Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20644

Назва: Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства
Інші назви: The use of economic-mathematical modelling in the management of the company's capital
Автори: Лотоцький, Олександр Вікторович
Ушкаленко, Ірина Миколаївна
Lototskyy, Olexander
Ushkalenko, Iryna
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Лотоцький О. В. Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства / Олександр Вікторович Лотоцький, Ірина Миколаївна Ушкаленко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 171–178. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Lototskyy O., Ushkalenko I. (2016) Zastosuvannia ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia v upravlinni kapitalom pidpryiemstva [The use of economic-mathematical modelling in the management of the company's capital]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 171-178 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 21-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 519.86
658.15
Теми: капітал підприємства
моделювання
управління
аналіз
оптимізація
capital of enterprise
modeling
management
analysis
optimization
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 171-178
Початкова сторінка: 171
Кінцева сторінка: 178
Короткий огляд (реферат): Обґрунтоване визначення складу і розміру капіталу є вкрай необхідним для об’єктивного оцінювання рівня ефективності виробництва, а також виявлення реального співвідношення між власним та позичковим капіталом з тим, щоб не перейти межу, за якою подальше залучення кредитних ресурсів може нести в собі загрози нормальному функціонуванню підприємства. Крім того, аналіз структури капіталу дозволить встановити напрями оптимізації величини його складових елементів з метою більш раціонального їх використання.
А reasonable determination of the composition and size of capital is vital for an objective assessment of the level of production efficiency, and identifying real balance between its own and loan capital, in order not to cross the line beyond which a further attraction of credit resources may carry threats to the normal functioning of the enterprise. In addition, the analysis of the capital structure will set the direction of optimization values of its components to more efficient use.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20644
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Артим-Дрогомирецька, З.Б. Дослідження операцій. Частина І: навч.-метод. посібник [Текст] / М.В. Негрей, З.Б. Артим-Дрогомирецька. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 с.
2. Вітлінський, В.В. Моделювання економіки: навч. посібник [Текст] / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
3. Вовк, В.М. Оптимізація фінансової програми підприємства [Текст] / В.М. Вовк, Г.І. Левицька // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 29. – С. 137 – 142.
4. Вовк, В.М. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства [Текст] / В.М. Вовк, Г.І. Левицька // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 88.
5. Вовк, В.М. Узгодження цілей в аналізі стратегій розвитку підприємства [Текст] / В.М. Вовк, М.В. Негрей // Вісник Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 36. – С. 134 – 142.
6. Гриньова, В.М. Фінанси підприємства: навч. посібник [Текст] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – Харків, ВД ІНЖЕК, 2007. – 431 с.
7. Дрогомирецька, З.Б. Алгоритм поетапної забезпеченості капіталом виробничої програми підприємства [Текст] / З.Б. Дрогомирецька // Україна в ХХІ столітті: формування економічної системи. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2009. – С. 102 – 103.
8. Коюда, В.О. Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія [Текст] / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін та ін. – Х.: ХНЕУ, 2014. – 414 с.
9. Ляшенко, Г.П. Управління капіталом підприємства: конспект лекцій [Текст] / Г.П. Ляшенко. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2011. – 346 с.
10. Михайлова, І.В. Застосування математичного моделювання в управлінні обіговим капіталом підприємства [Текст] / І.В. Михайлова, Д.С. Степаненко // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами». – Вінниця: Редакційно-видавничий центр ВНАУ, 2013. – С. 165 – 167.
References: 1. Artum-Dragomirecka Z.B., Negra V.V. Operations research. Part I: textbook.-method. Lviv, LNU. I. Franka, 2014. 312 p. [in Ukrainian].
2. Vitlins'kyjV.V. Modeliuvanniaekonomiky: navch. posibnyk. K., KNEU, 2003. 408 p. [in Ukrainian].
3. Vovk V.M., Levitskaya G.I. Optimization of the financial programs of the enterprise. Bulletin of Lviv University. Sir. Economic science. Lviv, 2009. Vol. 29. pp. 137 – 142. [in Ukrainian].
4. Vovk V.M., Levitskaya G.I. Mathematical modelling in the financial management of the enterprise. Finance of Ukraine, 2006, no. 1, pp. 88. [in Ukrainian].
5. Vovk V.M., Negrei M.V. Coordination of objectives analysis of strategies of enterprise development. Bulletin of Lviv University. Sir. Ekon. Lviv, 2006, Vol. 36, pp. 134 – 142.
6. Grinyova V.M. Business Finance: textbook manual. Kharkov, ID INJECTION, 2007, 431 p. [in Ukrainian].
7. Dragomirecka Z.B. The algorithm of stepwise capital availability for the production program. Ukraine in the XXI century: formation of the economic system. Materials of international scientific student-graduate conference. Lviv, 2009, pp. 102 – 103. [in Ukrainian].
8. Koyuda V.A., Lepeiko T.I., Potemkin S. K. Conceptual bases of management of an enterprise as an economic system: monograph. K., KNUE, 2014, 414 p. [in Ukrainian].
9. Lyashenko G.P. Capital Management of the enterprise: the abstract of lectures. Irpin, Academy of state tax service of Ukraine, 2011, 346 p. [in Ukrainian].
10. Mikhailova I.V., Stepanenko D.S. Application of mathematical modeling in the working capital management of the enterprise. Proceedings of the III seakr. Sciences.-pract. Conf. “Modern information technologies in the management of economic objects”. Kyiv, Publishing center of Vinnytsia national agrarian University, 2013, pp. 165 – 167. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.