Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3494

Title: Моделювання логістичної стратегії підприємств малого бізнесу та організаційно-економічний механізм її реалізації (на прикладі ТОВ”ТОМ-ІнвестБуд”)
Other Titles: Modeling sourcing small business, organizational and economic mechanism of its implementation (for example, ТОВ"ТОМ-ІнвестБуд")
Authors: Кудряшов, Павло С.
Kudryashov, P.
Bibliographic description (Ukraine): Кудряшов П. С. Моделювання логістичної стратегії підприємств малого бізнесу та організаційно-економічний механізм її реалізації (на прикладі ТОВ”ТОМ-ІнвестБуд”). – Рукопис.
Issue Date: 2014
Date of entry: 17-Sep-2014
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.03050201
економічна кібернетика
логістика
транспорт
мінімізація
діяльність
виробничо-господарська
майновий стан
logistics
transportation
minimization activities
production and business
property
Abstract: Дипломна робота містить логістичні концепції в плануванні, організації і контролі виробничо-господарською діяльності підприємств. Визначаються основні теоретичні і методологічні основи логістики в контексті виробничо-господарської діяльності підприємств. Досліджується механізм функціонування системи транспортної логістики на підприємствах. Проаналізовано майновий стан підприємства, фінансові показники, економічну ефективність діяльності ТОВ”ТОМ-ІнвстБуд”. Здійснено моделювання логістичної діяльності підприємства, визначено мінімальну вартість доставки продукції за допомогою транспортних задах, методом багато до багатьох. Також запропоновано шляхи удосконалення діяльності підприємства, зниження витрат на перевезення. Досліджено стан охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві.
Thesis includes logistics concepts in the planning, organization and control of industrial and economic activity. The basic theoretical and methodological fundamentals of logistics in the context of industrial and economic activity. The mechanism of functioning of the transport logistics enterprises. Analysis of property performance, financial performance, economic efficiency activity of "Tom InvstBud." Done modeling logistics enterprise, defined minimal shipping products through the back of vehicles, using many to many. Also proposed ways to improve the enterprise, reduce the cost of transportation. The state of occupational health and safety in an emergency at the plant.
Description: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль. 2014. Дипломну роботу виконано на 136 аркушах, містить 23 рисунків, 12 таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 40 літературних джерел: підручники, посібники з досліджуваної теми, електронні ресурси.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3494
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03050201 — економічна кібернетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Annotation_Kudryashov.pdf64,4 kBAdobe PDFView/Open
Annotation_Kudryashov.djvu22,07 kBDjVuView/Open
Annotation_Kudryashov__COVER.png109,88 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools