Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20626

Назва: Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції
Інші назви: Etymological and legal foundations of interpretation of the essence of competition
Автори: Харчук, Тетяна Валеріївна
Kharchuk, Tetiana
Приналежність: ПВНЗ «Європейський університет», Київ, Україна
«European University», Kyiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Харчук Т. В. Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції / Тетяна Валеріївна Харчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 61–69. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Kharchuk T. (2016) Etymolohichni ta pravovi zasady tlumachennia sutnosti konkurentsii [Etymological and legal foundations of interpretation of the essence of competition]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 61-69 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 12-січ-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.8.43
Теми: конкуренція
суперництво
економічна конкуренція
теорія конкуренції
етимологія
законодавство
competition
rivalry
economic competition
competition theory
etymology
legislation
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 61-69
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 69
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано важливість конкуренції для розвитку ринкової економіки. Узагальнено словниково-енциклопедичні підходи до визначення сутності конкуренції. Подано традиційне розуміння конкуренції. Запропоновано ретроспективу формування, доповнення та удосконалення національного законодавства з питань регулювання конкуренції та конкурентного середовища з позицій його значення у розвитку конкуренції. Розглянуто у контексті розвитку конкуренції нормативні та регулюючі акти. Аргументовано потребу в захисті конкуренції як фактора утвердження конкурентної культури у суспільстві.
The article substantiates the importance of competition for development of the market economy. Lexicographical and encyclopedic approaches to determining the nature of competition are generalized. Its interpretation in the dictionary of the Ukrainian language, the universal dictionary-encyclopedia, dictionary of foreign words, a dictionary of economic terms, economic encyclopedias, encyclopedic dictionary of public administration, economic encyclopedic dictionary and the encyclopedia of modern Ukraine are presented. The traditional understanding of competition is given. A retrospective of the formation, supplement and improve national legislation on the regulation of competition and the competitive environment from the standpoint of its importance in the development of competition are offered. In the context of the development of competition the following normative and regulations are considered: the Constitution of Ukraine, Law of Ukraine «On limitation of monopolism and prevention of unfair competition in entrepreneurial activity», «About Antimonopoly Committee of Ukraine», «On protection from unfair competition», «On natural monopolies», «On protection of economic competition», «On amendments to some laws of Ukraine concerning improvement of legal regulation in the sphere of protection of economic competition», the state program for demonopolization and development of competition, creation of a Council of competitiveness of Ukraine (CCU), the Concept of the State program of increasing the competitiveness of the national economy for the years 2007 – 2015, Concept of the National programme of competition development for 2014 – 2024. The article argues for the need for the protection of competition as a factor of approval of competition culture in the society
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20626
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://linguaeterna.com/vocabula/abbr.php#alist
http://slovopedia.org.ua/38/53402/380796.html
http://subject.com.ua/economic/slovnik/3393.html
http://esu.com.ua/search.php?surname
http://iee.org.ua/files/pub/kruchkova/konz_full.pdf
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/131771
Перелік літератури: 1. Johnson S.A dictionary of the English language. In two volumes. VOL. 1 / J. F., C. Rivington [etc.]. 6th ed. – London, 1785. 1104 p.
2. Большой Латино-Русский словарь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguaeterna.com/vocabula/abbr.php#alist.
3. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 4. – 261 с.
4. УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія; ред. рада: М. Попович, І. Дзюба, Н. Корнієнко, Н. Мазепа, Н. Яковенко; Кер. авт. Колективу О. Коваль. – Львів: Тека, 2006. – 4-е вид. перероб. і доп. – 1432 с.
5. Словник іншомовних слів; за ред. акад. АН УРСР О. С. Мельничука. – 2-е вид., виправ. і доп. – К.: Голов. Ред. УРЕ,1985. – 968 с.
6. Словник економічних термінів [Текст]: словарь / С.В. Васильєв, Н.В. Бондарчук, А.П. Макаренко, Л.Л. Мельник. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2005. – 192 с.
7. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 818 с.
8. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.
9. Eкономічна енциклопедія Електронна інтернет онлайн бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/38/53402/380796.html.
10. Економічний енциклопедичний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/economic/slovnik/3393.html.
11. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search.php?surname.
12. Тарнавська, Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] / Н.П. Тарнавська. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.
13. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» №3659-XII від 26.11.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, 350. – с. 472.
14. Державна програма демонополізації України і розвитку конкуренції // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 9.
15. Конституція України : [зі змін. та допов., внесеними Законом України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII]. – ВВР, 2016, № 28, ст.532.
16. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36. – 164 с.
17. Закон України «Про природні монополії» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 30, ст. 238.
18. Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001, №12. – 64 с.
19. Законодавство України у сфері захисту економічної конкуренції: Юридичний збірник. – 4-те видання, доповнене та розширене. – К.: ПП Фірма «Гранмна». – 2012. – 575 с.
20. Концепція Державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iee.org.ua/files/pub/kruchkova/konz_full.pdf.
21. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції» від 05.07.2011 № 3567-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 5, ст. 36.
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України №690-р від 19.09.2012 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2013 – 2023 року» // Офіційний вісник України. – 2012, №71. – 2882 с.
23. Ukraine – Peer Review of Competition Law and Policy 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document.
24. ОЕСР презентує огляд у сфері конкуренції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/131771.
References: 1. Johnson S.A dictionary of the English language. In two volumes. VOL. 1. J. F., C. Rivington [etc.]. 6th ed. London, 1785, 1104 p.
2. Big Latin-Russian dictionary. [Electronic resource]. – available at: http://linguaeterna.com/vocabula/abbr.php#alist.
3. Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR. Institute of linguistics; ed. by I. K. Bilodid. Naukova Dumka, 1970 – 1980, vol. 4. 261 р.
4. USE: the Universal dictionary-encyclopedia, edited by Rada: M. Popovich, I. Dzyuba, N. Kornienko, N. Mazepa, N. Yakovenko; Hands. ed. team O. Koval. Lviv, Catalogue, 2006, 4th ed. Rev. 1432 p.
5. Dictionary of foreign words, ed. by Acad. Ukrainian Academy of Sciences A.S. Melnychuk. 2nd ed. fix. and extra. Chapters. Ed. USE, 1985, 968 p.
6. Dictionary of economic terms [Text] : dictionary S.V. Vasiliev, N.V. Bondarchuk, A.P. Makarenko, and L.L. Melnik. Dnipropetrovsk, DNAU, 2005, 192 p.
7. Economic encyclopedia: in 3 v. Editorial board: S.V. Mocherniy (resp. ed.) and others. Type. center “Academiia”, 2000. Vol. 1, 818 р.
8. Encyclopedic dictionary of public administration, ed. Y.P. Surmin, V.D. Bakumenko, A.M. Mikhnenko, etc.; under the editorship of Y.V. Kovbasyuk, V.P. Troshchinsky, Y.P. Surmin. NAPA, 2010, 820 p.
9. Economic encyclopedia of Electronic online library. Available at: http://slovopedia.org.ua/38/53402/380796.html.
10. Economic encyclopedic dictionary. Available at: http://subject.com.ua/economic/slovnik/3393.html.
11. Encyclopedia of modern Ukraine. Available at: http://esu.com.ua/search.php?surname.
12. Tarnavska N.P. “Upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu pіdpriemstv: teorіya,metodologіya, praktika”. Management competitiveness of enterprises: theory,methodology, practice. Ternopil. Economichna dumka, 2008, 570 p.
13. The law of Ukraine “About the Antimonopoly Committee of Ukraine” No. 3659-XII dated 26.11.1993 G. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1993, 350. 472 р.
14. The state program for demonopolization and development of competition. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1994, no. 9, 42 p.
15. The Constitution of Ukraine, with modification. and prep., introduced by the Law of Ukraine from 02.06.2016, No. 1401-VIII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2016, no. 28, article 532.
16. The law of Ukraine “About protection against unfair competition” No 236/96-BP of 07.06.1996 G. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1996, no. 36, 164 p.
17. The law of Ukraine “About natural monopolies” Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2000, no 30, 238 p.
18. The law of Ukraine “On protection of economic competition”. No. 2210-III dated 11.01.2001 G. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, no. 12, 64 p.
19. The legislation of Ukraine in the sphere of protection of economic competition: a Legal compendium. 4th edition, updated and expanded. PE Firm “Granma”, 2012, 575 p.
20. The concept of the State program of increasing the competitiveness of the national economy for the period 2007-2015 years. Available at: http://iee.org.ua/files/pub/kruchkova/konz_full.pdf.
21. The law of Ukraine “About amendments to some laws of Ukraine concerning improvement of legal regulation in the sphere of protection of economic competition” dated 05.07.2011 No 3567-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2012, no. 5, 36 p.
22. The Cabinet of Ministers of Ukraine No. 690-R dated 19.09.2012 “About approval of Concept of State program of development of competition in 2013-2023 years” Official Bulletin of Ukraine. 2012, no. 71, 2882 p.
23. Ukraine – Peer Review of Competition Law and Policy 2008. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document.
24. The OECD presented an overview of competition of Ukraine. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/131771.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.