Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20629

Назва: Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України
Інші назви: Tendency of consortium formation in Ukraine engineering industry
Автори: Линенко, Андрій Володимирович
Григорович, Луїза Сергіївна
Lynenko, Andriy
Grygorovych, Luiza
Приналежність: Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine
Бібліографічний опис: Линенко А. В. Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України / Андрій Володимирович Линенко, Луїза Сергіївна Григорович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 26–31. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Lynenko A., Grygorovych L. (2016) Tendentsii formuvannia konsortsiumiv u mashynobudivnii haluzi Ukrainy [Tendency of consortium formation in Ukraine engineering industry]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 26-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 24-жов-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 334.716
621
334.724.4(477)
Теми: банківський консорціум
ефективність
інтеграція
консорціум
консорціумне кредитування
машинобудування
об’єднання підприємств
banks consortium
efficiency
integration
consortium
consortium lending
engineering
association of enterprises
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 26-31
Початкова сторінка: 26
Кінцева сторінка: 31
Короткий огляд (реферат): Присвячено визначенню сучасних тенденцій розвитку консорціумних об’єднань в Україні. Досліджено процеси об’єднання підприємств України в консорціуми з позицій оцінювання перспектив інноваційного розвитку національної економіки та активізації діяльності галузі машинобудування. Проаналізовано динаміку створення консорціумів в Україні. Висвітлено основні переваги та перспективи для машинобудівних підприємств за рахунок формування консорціумів. Наведено приклади функціонування консорціумів за участі машинобудівних підприємств. Визначено перспективи участі вітчизняних суб’єктів господарювання в міжнародних об’єднаннях. У результаті дослідження виявлено несприятливі для інноваційного розвитку тенденції при створенні консорціумів. Зауважено, що обмеженість інформації із загальнодоступних джерел щодо результатів діяльності консорціумів ускладнює аналіз ефективності їх функціонування.
This article is devoted to determination trends of the consortium organizations in Ukraine. The concept of consortium and its characteristics according to the laws of Ukraine is presented. The dynamics of the consortiums creation in Ukraine is analyzed. Slow growth in the number of consortiums in recently years is found. The basic advantages and possibilities for engineering companies by forming consortiums are shown. The examples of functioning for engineering companies involving consortiums are presented. It is given the prospect of local companies’ participation in international associations. Agreement between Ukraine and the EU about Ukraine’s participation in EU Framework Programme for Research and Innovation «Horizont 2020» and the main requirements for consortiums are characterized. A number of problems at the macroeconomic level, the decision of which may accelerate the development of consortiums association in Ukraine are analyzed. It is presented the expediency of cooperation between engineering companies’ consortiums and banks consortiums and benefits from their interaction. As a result of this research, it has been found unfavorable trends for innovation development the creation of consortium in Ukraine. The authors suggest introducing and adopting a law on the activities of consortiums in order to increase state control. It is noted that limited information from public sources about the results of consortiums activity make difficulty with analysis of efficiency of their functioning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20629
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://www.ukrstat.gov.ua
http://ukrindustry.com.ua
http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/Rekomend_orizont_2020.pdf
http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/Rekomend_Horizont_2020.pdf
Перелік літератури: 1. Господарський кодекс України від 01.08.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Юхновська, Ю.О. Функціонування та розвиток корпоративних структур у галузі машинобудування [Текст] / Л.С. Головкова, Ю.О. Юхновська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 61 – 66.
4. Офіційний сайт консорціуму «Укріндустрія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrindustry.com.ua.
5. Програма Європейського Союзу «Горизонт 2020». Рекомендації для нових учасників програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/Rekomend_orizont_2020.pdf.
6. Крамаренко, О.М. Банківський консорціум у морському транспортному комплексі – проблеми функціонування та шляхи їхнього вирішення [Текст] / О.М. Крамаренко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 148 – 156.
References: 1. Gospodars’ky’j kodeks Ukrayiny’ 01.08.2016. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15. [in Ukrainian].
2. Derzhavna sluzhba staty’sty’ky’ Ukrayiny’. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
3. Golovkova L.S., Yuxnovs’ka Yu.O. Funkcionuvannya ta rozvy’tok korporaty’vny’x struktur u galuzi mashy’nobuduvannya. Derzhava ta regiony’. Seriya: Ekonomika ta pidpry’yemny’cztvo, 2009, no. 6, pp. 61 – 66. [in Ukrainian].
4. Oficijny’j sajt konsorciumu “Ukrindustriya”. Available at: http://ukrindustry.com.ua. [in Ukrainian].
5. Programa Yevropejs’kogo Soyuzu “Gory’zont 2020”. Rekomendaciyi dlya novy’x uchasny’kiv programy’. Available at: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/Rekomend_Horizont_2020.pdf. [in Ukrainian].
6. Kramarenko O.M. Bankivs’ky’j konsorcium u mors’komu transportnomu kompleksi – problemy’ funkcionuvannya ta shlyaxy’ yixn’ogo vy’rishennya, Visny’k Donecz’kogo nacional’nogo universy’tetu ekonomiky’ i torgivli im. My’xajla Tugan-Baranovs’kogo. Ser. Ekonomichni nauky’, 2013, no. 4, pp. 148 – 156.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.