Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2666
Title: Шляхи інноваційного розвитку підприємства (на прикладі«Шацький національний природний парк»)
Other Titles: Ways innovative development company (for example, "Shatsky National Natural Park")
Authors: Хом’як, Катерина Валеріївна
Hom’jak, Katerina
Bibliographic description (Ukraine): Хом’як К. В. «Шляхи інноваційного розвитку підприємства (на прикладі«Шацький національний природний парк»)»: анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю «8.03060102-менеджмент інноваційної діяльності»/К. В. Хом’як; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 2 с.
Issue Date: 23-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338
Keywords: інноваційний розвито
підприємство
ландшафтно-рекреаційний потенціал підприємства
Шацький національний природний парк
інновації
innovation development
enterprise
landscape and recreational potential of the company
Shatsky National Nature Park
innovations
Abstract: Дипломний проект на тему «Шляхи інноваційного розвитку підприємства (на прикладі «Шацький національний природний парк»)»присвячений проблемі пошуку шляхів інноваційного розвитку підприємства. В першій частині роботи розглянуто екологічні аспекти інноваційної діяльності в Україні, рекреація та розвиток туризму, оцінку ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств. В другій частині подана загальна характеристика діяльності підприємства. Проаналізовано природно-заповідний фонд України, методи бюджетування, визначено проблеми національних природних парків України. Проведено аналіз фінансової стійкості»Шацький національний природний парк". Проектна-рекомендаційна частина присвячена пошуку шляхів інноваційного розвитку підприємства. Зокрема, дано нове визначення поняття «ландшафтно-рекреаційний потенціал підприємства», запропоновано шляхи удосконалення структури управління Шацького національного природного парку, здійснено обґрунтування інноваційних заходів щодо стратегічного розвитку Шацького національного природного парку, удосконалено планування темпів продуктивності праці із застосуванням ПЕОМ. Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві
Diploma project entitled»Ways of innovative development company (for example, «Shatsky National Nature Park»)» on the problem of finding ways to innovative development company. In the first part of the paper deals with the environmental aspects of innovation activity in Ukraine, recreation and tourism development, assess the effectiveness of environmentally oriented directions of innovative development companies. The second part presents general characteristics of the enterprise. Analyzed the Nature Reserve Fund of Ukraine, Budgeting, defined the problem of national parks Ukraine. The analysis of financial stability «Shatsky National Nature Park». Project recommendation part is devoted to finding ways of innovative development company. In particular, given a new definition of «landscape- recreational potential of the company», the ways of improving the management structure of Shatsky National Nature Park, by study of innovative measures for the strategic development of Shatsky National Nature Park, improved planning rate of labor productivity with the use of a PC. A special section contains measures to improve safety, life safety and environment in the enterprise
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2666
Content type: Article
Appears in Collections:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools