И.Ю. Об устойчивости трехслойного призматического тела при поврежденном контакте материалов / И.Ю. Митюкова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Механіка, 2001. – Т.1. – Вип.5. – С.174- 185. 144. Морозов Е.М. Расчет критических размеров поверхностных трещин / Е.М.Морозов // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2006. - No 1. – С. 128 -130. 145. Москвичев В.В. Основы конструкционной прочности технических систем и инженерных сооружений. В 3 т. / В.В.Москвичев. – Т.1: Постановка задач и анализ предельных состояний. – Новосибирск: Наука, 2002. – 106 с. 146. Муравський Л.І. Визначення поверхневих деформацій композитів методами цифрової спекл-кореляції / Л.І. Муравський, М.М. Гвоздюк, Т.І. Половинко // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2007. –No4 – С.103-106. 147. Мыльников А.В. Исследование напряженного состояния пластины клапана газового компрессора поляризационно-оптическим методом / А.В. Мыльников, Б.С. Петровский, Р.Б. Твердоступ // Терноп. филиал ЛПИ. – Тернополь, 1989. – 7 с.- Деп. в УкрНИИНТИ, 15.06.89, No 1696 – Ук 89. 148. Мыльников А.В. Исследование термонапряженного состояния турбинного диска методом радиационной фотоупругости / А.В. Мыльников, В.И. Савченко // 299 Экспериментальные исследования напряжений и деформаций. – Киев, 1983. – С.14 – 25. Деп. в УкрНИИНТИ, 30.01.84, No 131 – Ук 84. 149. Мыльников А.В. Определение величин коэффициентов интенсивности напряжений методом фотоупругости / А.В. Мыльников, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Твердоступ // Терноп. филиал ЛПИ. – Тернополь, 1989. – 7 с.- Деп. в УкрНИИНТИ, 15.06.89, No 1697 – Ук 89. 150. Мэддокс С.Дж. Совершенствование правил расчета на усталость сварных конструкций / С. Дж. Мэддокс // Автоматическая сварка, 2003. - No 10 – 11. – С. 97 – 104. 151. Назарук З.Т. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.- техн.посіб.: у 3 т./ 3.Т. Назарук, В.Р.Скальський. НАН України, фіз.-мех ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 2009. 152. Назарук З.Т. Дифракційна взаємодія тріщиноподібних дефектів / З.Т. Назарук, Т.М. Стаднік // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2008. – 44, No 4. – С. 47 – 51. 153. Нетребко В.П. Исследование метода линейной фотовязкоупругости / В.П. Нетребко, Г.З. Шарафутдинов // Упругость и неупругость. Кн. 2. М.: Изд. МГУ, 1973. – С. 175 – 187. 154. Нужный С.Н. Оценка напряженно-деформированного состояния рамных конструкций с х – образными опорами и определение их материалоемкости / С.Н. Нужный // Вестник Белгородского государственного университета. – 2013. - No 2. С. 17 – 21. 155. Овчинников А.В. Приближенная формула определения коэффициентов интенсивности напряжений КІ для тел с поверхностными трещинами / А.В.Овчинников // Пробл. прочности, 1986. - No 11. – С. 44 – 47. 156. Олексюк В.П. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень в елементах коритного профілю, послаблених тріщиною / В.П.Олексюк // Машинознавство, 2001. - No 2 ( 44). – С. 42 – 45. 157. Оптические тензодатчики на основе эффекта диффузного поверхностного рассеивания / Н.И. Пидгурский, Ю.А. Рудяк, И.Н. Пидгурский и др. // Вестник 300 Ташкентського технического университета. Серия Химическая технология, контроль и управление, –2013. -No1(49). – С. 33-35. 158. Опір матеріалів деформуванню і руйнуванню / В.Т. Трощено, А.Я. Красовський та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – Т.2. – 702 с. 159. Орлов Д.А. Приемники оптического излучения: Учебное пособие для вузов / Д.А. Орлов. – М.: Изд.дом МЭИ, 2010. – 80 с. 160. Осадчук В.А. Напряженно-деформированное состояние и предельное равновесие оболочек с разрезами / В.А. Осадчук, - Киев: Наук. думка. – 1985. – 224 с. 161. Особенности расчета коэффициентов интенсивности напряжений для поверхностных трещин, развивающихся у сварных швов / Н.И. Пидгурский, В.Н. Барановский, В.В. Ляхов, И.Н. Пидгурский // Вісник Донбаської машинобудівної академії, 2012. - No 3( 28). – С. 211 – 215. 162. Остсемин А.А. Теоретические и экспериментальные исследования по механике разрушения трещиноподобных дефектов при двухосном нагружении / А.А. Остсемин, П.Б. Уткин // Известия РАН. Механика твердого тела, 2009. - No2. – С. 130 – 142. 163. Панасюк В.В. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов / В.В. Панасюк, А.Е. Андрейкив, С.Е. Ковчик. – Киев: Наук. думка, 1977. – 276 с. 164. Панасюк В.В. Механика квазихрупкого разрушения материалов / В.В. Панасюк. – К.: Наук.думка, 1991. – 416 с. 165. Панасюк В.В. Нові підходи до оцінки довговічності зварних з’єднань / В.В. Панасюк, О.Є. Андрейків // Автоматическая сварка, 2000. - No 9 – 10. – С. 92 – 96. 166. Панасюк В.В. Основы механики разрушения материалов/ В.В. Панасюк, А.Е. Андрейкив, В.З. Партон. – К.: Наук. думка, 1988. – 488 с. 167. Панасюк В.В. Разрушение элементов конструкций с несквозными трещинами / В.В. Панасюк, А.И. Сушинский, К.Б. Кацов. – К.: Наук. думка, 1991. – 172 с. 301 168. Панасюк В.В. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках / В.В. Панасюк, М.П. Саврук, А.П. Дацышин. – К.: Наук. думка, 1976. – 443 с. 169. Параска Г.Б. Використання рівноміцних пружних систем в техніці / Г.Б. Параска, А.І. Гордєєв, М.П. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету, технічні науки. – 2012. - No 6. – С. 14 – 19. 170. Парис П. Анализ напряженного состояния около трещин / П. Парис, Дж. Си // Прикладны вопросы вязкости разрушения. – М.: Мир, 1968. – С. 64 – 142. 171. Партон В.З. Механика разрушения: от теории к практике / В.З. Партон // М.:URSS, 2007. – 239 с. 172. Патент на корисну модель No 72303 Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування/ Я.І. Іваніцький та інші // 2012. – 6. – 18. 173. Патент на корисну модель No 75019 Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини / Я.Л.Іваницький та інші // 2012. – 11. – 26. 174. Патон Б.Е. Современные направления повышения прочности и ресурса сварных конструкций/ Б.Е. Патон // Автоматическая сварка, 2000. - No 9 – 10. – С. 3 – 9. 175. Пидгурский Н.И. Исследование влияния лазерной ударно-волновой обработки на микротвердость сварных соединений конструкционных сталей / Н.И. Пидгурский, Ю.Н. Никифоров, Б.П. Ковалюк // Технологии упрочения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика: матер. 15-й междунар. научно-практ. конф. – СПГ: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – Ч. 2. –С.240 – 244. 176. Пидгурский Н.И. Низкотемпературные испытательные камеры для исследования напряженно-деформированного состояния ( НДС) многослойных пластин методом фотоупругости / Н.И. Пидгурский, Р.Б. Твердоступ, Б.М. Гладьо // Композиционные материалы в машиностроении: Тез. докл. обл. науч.-практич. семинара, октябрь 1989. – Тернополь, 1989. – С. 40 – 42. 177. Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. – Киев: Наук.думка, 1988. – 236 с. 302 178. Підгурський М. Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стержневих системах / М. Підгурський, М. Сташків // Вісник ТНТУ, 2011. – Спецвипуск. – Част. 2. – С. 118 – 123. 179. Підгурський М. Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю / М.Підгурський, М.Сташків // Вісник ТДТУ, 2006. – Т.11. - No 2. – С. 92 – 108. 180. Підгурський М. Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю / М. Підгурський, М. Сташків // Вісник ТДТУ, 2006. – Т. 11. - No 4. – С. 78 – 86. 181. Підгурський М.І. Методи прогнозування ресурсу несучних і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів: дис.... доктора техн. наук: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Підгурський Микола Іванович. – Тернопіль, 2007. – 395 с. 182. Підгурський М.І. Прогнозування ресурсу роботи елементів рам самохідних бурякозбиральних комплексів М.І. Підгурський, на стадії М.Я. Сташків, росту П.В. Попович втомних // тріщин Праці / І-ї Міжнар.наук.техн.конф. «Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин ». – Тернопіль, 2004. - С. 636 – 642. 183. Підгурський М.І. Циклічна тріщиностійкість і руйнування елементів зварних конструкцій / М.І. Підгурський, Т.І. Рибак // Праці 4 Міжнар. симпозіуму з трибофатики ( SSTF4) / - Тернопіль: ТДТУ, 2002. – Т.1 – С. 290 – 295. 184. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов / Б.Е. Победря. – М.: Изд. МГУ, 1984. – 336 с. 185. Подстригач испытаний Я.С. Экспериментально-теоретический стеклооболочек электровакуумных метод приборов для ускоренных оценки их прочности при длительном хранении (Исследование надежности стеклообразцов при простом равномерном напряженном состоянии) / Я.С. Подстригач, А.М. Марголин, В.А. Осадчук. – Львов: Изд. ФМИ им. Г.В. Карпенко АН УССР, 1985. – 52 с. ( Препринт No 94). 303 186. Подстригач испытаний Я.С. Экспериментально-теоретический стеклооболочек электровакуумных метод приборов для ускоренных оценки их прочности при длительном хранении (Определение надежности сложных составных стеклооболочек электровакуумных приборов) / Я.С. Подстригач, А.М. Марголин, В.А. Осадчук. – Львов: Изд. ФМИ им. Г.В. Карпенко АН УССР, 1985. – 40 с. (Препринт No 95). 187. Пригоровский Н.И. Методы и средства определения полей деформаций и напряжений: Справочник / Н.И. Пригоровский. – М.: Машиностроение, 1983. – 248 с. 188. Про один підхід до оцінки довговічності твердих тіл. / О.П. Дацишин, Г.П. Марченко, А.Ю. Глазов та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2007. – No4 – С.47-52. 189. Прокопович І.Б. Вирази для ефективної діелектричної проникності напружено ізотропного матеріалу / І.Б. Прокопович // Мат. методи та фіз.-мех. поля, 2006. – No4 (49). – С.113-118. 190. Прокопович І.Б. Загальні врази для опису впливу напружень на діелектричну або магнітну проникність / І.Б. Прокопович // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2005. – No4(41) – С.77-85. 191. Пух В.П. Прочность и разрушение стекла / В.П. Пух. – Л.: Наука, 1973. – 154 с. 192. Пэрис П. Критический анализ законов распространения трещин / П. Пэрис, Ф. Эрдоган // Технич. механика, 1963. - No 4. – С. 60 – 68. 193. Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения / Ю.Н. Работнов. – М.: Наука, 1987. – 80 с. 194. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела / Ю.Н. Работнов. – М.: Наука, 1988. –712 с. 195. Разрушение: в 7-ми т. / Под ред. Г.Либовица. – М.: Мир, 1973 – 1976. 196. Разумовский И.А. Интерференционно-оптические методы механики деформируемого твердого тела / И.А. Разумовский. – М.: изд. МГТУ им. Баумана, 2007. – 237 с. 304 197. Разумовский И.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений КІ, КІІ и КІІІ поляризационно-оптическими методами в однородных и кусочнооднородных деталях и образцах с трещинами / И.А.Разумовский // Завод.лаб, 1988. – 54, No 10. - С.58 – 64. 198. Разумовский И.А. Экспериментальный анализ нелинейных динамических процессов с использованием оптико-интерференционных методов / И.А.Розумовский, И.Н.Одинцов // Вестник научно-технического разития, 2012. - No 8 ( 60). – С. 35 – 56. 199. Рибак Т.І. Оцінка надійності несучих конструкцій і вузлів бурякозбиральних комбайнів на початковій стадії розвитку тріщини / Т.І.Рибак, М.І.Підгурський, М.Я.Сташків // Наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Кіровоград, КНТУ, 2005. – Вип.. 35. – С. 33-38. 200. Рибак Т.І. Методи визначення КІН для дефективних елементів замкнутого профілю / Т.І. Рибак, М.І. Підгурський, М.Я. Сташків // Механічна втома металів: Праці 13 – го міжнародного колоквіуму. – Тернопіль, ТДТУ, 2006. – С. 441 – 449. 201. Рудяк Ю. Критеріальне оцінювання ресурсу полімерних елементів машин / Ю. Рудяк // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2012. - No 4(68). – С. 88 – 91. 202. Рудяк Ю. Фізичне обґрунтування методу дифузного поверхневого розсіювання/ Ю. Рудяк // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2013. - No 1 ( 69). – С. 110 – 115. 203. Рудяк Ю.А. Визначення величин коефіцієнтів інтенсивності моментів за даними дифузного поверхневого розсіювання / Ю.А. Рудяк // Вісник Житомирського державного університету. Серія Машинознавство, 2013. - No1(64). – С. 8-11. 204. Рудяк Ю.А. Граничний стан елементів машин та конструкцій з діелектриків, коли руйнування проходить в умовах плоскої деформації / Ю.А.Рудяк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. - No 4 ( 193). – С. 224 – 226. 305 205. Рудяк Ю.А. Граничний стан елементів машин та конструкцій з діелектриків, коли руйнування проходить в умовах плоского напруженого стану/ Ю.А.Рудяк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. - No 14 ( 185). – Частина 2. - С. 112 – 115. 206. Рудяк Ю.А. Застосування ефекту дифузного поверхневого розсіювання для дослідження « зони шийкоутворення» біля вершини тріщини / Ю.А.Рудяк, Г.І.Ткаченко, О.В.Грибков // Вісник Хмельницького національного університету, 2013. - No 2. – С.70 – 72. 207. Рудяк Ю.А. Исследование разрушения стекол при различных типах нагружения / Ю.А.Рудяк, Р.Б.Твердоступ // Труды XIII научной конференции молодых ученых Института механики АН УССР, Киев, 24 -27 мая, 1988, 41. / Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1988. – С. 190 – 194. – Деп. в ВИНИТИ 27.12.88. No 9071 – В 88. 208. Рудяк Ю.А. Математичне обґрунтування методу дифузного поверхневого розсіювання / Ю.А.Рудяк // Вісник Хмельницького національного університету, 2012. - No 6. – С. 264 – 267. 209. Рудяк Ю.А. Метод визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень за даними вимірювання поглинання інтенсивності світла / Ю.А.Рудяк // Вісник Сумського державного університету. Серія техн. науки, 2012. - No 4. – С. 88-91. 210. Рудяк Ю.А. Метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для неоднорідного основного напруженого стану / Ю.А.Рудяк // Вісник національного авіаційного університету, Київ, 2012. - No 4. – С. 101 – 103. 211. Рудяк Ю.А. Определение термонапряженного состояния смотровых окон пищевых аппаратов, изготовленных из триплексов / Ю.А.Рудяк // Процессы и аппараты пищевых производств: Изд. Санкт – Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. – Санкт – Петербург, 2013. - No 1. С. 36. – режим доступа к журналу: http: // elibrary. ru / contents. asp? titleid = 28284. 212. Рудяк Ю. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення НДС та граничного стану багатошарових структур з концентраторам / Ю.Рудяк, М. 306 Підгурський // Вісник Тернопільського національного технічного університету, No1. 213. Рудяк Ю.А. П’єзооптичний ефект поглинального середовища / Ю.А. Рудяк// Вісник національного авіаційного університету, Київ, 2013. - No 2. – С. 114-116. 214. Рудяк Ю.А. Фізико-механічний критерій граничного стану діелектриків / Ю.А.Рудяк// Вісник Хмельницького національного університету, 2013. - No 1. – С. 275 – 277. 215. Рудяк Ю.А. Экспериментальное определение граничного состояния оболочек из эпоксидной смолы с трещинами согласно физико-механического критерия / Ю.А. Рудяк // Вестник Ташкентского технического университета. Серия Химическая технология, контроль и управление, –2013. -No2(50). – С. 20-23. 216. Рудяк Ю.А. Экспериментальное определение граничного состояния пластин из органического стекла с трещинами согласно физико-механическому критерию тензора диэлектрической проницаемости / Ю.А. Рудяк // Вестник Ташкентского технического университета. Серия Электроника и автоматика, информационные технологии и информационная безопасность; 2013. – No2. – С. 24-28. 217. Рудяк Ю.А. Экспериментальное определение деформаций с использованием эффекта диффузного поверхностного рассеивания / Ю.А. Рудяк // Вестник Белгородского государственного технологичесого университета им.В.Г. Шухова, 2013.– No 2. – С. 94 – 96. 218. Савченко В.И. Исследование напряженного состояния цапфы-колеса ротора турбины / В.И. Савченко, В.В. Наконечный, М.Я. Корнер // Пробл. прочности, 1988. – No11.– С. 65-69. 219. Савченко В.И. Развитие радиционной фотоупругости / В.И. Савченко // Материалы VIII Всес. конф. по методу фотоупругости. Т.1. – Таллин: Изд. АН ЭССР, 1979. С. 81-91. 220. Сварные строительные конструкции / Л.М. Лобанов, В.И. Махненко, В.И. Труфяков и др. – К. Наук.думка, 1994. – Т.1. – 416с. 307 221. Серенсен С.В. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность / С.В. Серенсен, В.П. Когаев, Р.М. Шнейдерович. – М.: Машиностроение, 1975. – 488с. 222. Силованюк В. Концентрації напружень у пружному тілі з тонким в’язкопружним включенням / В. Силованюк, А. Ревенко // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2013.– No1 (69) – С. 13- 20. 223. Силованюк В.П. Деформація та руйнування матеріалів біля включень під статичним навантаженням тіла / В.П. Силованюк, Р.Я. Юхим // Фіз.-хім. механіка матеріалів, 2007. – No7 – С.31-35. 224. Сиратори М. Вычислительная механика разрушения / М. Сиратори, Т. Миёси, Х. Мацусита. – М.: Мир., 1986. – 334с. 225. Сичко В.М. Концентрация напряжений в зоне прикрепления пластинчатых конструкций со стержнями / В.М. Сичко // Проблемы прочности, 1984. – No4. – С. 78-80. 226. Скальський В.Р. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації / В.Р. Скальський, П.М. Коваль. – Львів: Сполом, 2005. –396 с. 227. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Справочное пособие / Под ред. Трощенко В.Т. – К.: Наук.думка, 1994. – 702с. 228. Сорокатый Ю.И. Фотоупругое определение коэффициента интенсивности напряжений КIII/ Ю.И. Сорокатый, В.В. Божидарник, А.П. Налобин // Вестн. Львовского политехн. ин-та, 1987. – 210. – С. 102-106. 229. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений / Под.ред. Ю. Мураками. – М.: Мир, 1990. – Т.1, Т.2 – 1016с. 230. Сташків М. Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту / М. Сташків // Вісник ТДТУ, 2003. – Т.8. – No3. – С. 32-38. 231. Сухарев И.П. Экспериментальные методы исследований прочности / И.П. Сухарев. – М.: Машиностроение, 1987. – 216с. 308 232. Сяський А. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. Сяський, К. Музичук, В. Кот // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – No1 (69). – 2013. – С. 20-29. 233. Табанюхова М.В. Решение задач прочности сооружений с концентраторами методом фотоупругости: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра физ.-мат. наук спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / М.В. Табанюхова. – Новосибирск, 2006. – 42с. 234. Твердоступ Р.Б. Исследование концентрации тепловых напряжений в балке- полосе с выступом методом фототермопругости / Р.Б. Твердоступ // Исследование в механике сплошных сред. – КДУ. – Киев, 1988. – С. 186-194. Деп. в Укр НИИНТИ 18.05.88, No125–УК 88. 235. Твердоступ Р.Б. Исследование элементов конструкций из неметаллических материалов с концентраторами напряжений оптическими методами: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. физ. мат. наук.: 01.02.04. «Механика деформируемого твердого тела» / Р.Б. Твердоступ. – Киев, 1991. – 22с. 236. Тензорезисторы. Техническое описание и инструкция по наклейке. – К.: ООО «Веда», 2005. – 21с. 237. Титов В.Б. Определение коэффициентов интенсивности напряжений трех типов / В.Б. Титов, Т.А. Дудник // Научно-технические ведомости СП б ГПУ, 2011. – No1. – С. 132-135. 238. Тихомиров В.М. Экспериментально-расчетные методы исследования трехмерных задач механики разрушения: автореф. дис. на соиск. науч. степени докт. физ.-мат. наук: спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / В.М. Тихомиров. – Новосибирск, 2004. – 32с. 239. Тихомиров В.Н. Использование метода рассеяного света определения коэффициентов интенсивности напряжений в трехмерных задачах / В.Н. Тихомиров, В.П. Тырин // ЖПМТФ, 1990. – No3. – С. 167-170. 240. Труфяков В.И. Повышение сопротивления усталости сварных соедений и конструкций / В.И. Труфяков // Автоматическая сварка, 1998. – С.11-19. 309 241. Тузов А.Н. Сопряжение ПЭС фотоприемника с аппаратурой КАМАК/ А.Н. Тузов // В кн: Автоматизация научных исследований. – Апатиты, изд. Кольского филиала АН СССР 1988. – С. 26-30. 242. Удалов Е.П. Исследование градиентных полей напряжений в фотоупругих моделях по рефракции светового излучения: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04. «Механика деформированного твердого тела» / Е.П. Удалов. – Киев, 1989. – 136 с. 243. Фомин В.В. Молекулярное поглощение в инфракрасных окнах прозрачности / В.В. Фомин. – Новосибирк: Наука, 1986. – 284с. 244. Фриштер Л.Ю. Анализ НДС в зонах концентрации напряжений составных конструкций и машин с применением элементов теории размерности / Л.Ю. Фриштер // Проблемы машиностроения и надежности машин, 2008. – No3.– С. 37-42. 245. Фриштер Л.Ю. Расчетно-экспериментальный метод исследований в зонах концентрации напряжений: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра физ.-мат. наук: 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела / Л.Ю. Фриштер. – Москва, 2009. – 40с. 246. Фрохт М. Фотоупругость / М. Фрохт. - М. – Л.: Техтеориздат. 1948. – Т. 1,2. 247. Хануков Х.М. Влияние технологических перегрузок и низких температур эксплуатации на ресурс сварных листовых металлоконструкций / Х.М. Хануков, Н.И. Пидгурский, А.Е. Воронецкий // Сб. научн. тр. «Трещиностойкость строительных металлических конструкций».– М.: ЦНИИ Проектстальконструкция им. Мельникова, 1988. – С. 131-143. 248. Хануков Х.М. Методические особенности длительных низкотемпературных (до 1960 С) испытаний материалов / Х.М. Хануков, Н.И. Пидгурский, К.И. Еремин. // Завод. лаб, 1989– С. 71-74. 249. Хеллан К. Введение в механику разрушения / К. Хеллан М.: Мир, 1988. – 364с. 250. Хоббахер А.Ф. Расчет на усталость сварных конструкций по напряжениям / А.Ф. Хоббахер // Автоматическая сварка, 2003. – No10-11. – С. 122-126. 310 251. Царева Г.А. Волоконно-оптический тензодатчик / Г.А. Царева // Приборы и системы управления, рукопись деп. в ЦНИИТЭИ приборостроения, No3608, 25.11.86. – М., 1986. – 7с. 252. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения / Г.П. Черепанов. – М.: Наука, 1974. – 640с. 253. Черняк К.И. Эпоксидные компаунды и их применение / К.И. Черняк. – Л.: Судостроение, 1967. – 399с. 254. Чесановський І.І. Моделювання радіоелектронних телекомунікаційних систем в лабораторних умовах / І.І. Чесановський, Д.О. Левчунець, А.С. Зубко // Вісник Хмельницького національного університету, 2013. – No2.– 222-225. 255. Чигарев А.В. ANSYS для инженеров: / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк // Справочное пособие. – М.: Машиностроение. – 2004. – 512с. 256. Шарафутдинов Г.З. Об основном законе фотоупругости / Г.З. Шарафутдинов// Вестник Московского государственного университета, Сер. 1: Математика, механика, – 2012. – No1. – С. 38-41. 257. Шарафутдинов Г.З. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений / Г.З. Шарафутдинов. – М.: Изд-во мех-мат МГУ, 2010. – 127 с. 258. Шарафутдинов Г.З. Фотовязкоупругость / Г.З. Шарафутдинов. – М.: Изд. МГУ, 1987. – 200с. 259. Шацький І.П. Граничний стан пластин та оболонок з тріщинами під комбінованим навантаженням / І.П. Швацький, В.В. Перепічка, М.В. Маковійчук// В кн.: Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій/ Під заг. ред. В.В Панасюка. – Львів: Фіз.-мех. інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – С. 293-297. 260. Шерматов М. Нестабильность кристаллитов при нагружении ориентированных полимеров / М. Шерматов // Механика полимеров, 1976. - No 4. – С. 516 – 520. 261. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC / NASTRAN for Windows / Д.Г. Шимкович. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 448с. 311 262. Эванс А.Г. Конструктивная керамика / А.Г.Эванс, Т.Г.Лангдон. – М.: Металлургия, 1980. – 256 с. 263. Эдельштейн Е.И. О компенсации разности хода в методе фотоупругости/ Е.И.Эдельштейн // Материалы VIII Всес.конф. по методу флтлупругости. Т.2., Таллин: Изд. АН ЭССР, 1979. – С. 85 – 89. 264. Экспериментальная механика / Под ред. А.Кобаяси. – М.: Мир, 1990. – Т.1, Т. 2. – 1168 с. 265. Экспериментальное определение коэффициентов интенсивности напряжений в конструкциях с трещинами / Д.В. Грилицкий, Е.В. Буйна, О.И. Думанский и др.// Физ.хим. мех. Матер, 1984. - No. 1. – С. 29 – 32. 266. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений / Б.С. Касаткин, А.Б.Кудрин, Л.М.Лобанов и др. – Киев: Наук.думка, 1981. – 584 с. 267. Эрф Р.П. Голлографические неразрушаюшие исследования / Р.К. Эрф. – М.: Машиностроение, 1979. – 448 с. 268. Юхим Р.Я. Міцність пружно-пластичних тіл із періодичними системами паралельних та колінеарних включень / Р.Я. Юхим, П.В. Горбач // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2010. – No2. – С.67-72. 269. Ясній П.В. Методологія оцінки втомної довговічності елементів конструкцій машин за експлуатаційного навантаження / П.В.Ясній, Ю.І. Пиндус // Праці І-ї Міжнародної н.-т. конф. «Динаміка, міцність і надійність сільскогосподарських машин». – Тернопіль, ТДМУ ім. Івана Пулюя, 2004. – С. 73 – 87. 270. Ясній П.В. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщиностійкість / П.В.Ясній – Львів: Світ, 1998. – 292 с. 271. Ahmed A. A new for parameter method for SIF determination / A.Ahmed, K.Rajaiah, M.Bose // A dv.Fract. Res. Procc. 6th Int. Conf. ( I CF 6), New Delhi, 4. – 10. Dec., 1984. – 1984. – 2. – P. 979 – 989. 272. Burger C.P. Nonlinear photomechanics / C.P.Burger // Exp. Mech, 1980. - No 11. – P. 381 – 389. 312 273. Chau K.T. Subcritical crack growth of edge and center cracks in façade rock panels subject to periodic surface temperature variations / K.T. Cha, I.E. Shao // Int. I. Solids Struct, 2006. – V.43. – P.807-827. 274. Cheng W. Determination of the mode I stress intensity factors for an edgecracked beam with fixed ends / W.Cheng // Eng. Fract. Mech, 1999. – V. 63. – P. 193 – 208/ 275. Dally J.W. On the uniquenes of the stress intensity factor – crack velosity relationship/ J. W.Dally, W.J.Forney, G.R.Irwin // Intern. J.Fract, 1985. - No 3 – 4. P. 159 – 168. 276. Dirgantura T. Stress intensity factors for cracks in thin plats / T.Dirgantura, M.Aliabadi // Eng. Fract. Mechanics, 2002. – V. 69. – P. 1465 – 1486. 277. Fatigue design method of ship structural members based on fatigue crack growth analysis / K.Terai, Y.Tomita, K.Hashimoto, N.Osava // IIW / IIS Doc. XIII – 1908 – 01 and XV – 1091 – 2002. – 11 p. 278. Freiman S.W. Enviromentally enhanced crack growth in glasses / S.W.Freiman // strenth Inorg. Glass. – New York – London. –1985. – P. 197 – 217. 279. Griffith A.A. The phenomena of rupture and flaw in solids / A.A.Griffith // Phi. Trans. Roy. Soc. London A. – 1920. – 211, No 2. – P. 163 – 198. 280. Heeker F.W. Non – rectilinear light propagation in photoelastic specimens caused by stress gradient / F.W.Heeker // Presented at 1979 SESA Spring Meeting San Francisco, California, May, 1979. 281. Irwin G.R. Analysis of stress and strain near the end of crack traversing a plate / G.R.Irwin // J.Appl.Mech., 1957/ - V. 24. – P. 361 – 374. 282. Irwin G.R. Fracture / G.R.Irwin // Handbuch der Physik. – Berlinets.: Springer, 1958. – Bd 6. – S. 551 – 590. 283. Kepich T.Yu. Group of methods for creation of diffused optical fields / T.Yu.Kepich, Yu.A.Rudyak / Recent Advances in Experimental Mechanics // Proceedings of the 10 th International Conterence on Experimental Mechanics. – Lisbon, Portugal, 18 – 22 july 1994. – P. 471 – 474. 284. Kim K.S. A stress intensity factor tracer / K.S.Kim // Trans. ASME: J. Appl. Mech. – 1985. – 52, No 2. – P. 291 – 297. 313 285. Kirugulige M.S. Measuremenent of fracture parameters for a mixed – mode crack driven by stress waves using image correlation technique and high-speed digital photography / M.S.Kirugulige, H.V.Tippur // Strain, 2008. – P. 108 – 122. 286. Kopsov I.E. Stress intensity factor solution for a semi – elliptical crack in an arbitrarily distributed stress field / I.E.Kopsov // Int. J. Fatigue, 1992. – V. 14 - No 6. – P. 399 – 402. 287. Mylnikov AV. Investigation of glass structural elements with stress concentrators by optical method / A.V.Mylnikov, R.B.Tverdostoup, Yu.A.Rudyak/ Recent Advances in Experimental Mechanics // Proceedings of the 10th International Conference on Experimental Mechanics/ - Lisbon, Portugal, 18 – 22 July 1994. – P. 201 – 204. 288. Orowan E.O. Energy criteria of fracture weld / E.O.Orowan // J. Res. Suppl, 1955. – V. 34. – P. 157 – 180. 289. Pedrini G. High – speed digital holographic interferometry for vibration measurement/ G.Pedrini, W.Osten, M.Gusev // Applied Optics, 2006. - No 15. – P. 3456 – 3462. 290. Righiniotis T.D. Influence of management actions on fatigue reliability of a welded joint / T.D.Righiniotis // Int. J. of Fatigue, 2004. - No 26. – P. 237 – 239. 291. Theocaris P.S The influence of geometry of edge – cracked plates on KI and KII components of the stress intensity factors studid by caustics / P.S.Theocaris, G.A.Papadopoulos // J. Phys. D. Appl. Phis. – 1984. – 17, No 12. – P. 2339 -2349. 292. Wang X. On the calculaation of stress intensity factors surface cracks in welded pipe – plate and tabular joints / X.Wang, S.Lambert // Int. I. of Fatigue, 2003. – V. 25. - No 1. – P. 89 - 98. 293. Westergard H.M. Bearing pressures and cracks / H.M.Westergard // Trans. ASME J. Appl. Mech. – 1939. – 6, A 66. – P. 49 – 53. 294. Wnuk M. Effects of Material Ductility and Crack surface Ruyhness of the Quasi – Static Fracture: Propagation in Ductie Solids / M. Wnuk, M.Pidhurskyy // Proc. VI – th Int. Symp. of Mechanics of Materials and Structures May 30 – June 2, 2011. – Augustow, 2011. – P. 392 – 402. 314 295. Xie Y. Stress intensity factors for cracked rectnglular cross – section thin – walled tubes / Y.Xie, X.Wang, Y.Lin // Eng. Fract. Mechanics, 2004. – V. 71. – P. 1501 – 1513. 296. Zhengmei L. Photoelastic determination of mixed modestress – intensity factors KI, KII and KIII / L. Zhengmei, S.Ping // Exp. Mech. – 1983. -No 6. – P. 228 -235.
Content type: Thesis
Appears in Collections:01.02.04 – механіка деформівного твердого тілаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.