Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5242

Title: Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі
Other Titles: Theoretical and methodical principles of rating use for evaluation of enterprise corporate reputation in municipal economic system
Authors: Панухник, Яна Геннадіївна
Panukhnyk, Iana
Bibliographic description (Ukraine): Я.Панухник. Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі / Я.Панухник // Галицький економічний вісник. — 2013. — №4(43). — с.85-91 - (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання)
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 658.1
Keywords: ділова репутація
якісні методи оцінювання
рейтинг
репутаційний ренкінг
репутаційна аудиторія
corporate reputation
qualitative methods of evaluation
reputation ranking
reputation audience
Abstract: Досліджено сутність, різновиди та значення методів оцінювання, за допомогою яких компанія здатна продемонструвати високий рівень своєї репутації та надати інформацію для зацікавлених осіб. Пріоритетними визначено різноманітні рейтинги та ренкінги, проаналізовано їх вплив на ділову репутацію підприємства, зазначено про сутнісне наповнення поняття «репутаційний ренкінг». Окреслено ключові параметри, які формують ділову репутацію того чи іншого підприємства та способи їх оцінювання за допомогою галузевих та міжгалузевих рейтингів, а також запропоновано авторське бачення на визначення ступеня їх впливу на конкурентне середовище компанії та її успішність у цілому. Акцентовано увагу на необхідності створення системи відстеження й оцінювання репутації фірми через використання рейтингів та ренкінгів. Доведено значущість рейтингових оцінювань як невід’ємного та якісного методу оцінювання ділової репутації підприємства, можливість впливу системи рейтингів на формування цільової аудиторії, тобто визнання рейтингу не тільки як результату оцінки ділової репутації, а як форми пошуку та закріплення компанії за певною репутаційною аудиторією. Здійснено характеристику основних міжнародних та вітчизняних репутаційних ренкінгів, наведено приклади компаній, що активно їх застосовують. Виявлено, що оцінювання ділової репутації компаній здійснюється здебільшого через ранжування тих чи інших критеріїв, а не через складні математичні обчислення. На основі проведених досліджень запропоновано рекомендації для компаній, які піднімають та відслідковують рівень своєї репутації саме за допомогою репутаційних ренкінгів.
This article describes essence, significance, types of ratings, their influence on the corporate reputation and assessment methods by which the company can demonstrate high level of its reputation and provide information to the parties concerned. Different ratings and rakings are determined as priorities, their influence on the corporate reputation is analysed and the essence of the term «reputation ranking» is defined. Key factors that shape the reputation of companies and methods of their evaluation by sectoral and cross-sectoral rankings are outlined. The author's vision of the ways of determining their impact on the competitive environment of the company and its success in general is presented. The importance of rating system as an essential and qualitative method of corporate reputation evaluation is emphasized, the characteristic of main international and home reputation rankings is given, some examples of companies using them are given. It is found that the assessment of the company's goodwill is carried out mostly by certain criteria ranking rather than complex mathematical calculations. To improve the system of rating and ranking for different reputation audiences general recommendations are given.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5242
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2013, № 4 (43)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.