Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20630

Назва: Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності
Інші назви: Social investment as a form of social behavior of social responsibility carriers
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Плекан, Уляна Михайлівна
Panukhnyk, Olena
Plekan, Uliana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Панухник О. В. Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності / Олена Віталіївна Панухник, Уляна Михайлівна Плекан // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 51–61. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Panukhnyk O., Plekan U. (2016) Sotsialni investytsii yak forma suspilnoi povedinky nosiiv sotsialnoi vidpovidalnosti [Social investment as a form of social behavior of social responsibility carriers]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 51-61 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 26-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.161.(477)
Теми: корпоративна соціальна відповідальність
соціальні інвестиції
соціальний та економічний ефекти
соціальні програми
процес соціально відповідального інвестування
corporate social responsibility
social investments
social and economic impact
social programs
socially responsible investing process
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 51-61
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано основні підходи до розуміння категорії «соціальні інвестиції». Обґрунтовано актуальність та перелічено чинники, що визначають необхідність здійснення соціальних інвестицій як важливого інструменту соціальної відповідальності. Розглянуто позитивні аспекти практики використання соціальних інвестицій, визначено соціальні та економічні вигоди, що передбачені суттю механізму соціального інвестування. Виокремлено цілі та мотиви здійснення соціальних інвестицій різними суб’єктами. Зазначено складові соціального інвестування, джерела їх походження та форми прояву. Досліджено напрямки здійснення соціальних інвестицій та фактори, що їх визначають. Проведено аналіз ознак соціальних виплат, які здійснюють різні інвестори із характерними властивостями соціальних інвестицій. Окреслено бар’єри розвитку й розроблено пропозиції фундаментального та прикладного характеру щодо вдосконалення процесу соціального інвестування на вітчизняних теренах.
In the article the authors analyze the main approaches to understanding the category of «social investment». Actuality and importance of social investment in Ukraine are justified. The factors that determine necessity of social investments as the important tools of social responsibility are singled. The positive aspects of the practice of social investments have been considered in the article; social and economic benefits that envisaged the essence of socially responsible investing mechanism are identified. The authors also systematize the main goals and motives of socially responsible investing implementation by different subjects. The constituent elements of social investment, sources of their origin and forms of manifestation are investigated. The article proves the directions of social investment realization and the factors that determine it. The signs of social payments with the typical characteristics of social investments which different investors are performing, are analysed. The barriers of socially responsible investing development have been considered in the article. Fundamental and applied proposals of the improvement of social investment process on national territory are elaborated
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20630
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://issuu.com/mineconomdev/docs/me_st_pdf_ukr_print__1_
http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/10mediaquestions_FINAL.pdf
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html
http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/
Перелік літератури: 1. Стратегія економічного розвитку «Шлях до процвітання», липень 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com/mineconomdev/docs/me_st_pdf_ukr_print__1_.
2. Бланк, І.А. Основи інвестиційного менеджменту [Текст] / І.А. Бланк. − К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001. − 536 с.
3. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія); за ред. Е. М. Лібанової [Текст]. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. – 356 с.
4. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: досвід Фундації Острозьких: посібник для бізнесу та неприбуткових організацій [Текст] / упоряд. Р. Бовгиря, С. Пайсаніді, О. Краплич, А. Кіслов, та ін. – Рівне: Фундація ім. князів-благодійників Острозьких, 2005. – 74 с.
5. Шихвердиев, А.П. Качественный индекс социальных инвестиций как показатель эффективности корпоративной социальной ответственности [Текст] / А.П. Шихвердиев, А.В. Серяков // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета – 2008. – № 4. – С. 121 – 134.
6. Бондаренко, А.В. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально-економічного розвитку держави [Текст] / А.В. Бондаренко, Л.О. Омелянович // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2009. – № 5 (79). – С. 201 – 203.
7. Maistrenko, O. Definition of corporate social responsibility / O. Maistrenko // Materials of All - Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students «Development of Ukraine by eyes of youth: social, economic and legal aspects» on April 18, 2013, pр. 24 – 26.
8. Responding to the Leadership Challenge: Findings of a CEO Survey on Global Corporate Citizenship. – Geneva, 2003, 32 p.
9. Socially Responsible Investing Top 10 Frequently Asked Questions and Answers [Electronic resource] // Social Investment Forum Foundation. – Режим доступу: http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/10mediaquestions_FINAL.pdf.
10. Мацьків, Р.Т. Соціальне інвестування на підприємствах нафтогазового комплексу [Текст] / Р.Т. Мацьків // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 4. – С. 482 – 485.
11. Кужель, В.В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери [Електронний ресурс] / В.В. Кужель // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 3. – С. 162 – 166. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.
12. Мельник, С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України [Текст] / С.В. Мельник // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 72 – 76.
13. Язлюк, Б.О. Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави [Текст] / Б.О. Язлюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 18. – № 2. – С. 280 – 285.
References: 1. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku “Shliakh do protsvitannia”, lypen 2015 roku. Rezhym dostupu: http://issuu.com/mineconomdev/docs/me_st_pdf_ukr_print__1_.
2. Blank I.A. (2001) Osnovy investytsiinoho menedzhmentu [Fundamentals of Investment Management] − K.: Elha-N, Nika-Tsentr, 536 p.
3. Liudskyi rozvytok v Ukraini: mozhlyvosti ta napriamy sotsialnykh investytsii [Human development in Ukraine: opportunities and areas of social investment] (kolektyvna naukovo-analitychna monohrafiia) (2006) za red. E.M. Libanovoi, K.: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy, 356 p.
4. Kraplych R. (2008) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist ukrainskoho biznesu: dosvid Fundatsii Ostrozkykh [Corporate Social Responsibility of Ukrainian business: Ostrog Foundation experience]: posibnyk dlia biznesu ta neprybutkovykh orhanizatsii; Uporiad. R. Bovhyria, S. Paisanidi, O. Kraplych, A. Kislov, ta in. Rivne: Fundatsiia im. kniaziv-blahodiinykiv Ostrozkykh, 74 p.
5. Shikhverdiev A.P. Kachestvennyy indeks sotsialnykh investitsiy kak pokazatel effektivnosti korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti [Quality index of social investment as an indicator of the effectiveness of corporate social responsibility] Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. Syktyvkarskiy gosudarstvennyy universitet. Syktyvkar: SyktGU, no. 4, pp. 121 – 134.
6. Bondarenko A.V. (2009) Sotsialne investuvannia yak faktor zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy. Social investment as a factor of providing the socio-economic development of the country, A.V. Bondarenko, L.O. Omelianovych. Visnyk Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury, no. 5(79), pp. 201 – 203.
7. Maistrenko O. Definition of corporate social responsibility, O. Maistrenko. Materials of All – Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students “Development of Ukraine by eyes of youth: social, economic and legal aspects” on April 18, 2013, pр. 24 – 26.
8. Responding to the Leadership Challenge: Findings of a CEO Survey on Global Corporate Citizenship. Geneva, 2003, 32 p.
9. Socially Responsible Investing Top 10 Frequently Asked Questions and Answers. Social Investment Forum Foundation. Rezhym dostupu: http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/ 10mediaquestions_FINAL.pdf.
10. Matskiv R.T. (2015) Sotsialne investuvannia na pidpryiemstvakh naftohazovoho kompleksu. Social investment in oil and gas enterprises, R.T. Matskiv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 4, pp. 482 – 485.
11. Kuzhel V.V. (2014) Ochikuvanyi rezultat sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu ta yoho vplyv na stratehichnyi rozvytok ekonomiky ahroprodovolchoi sfery. Expected result of the corporate social responsibility and its influence on the strategic development of agri-economy areas, V.V. Kuzhel. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, no. 3, pp. 162 – 16. Rezhym dostupu: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.
12. Melnyk S.V. (2007) Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak skladova sotsialnoi polityky Ukrainy. Social responsibility of business as a component of Social Policy of Ukraine. Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 72 – 76.
13. Yazliuk B.O. (2014) Fundamentalni ta prykladni ekonomichni mekhanizmy pidpryiemstv pry realizatsii sotsialnykh investytsii yak osnova innovatsiinoho rozvytku derzhavy. Fundamental and applied economic mechanisms of enterprises during processing of social investment as a basis of innovative development, B.O. Yazliuk. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol.: V.A. Derii (holov. red.) ta in. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka”, vol. 18, no. 2, pp. 280 – 285.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.