Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2609

Title: Інноваційні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”)
Other Titles: Innovative ways to enhance the quality and competitiveness of enterprise (for example, feather and down factory " BILLERBEK – UKRAINE ")
Authors: Станько, Галина Василівна
Stanko, Galyna
Bibliographic description (Ukraine): Станько, Г. В. Інноваційні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”) : анотація на дипломну робота магістра за спеціальністю «08.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / Г. В., Станько, Л. Я. Малюта; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 2 с.
Issue Date: 21-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 330.341
Keywords: інновація
інноваційний розвиток
конкуренто-спроможність
реклама
сертифікація
стандартизація
трансакційні витрати
якість
підприємства “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”
innovation
innovative development
competitiveness
advertisements
certification
standardization
transaction costs
quality
for example
feather and down factory " BILLERBEK – UKRAINE "
Abstract: Магістерська робота присвячена питанням формування інноваційних шляхів покращення якості продукції в системі менеджменту підприємства. У роботі досліджено загальнотеоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту промислового підприємства. Проведено аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”, дано оцінку ефективності витрат та заходів щодо забезпечення якості продукції. Запропоновано інноваційні шляхи вирішення даної проблеми: покращити ергономічні показники якості продукції та створити на підприємстві відділ управління якістю; здійснити впровадження виробництва і розробки нових видів продукції – ортопедичних матраців; застосовувати найсучасніші види реклами. Визначено ефективність запропонованих заходів
Master's thesis is devoted to questions of innovative ways to improve product quality in the system management. In this work the general theoretical foundations of product quality and cost of its achievements in the management system of industrial enterprise. An analysis of the economic and financial activities of feather and down factory "BILLERBEK–UKRAINE", assessed the cost-effectiveness and measures to ensure product quality. An innovative way to solve this problem: to improve the ergonomic quality products and create the enterprise quality management department, make the implementation of production and development of new products–mattresses, use the advanced types of advertising. Efficiency of the proposed measures
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2609
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools