Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20624

Назва: Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти
Інші назви: Methodological aspects of modern technology of public administration: innovative instruments
Автори: Корнієцький, Олександр Владиславович
Орел, Анна Миколаївна
Korniyetskyy, Olexandr
Orel, Anna
Приналежність: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, Україна; Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна
Kharkiv National Technical University of Agriculture Petro Vasylenko, Kharkiv, Ukraine; Mykolayiv National University V.O. Suhomlynskoho, Mykolayiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Корнієцький О. В. Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти / Олександр Владиславович Корнієцький, Анна Миколаївна Орел // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 45–51. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Korniyetskyy O., Orel A. (2016) Metodolohichni aspekty suchasnykh tekhnolohii publichnoho administruvannia: innovatsiini instrumenty [Methodological aspects of modern technology of public administration: innovative instruments]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 45-51 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 6-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 334.025
Теми: публічне адміністрування
управлінські рішення
інноваційні технології
державні інститути
інновації
інноваційні інструменти
державна політика
public administration
management solutions
innovative technologies
public institutions
innovation
innovative tools
public policy
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 45-51
Початкова сторінка: 45
Кінцева сторінка: 51
Короткий огляд (реферат): Аспекти публічного адміністрування, елементом якого є інноваційні інструменти, сучасно і швидко розвивається в області наукового знання, є однією із змістовних теорій державного менеджменту. Публічне адміністрування як процес включає в себе діяльність у системі інститутів публічної влади, яка спрямована на збалансоване задоволення потреб суспільства і держави, виконання нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади і місцевого самоврядування, забезпечення верховенства права, дотримання Конституції і законодавства. У цьому розумінні публічне адміністрування є частиною політичного процесу в сучасному світі. І тому сьогодні, коли в Україні відбувається становлення школи публічного адміністрування, особливо важливо використовувати інноваційні інструменти.
Aspects of public administration, which is a part of the innovative tools, modern and rapidly developing in the field of scientific knowledge, is one of the substantive theories of public management. Public administration as the process involves activity in the system of public power institutions aimed at sustainable needs of society and the state, the implementation of regulations issued by the state and local government, ensuring the supremacy of law, obeying the Constitution and the law. In this sense, public administration is a part of the political process in the modern world. Thus today, when a School of Public Administration is establishing in Ukraine, it is especially important to use innovative tools.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20624
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kohan.pdf
http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf
Перелік літератури: 1. Василенко, І. Можливості і межі використання інноваційних бізнес-технологій в адміністративній реформі [Текст] / І. Василенко // Державна служба, 2010. – №2 (64). – С. 28 – 31.
2. Голуб, В. Аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг персоналу: юридичні аспекти. [Текст] / В. Голуб // Управління персоналом – Київ, Видавництво HRD, 2011. – № 7 (214). – C. 30 – 33.
3. Іванова, Н.Л. Кадрова політика в державному управлінні: проблеми і пошуки їх вирішення [Текст] / Н.Л. Іванова, О. Васильєв // Питання державного і муніципального управління. – 2011. – № 2. – С. 171 – 186.
4. Іванова, Н. Л. Проблема соціальної ідентичності в дослідженні організацій: основні підходи [Текст] / Н.Л. Іванова, Т. Мортон // Питання державного і муніципального управління. – 2010. – № 3. – С. 89 – 102.
5. Кохан, А.І. Державна комунікативна політика – механізм ефективної діяльності інституту публічної влади // Критична маса наукових журналів «Державне управління: теорія і практика». – Вип. 1. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kohan.pdf.
6. Лебедєва, Н.М. Цінності культури і ставлення до інновацій в міжнародній компанії [Текст] / Н.М. Лебедєва, А.С. Гизатулина // Ідентичність і організація в світі, що змінюється: збірник наукових статей; за заг. ред.: В.А. Штро, Н. Іванова, Н. Лебедєва. М.: Видавничий дім ГУ-ВШЕ, 2008. – С. 15 – 38.
7. Старцева, В.Н. Інноваційні технології управління мотивацією персоналу як проблема сучасного менеджменту [Текст] / В.Н. Старцева // Вісник Нижегородського університету ім. М.І. Лобачевського. Серія: Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С. 92 – 97.
8. Степаненко, Д.М. Класифікація інновацій та її стандартизація [Текст] / Д.М. Степаненко // Інновації. – 2004. – №7. – С. 77 – 79.
9. Сурмін, Ю.П. Методологічні аспекти реформування державного управління в Україні // Критична маса наукових журналів «Державне управління: теорія і практика». – Вип. 1. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf.
10. Фатхутдінов, Р.А. Інноваційний менеджмент: підручник для вузів. 5-е изд. [Текст] / Р.А. Фатхутдінов. – СПб: Пітер, 2005.
11. Юрасов, І.А. Інноваційні технології управління [Текст] / І.А. Юрасов // Управління персоналом. –2006. – № 20. – С. 59 – 63.
12. Яголковський, С.Р. Психологія інновацій: підходи, моделі, процеси [Текст] С.Р. Яголковський – М.: НДУ ВШЕ, 2011.
References: 1. Vasilenko I. Mozhlivostі i mezhі vikoristannya іnnovatsіynih biznes-tehnologіy in admіnіstrativnіy reform. Possibilities and limits the use of innovative technologies in business administrative reform. Derzhavna service, vol. 2. 2010.
2. Golub V. Outsourcing autstaffіng, lіzing staff: yuridichnі aspects. Outsourcing, outstaffing, staff leasing: legal aspects, Upravlіnnya personalom, Vidavnitstvo HRD, vol. 7, Kyiv, Ukraine. 2011.
3. Іvanova N.L, Vasilєv O. Kadrova polіtika v derzhavnomu upravlinni: problemy i poshuky їh virіshennya. Personnel policy in public administration: problems and search for their solution, Pytannya derzhavnoho i munіtsipalnogo upravlіnnya, vol. 2. 2011.
4. Іvanova N.L., Morton T. Problemy sotsіalnoї іdentichnostі v doslіdzhennі organіzatsіy: osnovnі pіdhodi. The problem of social identity in research organizations: the main approaches, Pytannya derzhavnoho i munіtsipalnogo upravlіnnya, vol. 3. 2010.
5. Kohan A.І. Derzhavna komunіkativna polіtika – mehanіzm efektivnoї dіyalnostі іnstitutu publіchnoї vlady. State communication policy – effecttive mechanism of the institute of public authorities, crytychnoy masoyu naukovykh zhurnaliv “Derzhavne upravlіnnya: teorіya i practika”, vol. 1, available at: www.academy.gov.ua/ ej / ej13 / txts / Kohan.pdf, 2010.
6. Lebedєva N.M, Gizatulina A.S. Tsіnnostі cultury i stavlennya do іnnovatsіy v mіzhnarodnіy kompanії. Cultural values and attitudes to innovation in an international, Іdentichnіst i organіzatsіya v svіtі scho zmіnyuєtsya: zbіrnik naukovukh statej, pod redakjieyu V.A Shtro, N. Ivanova, N. Lebedev. Vidavnichij dim HY-VWE, Moscow, Russia. 2008.
7. Startsevf V.N. Іnnovatsіynі tehnologії upravlіnnya motivatsієyu personslu yak problem a suchasnoho manadgmentu. Innovative technology management personnel motivation as a problem of modern management, Visnuk NizhnyNovgorod Universiyetu. N.I. Lobachevsky. Seriya: Humanitarni nayku, vol. 1. 2008.
8. Stepanenko D.M. Klasifіkatsіya іnnovatsіy ta її standartuzatsiya. Classification of innovation and standardization, vol. 7. 2004.
9. Surmіn Y.P. Metodologіchnі aspectu reformuvannya derzhavnoho upravlіnnya u Ukraїnі. Methodological aspects of public administration reform in Ukraine, critichnou masoyu naukovukh zhurnalіv “Derzhavne upravlіnnya: teorіya i practika”, vol. 1, available at: www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf. 2010.
10. Fathutdіnov R.A. Іnnovatsіyny manadzhment: pіdruchnik dlya vuzіv. 5te izd. Innovation Management: Textbook for universities. 5th ed., St. Petersburg, Russia. 2005.
11. Yurasov I.A. Іnnovatsіynі tehnologії upravlіnnya. Innovative Technology Management, I.A. Yurasov, Upravlіnnya personalom, vol. 20. 2006.
12. Yagolkovskіy S.R. Psihologіya іnnovatsіy: pіdhodi, modelі, processes. Psychology innovation: approaches, models, processes, Moscow, Russia. 2011.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.