Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20642

Title: Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки
Other Titles: Methodology of energy saving management of enterprises on the basis of environmental economics
Authors: Климчук, Марина Миколаївна
Klymchuk, Maryna
Affiliation: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Климчук М. М. Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки / Марина Миколаївна Климчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 40–44. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Klymchuk M. (2016) Metodolohiia upravlinnia enerhozberezhenniam pidpryiemstv na zasadakh invairomentalnoi ekonomiky [Methodology of energy saving management of enterprises on the basis of environmental economics]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 40-44 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2 (51)
Issue Date: 23-Dec-2016
Submitted date: 27-Nov-2016
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 330.1
658
Keywords: управління
енергозбереження
інвайроментальний простір
management
energy saving
environmental space
Number of pages: 5
Page range: 40-44
Start page: 40
End page: 44
Abstract: Запропоновано методологію управління енергозбереженням на підприємствах будівельного комплексу в ракурсі концепції «інвайроментальна економіка». Розроблено ієрархію формування інвайроментального простору системи управління енергозбереженням залежно від рівнів структури економічної системи. Виокремлено пріоритетні завдання модернізації інвайроментального простору з урахуванням факторів енергозбереження саме для виробничо-економічної системи. Враховуючи ієрархію формування інвайроментального простору актуалізуємо, що саме на мікрорівні управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу доцільно реалізувати в контексті: зниження потреби в енергоресурсах; оптимізації енерговитрат при виробництві будівельної продукції; подоланні збоїв у роботі підприємств; оптимізації технологічних бізнес-процесів у контексті зниження енергоємності виробництва; розширення виробництва за рахунок використання відновлювальних джерел енергії; упровадження енергоефективних технологій в будівництві, що в комплексі надасть можливість підвищити рівень рентабельності, конкурентоспроможності, ефективності виробничо-комерційної діяльності та знизити енергоємність продукції, що виробляється; імплементації економічного механізму мотивації працівників за зростання рівня заходів енергозбереження виробничо-економічної системи; безперервного моніторингу ключових показників ефективності процесу підвищення рівня енергоефективності на підприємстві.
The author proposes a methodology of energy saving management at building complex enterprises in the context of the “environmental economy" conception. The hierarchy of the environmental space formation of the energy saving management system depending on the levels of structure of the economic system was developed. The priorities of environmental space modernization considering specific energy saving factors for industrial and economic system were highlighted. Taking into account the hierarchy of the environmental space formation, the author actualizes that it is advisable to implement on the micro level the energy saving management of building complex enterprises in the context of: reducing the energy needs; optimization of energy consumption in the manufacture of building products; overcoming failures of enterprises; optimization of technological business processes in the context of reducing energy intensity of production; expansion of production using the renewable energy sources; introduction of energy efficient technologies in construction, which together will provide an opportunity to increase profitability, competitiveness, efficiency of production and business activity and reduce the power consumption of produced products; implementation of the economic mechanism of employees’ motivation for the growth of industrial energy saving measures and economic system; continuously monitoring of key indicators of energy efficiency process at an enterprise.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20642
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL for reference material: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189954
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222035&cat_id=2
References (Ukraine): 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 «Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності» № 489-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189954.
2. Амоша, А. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов [Текст] / А. Амоша, В. Федоренко, Н. Белопольский // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 4 – 7.
3. Войтко, С. Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії [Текст] / С. Войтко // Економічний форум: науковий журнал. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 4/2013. – С. 29 – 34.
4. Проект «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.» // Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222035&cat_id=2.
5. Черванев, И. Инвайронментальная экономика: методология, подходы и конструктивные направления [Текст] / И. Черванев // Социальная экономика. – 2012. – № 4. – С. 169 – 179.
6. Barry, C. Environmental Economics. New York, 2012, 458 p.
7. Costanza, R., Cumberland, J., Daly, H. An Introduction to Ecological Economics: St. Lucie Press, 1997, 288 р.
8. Daly, H.E. Valuing the earth: economics, ecology, ethics. Cambridge: The MIT Press, 1993, 387 р.
9. Illge, L., Schwarze, R. A matter of opinion How ecological and neoclassical environmental economists and think about sustainability and economics // Ecological Economics, 2009, vol. 68 (3), 59 p.
10. Kitzes, J. Answers to common questions in Ecological Footprint accounting // Ecological Indicators. 2009, vol. 9 (4), 812 p.
References (International): 1. Rozporjadzhennja Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 13.07.2016 «Pro shvalennja Koncepcії vprovadzhennja mehanіzmіv stabіl'nogo fіnansuvannja zahodіv z energoefektivnostі» № 489-r. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189954.
2. Amosha A. Jekonomicheskie podhody k jeffektivnomu ispol'zovaniju jenergeticheskih resursov, A. Amosha, V. Fedorenko, N. Belopol'skij. Ekonomіka ta derzhava, 2008, no. 1, pp. 4 – 7.
3. Vojtko S. Sistemnij analіz energetichnoї bezpeki kraїn: aspekt vikoristannja vіdnovljuval'nih dzherel energії, S. Vojtko. Ekonomіchnij forum: naukovij zhurnal. Luc'k: LNTU, 2013. Vip. 4/2013, pp. 29 – 34.
4. Proekt «Onovlennja Energetichnoї strategії Ukraїni na perіod do 2030 r.». Ofіcіjnij veb-sajt Mіnіsterstva energetiki ta vugіl'noї promislovostі [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222035&cat_id=2.
5. Chervanev I. Invajronmental'naja jekonomika: metodologija, podhody i konstruktivnye napravlenija, I. Chervanev. Social'naja jekonomika, 2012, no. 4, pp. 169 – 179.
6. Barry C. Environmental Economics. New York, 2012, 458 p.
7. Costanza R., Cumberland, J., Daly, H. An Introduction to Ecological Economics: St. Lucie Press, 1997, 288 р.
8. Daly H.E. Valuing the earth: economics, ecology, ethics. Cambridge: The MIT Press, 1993, 387 р.
9. Illge L., Schwarze R. A matter of opinion How ecological and neoclassical environmental economists and think about sustainability and economics. Ecological Economics, 2009, vol. 68(3), 59 p.
10. Kitzes J. Answers to common questions in Ecological Footprint accounting. Ecological Indicators, 2009, vol. 9(4), 812 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.