Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20636

Title: Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави
Other Titles: Theoretical aspects of budget deficit impact on the state economy
Authors: Борисова, Ірина Сергіївна
Borysova, Iryna
Affiliation: Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна
Poltava State Agricultural Academy, Poltava, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Борисова І. С. Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави / Ірина Сергіївна Борисова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 79–86. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description (International): Borysova I. (2016) Teoretychni aspekty vplyvu biudzhetnoho defitsytu na ekonomiku derzhavy [Theoretical aspects of budget deficit impact on the state economy]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 79-86 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2 (51)
Issue Date: 23-Dec-2016
Submitted date: 12-Oct-2016
Date of entry: 10-May-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 336.02
33(477)
Keywords: дефіцит бюджету
державний борг
національна бюджетна політика
інфляція
емісія грошей
дефіцитне фінансування
збалансований бюджет
секвестр бюджету
сеньйораж
трансферти
budget deficit
national debt
national budget policy
inflation
emission of currency
deficit financing
balanced budget
budget cutting
seigniorage
transfer
Number of pages: 8
Page range: 79-86
Start page: 79
End page: 86
Abstract: Присвячено вивченню теоретичних засад виникнення дефіциту бюджету та розробленню рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ним. Обґрунтовано економічну сутність та зроблено порівняльний аналіз методів і підходів бюджетного фінансування державних видатків. У фінансовій науці постійно постає питання про порівняльні переваги й недоліки кожного з цих методів. Бюджетний дефіцит є складним економічним явищем, має вплив на весь спектр економічних відносин в Україні й розглядається у контексті гарантування економічної безпеки держави. Сьогодні в умовах спаду виробництва, відсутності його кредитної підтримки, посилення фінансової нестабільності, кризи неплатежів, невиконання доходів бюджетів усіх рівнів процес зростання дефіциту бюджету є однією з найбільш дискусійних проблем і вимагає подальшого дослідження
The article is devoted to the study of theoretical foundations of budget deficit formation and the development of recommendations concerning its management effectiveness. The economic essence has been grounded and the comparative analysis of methods and approaches of budget financing of national expenditures has been made in the research. The financial science faces with the problem of comparative advantages and disadvantages of national expenditures. Budget deficit is a complicated economic phenomenon, influences the whole range of economic relationship in Ukraine and is considered in the context of guaranteeing the economic national security. Nowadays, under the conditions of production decline, a lack of its credit support, the intensification of financial instability, the non-payment crisis, the failure of budget income of all levels the process of deficit budget growth is one of the debating points and requires further investigation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20636
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL for reference material: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/#
http://nk.org.ua/ekonomika/tinizatsiya-ekonomiki-ukrayini-perevischue-v-2-razi-evropeyskiy-pokaznik-26659
http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/10395-naskilki-defitsitnim-e-pensijnij-fond-ukrajini
References (Ukraine): 1. Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] / Т.П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 13 – 23.
2. Богомолова, Н.І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави [Текст] / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка. – 2011. – № 1. – С. 25 – 31.
3. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Бюджетний кодекс від 07.08.2010 N 5290-VI [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Назва з екрана.
4. Грідчіна, М.В. Фінанси: підручник [Текст] / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін. – К.: МАУП, 2004. – 312 с.
5. Єпіфанов, А.О. Бюджет України: монографія: у 2 кн. [Текст] / А.О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І.В. Сало. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 201 с.
6. Жибер, Т.В. Удосконалення процесу бюджетування в Україні [Текст] / Т.В. Жибер // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 76 – 81.
7. Зайчикова, В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету [Текст] / В.В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 56 – 68.
8. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/#.
9. Карлін, М.І. Фінанси зарубіжних країни: навчальний посібник [Текст] / М.І. Карлін. – К.: Кондор. – 2004. – 384 с.
10. Корнієнко, О.В. Проблеми бюджетного фінансування соціальної сфери та шляхи їх вирішення [Текст] / О.В. Корнієнко // Економічний простір. – 2011. – № 46. – С. 171 – 179.
11. Костенко, Ю.О. Фінансове право України: навчальний посібник [Текст] / Ю.О. Костенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с.
12. Народный корреспондент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nk.org.ua/ekonomika/tinizatsiya-ekonomiki-ukrayini-perevischue-v-2-razi-evropeyskiy-pokaznik-26659.
13. Наскільки дефіцитним є Пенсійний фонд України // Офіційний веб-портал Федерація професійних спілок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/10395-naskilki-defitsitnim-e-pensijnij-fond-ukrajini.
14. Юрій, С.І. Фінанси: підручник [Текст] / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
References (International): 1. Bohdan T.P. Upravlinnia derzhavnym borhom i makrofinansovi ryzyky v ekonomitsi Ukrainy. Finansy Ukrainy, 2011, no. 1, pp. 13 – 23. [in Ukrainian].
2. Bohomolova N.І. Efektyvnist biudzhetnoi polityky v systemi finansovoi bezpeky derzhavy. Efektyvna ekonomika, 2011, no. 1, pp. 25 – 31. [in Ukrainian].
3. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Biudzhetnyi kodeks vid 07.08.2010 N 5290-VI [zi zmin. ta dop.]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. [in Ukrainian].
4. Hridchina M.V., Zakhozhai V.B., Osipchuk L.L., eds. Finansy: pidruchnyk. К., MAUP, 2004. 312 p. [in Ukrainian].
5. Yepifanov А.О., Dyakonova І.І., Salo І.V. Biudzhet Ukrainy: monohraphiia: v 2 kn. Sumy, DVNZ “UАBS NBU”, 2010. 201 p. [in Ukrainian].
6. Zhyber T.V. Udoskonalennia protsesu biudzhetuvannia v Ukraini. Finansy Ukrainy, 2009, no. 8, pp. 76 – 81. [in Ukrainian].
7. Zaichykova V.V. Udoskonalenniia biudzhetnoho zakonodavstva v konteksti yevropeiskoho dosvidu skorochenniia defitsytu biudzhetu. Finansy Ukrainy, 2011, no. 5, pp. 56 – 68. [in Ukrainian].
8. Informatsiia Ministerstva finansiv Ukrainy shodo vykonannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2015 rik: Available at: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/#. [in Ukrainian].
9. Karlin M.I. Finansy zarubizhnykh krain: Havchalnyi posibnyk. К., Кondor, 2004. 384 p. [in Ukrainian].
10. Korniienko О.V. Problemy biudzhetnoho finansuvannia sotsialnoi sfery ta shliakhy ikh vyrishennia. Ekonomichnyi prostir, 2011, no. 46, – pp. 171 – 179. [in Ukrainian].
11. Коstenko Yu.О. Finansove pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. К., Tsentr navchalnoi literatury, 2009, 240 p. [in Ukrainian].
12. Narodnyi correspondent. Available at: http://nk.org.ua/ekonomika/tinizatsiya-ekonomiki-ukrayini-perevischue-v-2-razi-evropeyskiy-pokaznik-26659. [in Ukrainian].
13. Naskilky defitsytnym ye Pensiinyi fond Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal federatsiia profesiinykh spilok Ukrainy. Available at: http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/10395-naskilki-defitsitnim-e-pensijnij-fond-ukrajini. [in Ukrainian].
14. Yurii S.І., Fedosova V.М. Finansy: pidruchnyk. К., Znannia, 2008, 611 p. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.