กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4279

ชื่อเรื่อง: Епоксикомпозитне покриття
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Epoxy-filled composite coating
Эпоксикомпозитное покрытие
ผู้แต่ง: Букетов, Андрій Вікторович
Добротвор, Ігор Григорович
Долгов, Микола Анатолійович
Мірчук, Микола Максимович
Buketov, Andrii Viktorovych
Dobrotvor, Ihor Hryhorovych
Dolhov, Mykola Anatoliovych
Mirchuk, Mykola Maksymovich
Букетов, Андрей Викторович
Добротвор, Игорь Григорьевич
Долгов, Николай Анатолиевич
Мірчук, Микола Максимович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 37657 UA, МПК C09D 163/00. Епоксикомпозитне покриття [Текст] / Мірчук Микола Максимович, Букетов Андрій Вікторович, Долгов Микола Анатолійович, Добротвор Ігор Григорович (Україна) - опубл. 10.12.2008.
Patent 37657 UA, MPK C09D 163/00. Epoxy-filled composite coating [Text] / Dobrotvor Ihor Hryhorovych, Buketov Andrii Viktorovych, Mirchuk Mykola Maksymovich, Dolhov Mykola Anatoliovych (Ukraine) - publ. 10.12.2008.
Патент 37657 UA, МПК C09D 163/00. Эпоксикомпозитное покрытие [Текст] / Добротвор Игорь Григорьевич, Букетов Андрей Викторович, Мірчук Микола Максимович, Долгов Николай Анатолиевич (Украина) - опубл. 10.12.2008.
วันที่เผยแพร่: 10-ธัน-2008
Date of entry: 24-กัน-2014
คำสำคัญ: C09D 163/00
склади для нанесення покриттів на основі епоксидних смол
склади для нанесення покриттів на основі похідних епоксидних смол
บทคัดย่อ: Епоксикомпозитне покриття, що містить адгезійний і поверхневий шари, виконані з композиції, яка містить епоксидну діанову смолу, отверджувач та дисперсний наповнювач, яке відрізняється тим, що композиція адгезійного шару як дисперсний наповнювач містить оксид міді, а композиція поверхневого шару як дисперсний наповнювач містить частки оксиду алюмінію та фериту, з наступним співвідношенням інгредієнтів у шарах, мас. ч.:
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4279
รหัสอื่นๆ: 37657
Copyright owner: ® Мірчук Микола Максимович, Букетов Андрій Вікторович, Долгов Микола Анатолійович, Добротвор Ігор Григорович
Content type: Other
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:2008

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya.pdf75,4 kBAdobe PDFดู/เปิด
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya.djvu45,15 kBDjVuดู/เปิด
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya__COVER.png976,61 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น