Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20645

Назва: Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви
Інші назви: The nature of international competitiveness and its quantitative manifestations
Автори: Царик, Надія Любомирівна
Tsaryk, Nadiya
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Царик Н. Л. Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви / Надія Любомирівна Царик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 31–39. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Tsaryk N. (2016) Pryroda mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti krain ta yii kilkisni proiavy [The nature of international competitiveness and its quantitative manifestations]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 31-39 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 16-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 339.97
Теми: конкурентоспроможність
міжнародна конкурентоспроможність країн
національна конкурентоспроможність
конкурентні переваги
індекс конкурентоспроможності
competitiveness
international competitiveness
national competitiveness
competitive advantages
competitiveness index
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 31-39
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 39
Короткий огляд (реферат): Розглянуто й переосмислено підходи до трактування конкурентоспроможності країни. На підставі теорії конкурентоспроможності кластерів М. Портера обґрунтовано існування зв'язку між конкурентоспроможністю найпотужніших галузей національної економічної системи та національної конкурентоспроможності країни. Обґрунтовано необхідність органів, що відповідають за зовнішньоекономічну діяльність країн з різними типами економічних систем у вивченні міжнародної конкурентоспроможності та дослідженні конкурентних переваг. Досліджено розходження в розумінні природи конкурентоспроможності у монетаристів, структуралістів та сепплайсайдерів. Відзначено, що конкурентоспроможність є похідним поняттям від конкуренції, яка не може повноцінно аналізуватися без вивчення властивостей прибутку. Проаналізовано та вдосконалено індекси оцінювання міжнародної конкурентоспроможності країн та групи факторів світової конкурентоспроможності.
In the article, the approaches to the treatment of the country's competitiveness are reviewed and reconsidered. Based on M. Porter’s theory of clusters competitiveness, a link between the competitiveness of the most advanced sectors of the national economy and the national competitiveness of the country is proved. The necessity of the bodies responsible for foreign economic activities of the countries with different economic systems in the study of international competitiveness and competitive advantages is substantiated. The differences in understanding the nature of competitiveness by monetarists, structuralists and supply-siders are studied. The competitiveness is noted to be a concept derived from the notion of competition, which cannot be fully analyzed without studying the properties of income. The evaluation indexes of international competitiveness and a group of global competitiveness factors are analyzed and improved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20645
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.imd.org/wcc
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
Перелік літератури: 1. Washington, D.C. Global Competition: The New Reality. Report of the Presidents Commission on Industrial Competitiveness [Text] / D.C. Washington // Government Printing Office. Vol. 2, 1985, 6 р.
2. Чепурна, О.Л. Сучасні концепції конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / О.Л. Чепурна // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2009. – № 19. – С. 102 – 106.
3. Тараненко, І.В. Методологія системного дослідження конкурентоспроможності [Текст] / І.В. Тараненко // Академічний огляд. – 2008. – № 2. – С. 12 – 23.
4. Уніят, А.В. Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні [Текст] / А.В. Уніят // Галицькийекономічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 7 – 13.
5. Никифорова, Т.Ю. Методики оцінки конкурентоспроможності країни [Текст] / Т.Ю. Никифорова // Студентський науковий журнал Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2008. – № 6. – С. 129 – 130.
6. Щорічник світової конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/wcc.
7. Growth Competitiveness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/.
8. Porter, Michael E. The microeconomic foundations of prosperity: findings from the business competitiveness index [Text] / Porter Michael E., Christian Ketels and Mercedes Delgado // The Global Competitiveness Report 2007, 2008 (2007): рр. 51 – 81.
9. Global Competitiveness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/.
10. Porter, Michael E. The competitive advantageof nations. Harvard busines sreview [Text] / Porter Michael. E.68.2 (1990), рр. 73 – 93.
11. Закон про торгівлю та конкурентоспроможність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text.
12. IMD world competitiveness center [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/.
References: 1. Washington D.C. Global Competition: The New Reality. Report of the Presidents Commission on Industrial Competitiveness. Government Printing Office, 1985, vol. 2, 6 р.
2. Chepurna O.L. Suchasnikontseptsiyikonkurentospromozhnostinatsional'noyiekonomiky. Teoretychni ta prykladnipytannya ekonomiky. Zb. nauk. prats', 2009, no. 19, pp. 102 – 106. [in Ukrainian].
3. Taranenko I.V. Metodolohiya systemnoho doslidzhennya konkurentospromozhnosti. Akademichnyy ohlyad. 2008, no. 2, pp. 12 – 23. [in Ukrainian].
4. Uniyat A.V. Kryteriyi ta otsinka konkurentospromozhnosti krayin na mizhnarodnomu rivni. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk, 2009, no. 2, pp. 7 – 13. [in Ukrainian].
5. Nykyforova T.Yu. Metodyky otsinky konkurentospromozhnosti krayiny. Students'kyy naukovyy zhurnal Cherkas'koho natsional'noho universytetu imeni Bohdana Khmel'nyts'koho, 2008, no. 6, pp. 129 – 130. [in Ukrainian].
6. Shhorichny`k svitovoyi konkurentospromozhnosti. Available at: http://www.imd.org/wcc. [in Ukrainian].
7. Growth Competitiveness Index. Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/.
8. Porter Michael E., Christian Ketels, and Mercedes Delgado. The microeconomic foundations of prosperity: findings from the business competitiveness index. The Global Competitiveness Report 2007–2008 (2007), pp. 51 – 81.
9. Global Competitiveness Index. Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/.
10. Porter Michael E. The competitive advantage of nations. Harvard business review 68.2 (1990), pp. 73 – 93.
11. Zakon pro torgivlyu ta konkurentospromozhnist`. Available at: https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text. [in Ukrainian].
12. IMD world competitiveness center. Available at: http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.