Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20633

Назва: Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем
Інші назви: Application for simulation of effective economic and production
Автори: Зелінська, Оксана Владиславівна
Максимчук, Катерина Миколаївна
Zelinska, Oksana
Maksymchuk, Kateryna
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Зелінська О. В. Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем / Оксана Владиславівна Зелінська, Катерина Миколаївна Максимчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 142–147. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Zelinska O., Maksymchuk K. (2016) Vykorystannia modeliuvannia dlia efektyvnoho funktsionuvannia ekonomiko-vyrobnychykh system [Application for simulation of effective economic and production]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 142-147 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 21-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 519.866
Теми: економіко-виробнича система
моделювання
виробнича функція
economic and productive system
modeling
productive function
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 142-147
Початкова сторінка: 142
Кінцева сторінка: 147
Короткий огляд (реферат): Досліджено поняття економіко-виробничої системи, визначено її склад, властивості та особливості функціонування. Визначено складові управління та моделювання економіко-виробничими системами.
The article is devoted to economic and productive systems. The notion of economic and productive system is studied, its components as well as features and peculiarities of functioning are determined. Components of management and modeling of economic-productive systems are defined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20633
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Вітлінський, В.В. Моделювання економіки: навч. Посібник [Текст] / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Загородній, Ю.В. Моделювання економіки: курс лекцій [Текст] / Ю.В. Загородній, В.А. Кадієвський. – К.: Вид-во ДАСОА, 2007. – 214 с.
3. Валентієва, О.В. Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціонування (на матеріалах Полтавщини): автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» [Текст] / О.В. Валентієва. – К., 2001. – 21 с.
4. Вовк, В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем: монографія [Текст] / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінськ. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
5. Пискун, Е.И. Тенденции развития производственно-экономических систем в Украине [Текст] / Е.И. Пискун // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – Вип. 109/2010. Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2010. – С. 120 – 122.
References: 1. Vitlinsjkyj V.V. Modeljuvannja ekonomiky: Navch. Posibnyk. K. KNEU, 2003. 408 p. [in Ukrainian].
2. Zaghorodnij Ju.V., Kadijevsjkyj V.A. Modeljuvannja ekonomiky: kurs lekcij. K., Vyd-vo DASOA, 2007, 214 p. [in Ukrainian].
3. Valentijeva O.V. Vyrobnycho-ekonomichna systema promyslovosti reghionu: rozvytok i shljakhy pidvyshhennja efektyvnosti funkcionuvannja (na materialakh Poltavshhyny): avtoref. dys. … na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk: spec. 08.07.01 “Ekonomika promyslovosti.” K., 2001, 21 p. [in Ukrainian].
4. Vovk V.M., Antoniv V.B., Kaminsjk N.I. Modeljuvannja innovacijnogho rozvytku potencialu ekonomiko-vyrobnychykh system: monoghrafija. Ljviv, LNU imeni Ivana Franka, 2014, 388 p. [in Ukrainian].
5. Pyskun E.Y. Tendencyy razvytyja proyzvodstvenno-эkonomycheskykh system v Ukrayne. Visnyk SevNTU: zb. nauk. pr. Vyp. 109/2010. Serija: Ekonomika i finansy. Sevastopolj, 2010, pp. 120 – 122. [in Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.