Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20639

Назва: Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
Інші назви: Theoretical foundations of normative and legal maintenance of financial control use of medicines in health care institutions
Автори: Яценко, Андрій Анатолійович
Yatsenko, Andriy
Приналежність: ВНЗ «Національна академія управління», Київ, Україна
National academy of Management, Kyiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Яценко А. А. Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я / Андрій Анатолійович Яценко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 92–97. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description: Yatsenko A. (2016) Teoretychni zasady normatyvno-pravovoho zabezpechennia finansovoho kontroliu vykorystannia likarskykh zasobiv u zakladakh okhorony zdorovia [Theoretical foundations of normative and legal maintenance of financial control use of medicines in health care institutions]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 92-97 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 2-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.148
Теми: нормативно-правове забезпечення
фінансовий контроль
заклади охорони здоров’я
лікарські засоби
проблеми фінансового контролю
normative and legal maintenance
financial control
health care institutions
medicines
problems of financial control
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 92-97
Початкова сторінка: 92
Кінцева сторінка: 97
Короткий огляд (реферат): Переважна більшість закладів охорони здоров’я в Україні фінансуються з Державного та місцевих бюджетів. Саме тому необхідний постійний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Здійснення фінансового контролю потребує належного нормативно-правого, організаційного, методичного, кадрового забезпечення. Підсистема нормативно-правового забезпечення здійснення фінансового контролю діяльності закладів охорони здоров’я є найважливішою. Розкрито основні проблеми теорії та практики застосування нормативно-правових актів, що регулюють процес фінансового контролю загалом та в сфері охорони здоров’я зокрема. Запропоновано способи вирішення проблем шляхом прийняття та запровадження в процес фінансового контролю використання лікарських засобів Стандарту фінансового контролю діяльності бюджетних закладів охорони здоров’я, який максимально враховуватиме особливості їх діяльності.
The vast majority of health care in Ukraine is financed from the State and local budgets and use of budgetary funds needs of permanent financial control. Information, normative and legal, organizational, methodological, personnel systems are a part of state financial control system. The system of normative and legal maintenance is the most important of all systems in the process of financial control. The peculiarity of health care is the use of material resources such as medicines and food products. The article deals with the main problems of the theory and practice of application of normative and legal acts, which regulate the process of financial control in general including health sector. The most important problems of normative and legal maintenance of financial controls are: the status of the main institution of financial control is not defined by the current legislation, the conceptual base and a hierarchy of allocation of functions and authorities of bodies of financial control is missing; a low level of personal responsibility of objects and subjects of financial control; financial control at regional and municipal level is almost not regulated by the current legislation. The legal maintenance system of state internal financial control of using medicines in health care institutions is poorly developed. One of the ways to solve the problems is the adoption and implementation in the process of financial control use of medicines the Standard of financial control of budgetary health care institutions. This Standard must consider all the peculiarities of health care as much as possible.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20639
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://www.minfin.gov.ua/news/view/informacija-pro-vikonannja-planu-zahodiv-schodo-realizacii-strategii-rozvitku-sistemi-upravlinnja-derzhavnimi-finansami?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
Перелік літератури: 1. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80.
2. Аналітична довідка про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (за II квартал 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/informacija-pro-vikonannja-planu-zahodiv-schodo-realizacii-strategii-rozvitku-sistemi-upravlinnja-derzhavnimi-finansami?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo.
3. Піхоцький, В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики: монографія [Текст] / В.Ф. Піхоцький. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 336 с.
4. Товстопят, Л.М. Правове регулювання фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення [Текст] / Л.М. Товстопят, О.В. Хуткий // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – 3(2). – С. 230 – 232.
5. Чугунов, І.Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку [Текст] / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України. – 2009. – №4. – С.3 – 12.
6. Шевченко, Н.В. Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – гроші фінанси і кредит [Текст] / Н.В. Шевченко. – Суми, 2011. – 21 с.
7. Шевчук, О.А. Правове забезпечення державного фінансового контролю [Текст] / О.А. Шевчук // Економіка розвитку. – 2013. – № 2 (66). – С.15 – 19.
8. Шевчук, О.А. Державний фінансовий контроль: питання теорії та практики: монографія [Текст] / О.А. Шевчук. – Університет банківської справи Національного банку України, 2013. – 431 с.
References: 1. Pro likars'ki zasoby: Zakon Ukrainy, pryjniatyj 04.04.1996 № 123/96-VR. [About medicines: the law of Ukraine from April 10.04.1996 № 123/123/96-VR]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
2. Analitychna dovidka pro khid vykonannia planu zakhodiv schodo realizatsii Stratehii rozvytku systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy (za II kvartal 2016 r.). [Analytical Note on the execution of plan of action for the implementation Strategy of management of the state finance (for the first quarter 2016).]. (n.d.). www.minfin.gov.ua. Available at: http://www.minfin.gov.ua/news/view/informacija-pro-vikonannja-planu-zahodiv-schodo-realizacii-strategii-rozvitku-sistemi-upravlinnja-derzhavnimi-finansami?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo [in Ukrainian].
3. Pikhots'kyj V.F. Systema derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: kontseptual'ni zasady teorii ta praktyky: monohrafiia. The system of state financial control in Ukraine: conceptual bases of the theory and practice. Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Publishing house National University “Lviv Politekhnika”. Lviv, 2014, 336 p. [in Ukrainian].
4. Tovstopiat L.M., Khutkyj O.V. Pravove rehuliuvannia finansovoho kontroliu v Ukraini: problemy ta perspektyvy vdoskonalennia. Legal regulation of financial control in Ukraine: problems and prospects for improvement. Porivnial'no-analitychne pravo. Comparative and Analytical Law. Uzhgorod, 2013, 3(2), pp. 230 – 232 [in Ukrainian].
5. Chuhunov I.Ya. Derzhavnyj vnutrishnij finansovyj kontrol': stratehiia rozvytku. The state internal financial control: strategy of development. Finansy Ukrainy. Finance of Ukraine. Kyiv, 2009, no. 4, pp. 3 – 12 [in Ukrainian].
6. Shevchenko N.V. Mekhanizm otsinky efektyvnosti derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.08 - hroshi finansy i kredyt. The mechanism of evaluating the effectiveness of state financial control in Ukraine: Author. Thesis on competition. Science. the degree of Candidate of Economic. Sciences specials. 08.00.08 - Money finance and credit. Sumy, 2013, 21 p. [in Ukrainian].
7. Shevchuk O.A. Pravove zabezpechennia derzhavnoho finansovoho kontroliu. The legal provision of the state financial control. Ekonomika rozvytku. Economics of development. Kharkiv, 2013, 2(66), pp. 15 – 19 [in Ukrainian].
8. Shevchuk O.A. Derzhavnyj finansovyj kontrol': pytannia teorii ta praktyky: monohrafiia. The state financial control: theory and practice. Universytet bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy. University of Banking of National Bank of Ukraine. Kyiv, 2013, 431 p. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.