Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20643

Назва: Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства
Інші назви: Model assessment of the competitive environment and the competitiveness of small enterprises
Автори: Опришанський, Владислав Анатолійович
Ушкаленко, Ірина Миколаївна
Opryshanskyy, Vladyslav
Ushkalenko, Iryna
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Опришанський В. А. Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства / Владислав Анатолійович Опришанський, Ірина Миколаївна Ушкаленко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 178–189. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Opryshanskyy V., Ushkalenko I. (2016) Modeli otsiniuvannia konkurentnoho seredovyshcha ta konkurentospromozhnosti maloho pidpryiemstva [Model assessment of the competitive environment and the competitiveness of small enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 178-189 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 20-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 519.86
339.137.2
334.012.4
Теми: модель
управління
аналіз
конкурентне середовище
підприємництво
model
management
analysis
competitive environment
enterprise
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 178-189
Початкова сторінка: 178
Кінцева сторінка: 189
Короткий огляд (реферат): Мале підприємництво відіграє важливу роль у процесі формування ринкових відносин, виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку держави. Воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, сприяє послабленню монополізму, формуванню нового соціального класу підприємців-власників. Становлення малого підприємництва в Україні відбувається в мінливих умовах, невизначених та, зазвичай, важко прогнозованих економічних та політичних умовах сьогодення. Успішна діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а й завдяки прийняттю економічно обґрунтованих управлінських рішень. Сучасне підприємництво ставить високі вимоги до якості управління, що зумовлені низкою причин.
Small enterprise plays an important role in the process of formation market relations, it is the driving force for socio-economic development of the state. It stimulates economic competition, restructuring of the economy, contributes to the weakening of the monopoly, the formation of a new social class of entrepreneurs-owners. Formation of a small enterprise in Ukraine takes place in a changing environment, undefined and, usually, unpredictable economic and political conditions. The success of the enterprise is ensured not only through the use of material, labour and financial resources, but also due to the adoption of economically justified management decisions. Modern enterprise puts high standards to the quality of governance, which is due to several reasons.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20643
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ukrstat.gov.ua
http://infolight.org.ua/content/dinamika-malogo-pidpriiemnictva-u-2005-2013-rokah
Перелік літератури: 1. Шпак, В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії «Експрес-об’ява») [Текст] / В. І. Шпак. – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 128 с.
2. Георгіаді, Н.Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні / Н.Г. Георгіаді // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки.
3. Воронич, К.М. Міжнародний досвід організації малого бізнесу та можливість його впровадження в Україні [Текст] / К.М. Воронич // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2011. − Вип. 21.10. – С. 184 – 189.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
5. Єлейко, В.І. Економетричні методи прогнозування: навч. посіб. [Текст] / В.І. Єлейко, О.І. Єлейко, О.С. Синицький. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 116 с.
6. Добуляк, Л.П. Економіко-математичне моделювання тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.11 [Текст] / Л.П. Добуляк; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – 20 c.
7. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання; навч. посіб. [Текст] / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк та ін.; Європ. ун-т. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К., 2004. – 308 с.
8. Єлейко, В.І. Економетрія: навчальний посібник [Текст] / В.І. Єлейко, І.М. Копич, Р.Д. Бондар та ін. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 352 c.
9. Лук’яненко, І.Г. Економетрика: підручник [Текст] / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: Знання, 1998. – 493 с.
10. Динаміка малого підприємництва у 2005 – 2013 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://infolight.org.ua/content/dinamika-malogo-pidpriiemnictva-u-2005-2013-rokah].
References: 1. Shpak V.I. small business Development in Ukraine (on the example of Ukrainian publishing-polygraphic company «Express-Ob Java»), V.I. Shpak, 3rd ed. stereotype. K.: MAUP, 2004. 128 p.
2. Georgiadi N.G. The modern state of business activity in Ukraine, N.G. Georgiadi. Electronic scientific specialized edition «Efficient economy» is included in the list of scientific professional publications of Ukraine on Economics.
3. Voronich K.M. international experience of the small business and the possibility of its implementation in Ukraine, K.M. Voronich. Scientific Herald NLTU of Ukraine: collection of scientific literature. 2011, vol. 21.10, pp. 184 – 189.
4. The official website of the State statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. Mode of access: http://ukrstat.gov.ua.
5. Eleiko V.I. Econometric forecasting methods: proc. manual, V.I. Eleiko, A.I. Eleiko, A.S. Sinitskii. K.: Type-in the UAD, 1998, 116 p.
6. Dobusch L.P. Economico-mathematical modelling of development of small business in Ukraine: author. dis. kand. Ekon.Sciences: 08.00.11, L.P. Debusk; Chanover. Univ of Economics and management. Cherkassy, 2014, 20 р.
7. Small business and entrepreneurship in a market economy: textbook. manual. Vorotina L.I., V. Is. Vorotin, L.A. Martynyuk and others; Europe. UN-t, 3-e Izd., doown. and. C., 2004, 308 p.
8. Eleiko V.I. Econometrics: textbook, V.I. Eleiko, I.M. Copic, G.D. Cooper et al., Ukoopspilka; Lviv commercial Academy. Lviv: Publishing house of Lviv commercial Academy, 2007, 352 p.
9. Lukyanenko I.G. Econometrics: the textbook I.G. Lukianenko, L.I. Krasnikova. K.: Knowledge, 1998, 493 p.
10. Dynamics of small business in 2005 – 2013 [Electronic resource]. Mode of access: [http://infolight.org.ua/content/dinamika-malogo-pidpriiemnictva-u-2005-2013-rokah].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.