Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20628

Title: Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки
Other Titles: Information management as a part of information economics
Authors: Коляденко, Світлана Василівна
Koliadenko, Svitlana
Affiliation: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Коляденко С. В. Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки / Світлана Василівна Коляденко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 158–164. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description (International): Koliadenko S. (2016) Informatsiinyi menedzhment yak skladova informatsiinoi ekonomiky [Information management as a part of information economics]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 158-164 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2 (51)
Issue Date: 23-Dec-2016
Submitted date: 26-Dec-2016
Date of entry: 10-May-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 06.12.2016
Keywords: інформаційний менеджмент
менеджмент
інформаційне суспільство
цифрове суспільство
інформаційна економіка
глобальна економіка
цифрова економіка
information management
management
information society
digital society
information economy
the global economy
digital economy
Number of pages: 7
Page range: 158-164
Start page: 158
End page: 164
Abstract: Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій у світі призвели до змін в економічній системі; класична економіка поступається новим її формам, ряд яких мають інформаційну основу, наприклад, інформаційна економіка. В 70-х роках минулого століття глобалізаційні процеси в економіці, пришвидшені глобалізацією інформатизації, призвели до розвитку інформаційної економіки як нової форми світової економіки, складовою якої є інформаційний менеджмент. Інформаційний менеджмент є різновидом класичного менеджменту, проте основні поняття його як науки також необхідно виокремити: принципи, напрями розвитку, тенденції тощо. Українські вчені (починаючи в складі радянської наукової думки) долучалися до розвитку економічних процесів у світі. Велику роль вони відігравали й продовжують цей напрям сьогодні, вивчаючи її і з погляду економічної кібернетики, а це, в першу чергу, інформаційні системи та технології, прогнозування, моделювання, інформатизація тощо.
World economy entered a new development stage, which is caused by changes of the economic processes in general and by changes in the processes associated with globalization, development of information systems and technology, in particular. Today we observe a new kind of the world economy – the digital economy, which includes a number of its new interrelated and complementary pieces, among which there is knowledge of economy, information economy, network economy, etc. Like other sciences, the information economy has many components; one of them is information management. During the last 50 years Ukrainian scientists laid the foundation for the development of the digital economy, exploring the issues as a part of a science of classical economic direction and specific kind of economics –«economy cybernetics». One of its components is Information Management, which is a kind of modern management. Conceptual foundations of information management theory is not enough developed today, its situation makes impossible to determine the direction of development of information economy, society, ranking countries in the economy globalization and others. Ukrainian economic thought, involving knowledge of information, together with world economists, attached development of these processes. Deepening the study of information management as a part of the information economy can help move the economy from classic form to new forms, including information economy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20628
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL for reference material: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фактори_виробництва
http://www.niss.gov.ua
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_49_122.pdf
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/SpPrior_13/10.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Faktory_vyrobnytstva
References (Ukraine): 1. Вікіпедія. Фактори виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фактори_виробництва.
2. Мельничук, О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України [Текст]/ О. Мельничук. // Економіка. – 2014. – № 8 (161). – С. 93 – 97.
3. Малик, І.П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні [Текст] / І.П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Випуск 1 (14). – С. 25 – 34.
4. Геєць, В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. У 2 ч. – Ч. 1; [Текст] / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с.
5. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні: зб. аналіт. доп. [Текст] / М.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк, Т.О. Ісакова; за заг. ред. Д.В. Дубова. – К.: НІСД, 2011. – 96 с. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua.
6. Мельник, В.В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку / В.В. Мельник // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2012. – № 49. – С. 122 – 134. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_49_122.pdf.
7. Калініна, Л.М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання / Л.М. Калініна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С. 71 – 76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/SpPrior_13/10.pdf.
References (International): 1. Vikipediia. Faktory vyrobnytstva. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Faktory_vyrobnytstva.
2. Melnychuk O. Rozvytok elektronnoi komertsii u strukturi informatsiinoi ekonomiky Ukrainy. O. Melnychuk Ekonomika, 2014, no. 8 (161), pp. 93 – 97.
3. Malyk I.P. Tendentsii rozvytku informatsiinoi ekonomiky v Ukraini, I.P. Malyk. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. 2013. Vypusk 1 (14), pp. 25 – 34.
4. Heiets V.M. Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsiinykh vyklykiv: monohrafiia. U 2 ch. – Ch. 1, za red. V.M. Heitsia, A.A. Mazaraki. K: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2008, 389 p.
5. Informatsiini tekhnolohii yak faktor suspilnykh peretvoren v Ukraini: zb. analit. dop., M.A. Ozhevan, S.L. Hnatiuk, T.O. Isakova; za zah. red. D.V. Dubova. K.: NISD, 2011, 96 p. Elektronna versiia: http://www.niss.gov.ua.
6. Melnyk V.V. Formuvannia kontseptsii informatsiinoho menedzhmentu: sutnist, zadachi, osnovni napriamy rozvytku, V.V. Melnyk. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 2012, no. 49, pp. 122 – 134. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_49_122.pdf.
7. Kalinina L.M. Henezys informatsiinoho menedzhmentu yak haluzi naukovoho znannia, L.M. Kalinina. Stratehichni priorytety, 2009, no. 4(13), pp. 71 – 76. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/SpPrior_13/10.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.