Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4279

Titre: Епоксикомпозитне покриття
Autre(s) titre(s): Epoxy-filled composite coating
Эпоксикомпозитное покрытие
Auteur(s): Букетов, Андрій Вікторович
Добротвор, Ігор Григорович
Долгов, Микола Анатолійович
Мірчук, Микола Максимович
Buketov, Andrii Viktorovych
Dobrotvor, Ihor Hryhorovych
Dolhov, Mykola Anatoliovych
Mirchuk, Mykola Maksymovich
Букетов, Андрей Викторович
Добротвор, Игорь Григорьевич
Долгов, Николай Анатолиевич
Мірчук, Микола Максимович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 37657 UA, МПК C09D 163/00. Епоксикомпозитне покриття [Текст] / Мірчук Микола Максимович, Букетов Андрій Вікторович, Долгов Микола Анатолійович, Добротвор Ігор Григорович (Україна) - опубл. 10.12.2008.
Patent 37657 UA, MPK C09D 163/00. Epoxy-filled composite coating [Text] / Dobrotvor Ihor Hryhorovych, Buketov Andrii Viktorovych, Mirchuk Mykola Maksymovich, Dolhov Mykola Anatoliovych (Ukraine) - publ. 10.12.2008.
Патент 37657 UA, МПК C09D 163/00. Эпоксикомпозитное покрытие [Текст] / Добротвор Игорь Григорьевич, Букетов Андрей Викторович, Мірчук Микола Максимович, Долгов Николай Анатолиевич (Украина) - опубл. 10.12.2008.
Date de publication: 10-déc-2008
Date of entry: 24-sep-2014
Mots-clés: C09D 163/00
склади для нанесення покриттів на основі епоксидних смол
склади для нанесення покриттів на основі похідних епоксидних смол
Résumé: Епоксикомпозитне покриття, що містить адгезійний і поверхневий шари, виконані з композиції, яка містить епоксидну діанову смолу, отверджувач та дисперсний наповнювач, яке відрізняється тим, що композиція адгезійного шару як дисперсний наповнювач містить оксид міді, а композиція поверхневого шару як дисперсний наповнювач містить частки оксиду алюмінію та фериту, з наступним співвідношенням інгредієнтів у шарах, мас. ч.:
URI/URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4279
Autre(s) identifiant(s): 37657
Copyright owner: ® Мірчук Микола Максимович, Букетов Андрій Вікторович, Долгов Микола Анатолійович, Добротвор Ігор Григорович
Content type: Other
Collection(s) :2008

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya.pdf75,4 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya.djvu45,15 kBDjVuVoir/Ouvrir
3-37657-epoksikompozitne-pokrittya__COVER.png976,61 kBimage/pngVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.