Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2224

Title: Роль заробітної плати в системі мотивації праці
Other Titles: The role of wages in the system of labor motivation
Authors: Кухній, Леся Степанівна
Kukhniy, Lesya
Bibliographic description (Ukraine): Л.Кухній. Роль заробітної плати в системі мотивації праці / Л.Кухній // Галицький економічний вісник. — 2012. — №4(37). — с.18-24 - ( економіка та управління національним господарством )
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 331.101.3
Keywords: праця
робоча сила
трудовий договір
посадові повноваження
заробітна плата
винагорода
мотивація праці
соціально-економічна система
labor
workforce
labor agreement
job authority
wages
reward
motivation of labor
socio-economic system
Abstract: Розглянуто один із факторів успішного функціонування соціально-економічних систем в Україні, яким є мотивація праці. Враховуючи це, ідентифіковано чинники мотивації робочої сили до продуктивнішої діяльності. Уточнено зміст мотивації праці, розкрито сутність самої праці та запропоновано підходи до пізнання праці як політекономічної, економічної та менеджерької категорій. Розкрито роль заробітної плати у процесі купівлі-продажу робочої сили та зроблено висновок, що обумовлений трудовим договором розмір заробітної плати є лише мотивацією працівників зайняти пропоновану посаду, бо встановлений ще до того, як працівник приступить до виконання своїх посадових повноважень. Зроблено висновок, що зарплата не є спонукальним чинником працювати краще, ніж це передбачено умовами вже укладеної трудової угоди. Запропоновано ідентифікувати предмет діяльності виконавців мотиваційної функції, враховуючи той факт, що мотивація праці може настати для працівника, який вже виконує свої посадові повноваження. Викладено пропозиції щодо позиціонування джерел фінансування та документування мотивації праці в соціально-економічних системах. Запропоновано підприємцям розробляти окремо Положення про оплату праці і окремо Положення про мотивацію праці.
The motivation of labor as one of the factors of successful functioning of socio-economic systems in Ukraine is considered in the article. Taking this fact into consideration the identification of the factors of the workforce motivation for more productive activities is made. The essence of the motivation is specified, the essence of the labor is disclosed and the approaches to cognition of labor as political economy, economic and management categories are suggested. The role of wages in the process of purchase and sale of labor is determined and it is concluded that due to the labor agreement the amount of wages is only the motivation for employees to take the offered position because it is set before the employee will take the position. It is concluded that the salary is not an incentive factor to work better than the conditions of the already signed labor agreement foresee. It is proposed to identify the subject of activities of the performers of motivational function, given the fact that motivation can occur to an employee who is performing his/her job responsibilities. The suggestions concerning the positioning of the sources of financing and documentation of labor motivation in the socio-economic systems are presented in the article. As for the documentation, it is suggested to entrepreneurs to develop separately The regulations on remuneration and The regulations on labor motivation in the article.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2224
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2012, № 4 (37)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.