Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20623

Назва: Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі
Інші назви: The use of modern information technologies in the agroindustrial complex
Автори: Зелінська, Оксана Владиславівна
Сухоцька, Світлана Миколаївна
Zelinska, Oksana
Sukhotska, Svitlana
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Зелінська О. В. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі / Оксана Владиславівна Зелінська, Світлана Миколаївна Сухоцька // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 148–152. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Zelinska O., Sukhotska S. (2016) Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v ahropromyslovomu kompleksi [The use of modern information technologies in the agroindustrial complex]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 148-152 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 21-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 371.3
Теми: Web-технології
інформаційні технології
інформаційні технології у сільському господарстві
новітні технології в АПК
Web-technologies
information technologies
information technologies in agriculture
modern technologies in AIC
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 148-152
Початкова сторінка: 148
Кінцева сторінка: 152
Короткий огляд (реферат): Описано роль та рівень сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки та новітніх технологій. Важливим етапом є впровадження інформаційних технологій у сільське господарство, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій. Наведено приклади популярних технологій в агропромисловому комплексі, які реалізовані в рамках прикладних програм. Особливу увагу приділено Web-технологіям та використанню мережі Інтернет, так як вони дають унікальні можливості доступу до інформації. Інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних, аналізувати їх та на основі отриманих результатів пропонувати рішення завдань, які б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств.
The role and level of modern information technologies in agro-industrial complex which is characterized by availability of computer engineering and modern technologies are described in the article. An important stage is providing information technologies in agriculture while an enterprise is a dynamic system and is changing constantly, so the needs, technology and equipment, goals and professionalism are changing accordingly. Information technologies allow collecting large amount of data, analyzing it and on the basis of the obtained results suggesting problem solvation, which would minimize expenses and maximize profit of agrarian enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20623
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www/vernikov.ru
Перелік літератури: 1. Верников, М. Руководителю предприятия. Внедрение системы автоматизации, основные проблемы и задания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/vernikov.ru (дата обращения: 14.12.2013). – Загл. с экрана.
2. Вовк, С.Г. Аспекти застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні сільгосппідприємством [Текст] / С.Г. Вовк, М.Д. Жубрид, Н.І. Цабак // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. – 2007. – № 14. – С. 198 – 201.
3. Кузьменко, Н.Г. Вычислительные системы сети и телекоммуникации. Аппаратные средства [Текст] / Н.Г. Кузьменко. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 204 с.
4. Коптелов, А. Информационные технологии в сельском хозяйстве [Текст] / А. Коптелов, О. Оситнянко // Агробизнес: информатика – оборудование – технологии. – 2010. – № 12. – С. 60 – 64.
5. Чаплінський, Ю.П. Мобільні інформаційні системи підтримки прийняття рішень [Текст] / Ю.П. Чаплінський // Наукова-технічна інформація. – № 1. – 2003. – С. 22 – 26.
6. Шаманська, О.І. Застосування інформаційних систем та технологій як пріоритетного напряму ефективного функціонування та розвитку дорадчої діяльності в Україні [Текст] / О.І. Шаманська // Ефективна економіка. – 2015. – № 4.
References: 1. Vernykov M. Rukovodytelju predpryjatyja Vnedrenye systemы avtomatyzacyy, osnovnыe problemы y zadanyja Available at: http://www/vernikov.ru (accessed 14.12.2013) [in Russian].
2. Vovk S.Gh., Zhubryd M.D., Cabak N.I. Aspekty zastosuvannja system pidtrymky pryjnjattja rishenj v upravlinni siljghosppidpryjemstvom. Visnyk Ljvivsjkogho derzhavnogho aghrarnogho universytetu: ekonomika APK. 2007. No 14. pp. 198 – 201. [in Ukrainian].
3. Kuzjmenko N.Gh. Vыchyslyteljnыe systemы sety y telekommunykacyy. Apparatnыe sredstva. Krasnojarsk: YPC KGhTU, 2006. 204 p. [in Russian].
4. Koptelov A., Osytnjanko O. Ynformacyonnыe tekhnologhyy v seljskom khozjajstve. Aghrobyznes: ynformatyka – oborudovanye – tekhnologhyy. 2010. No 12. pp. 60 – 64. [in Russian].
5. Chaplinsjkyj Ju.P. Mobiljni informacijni systemy pidtrymky pryjnjattja rishenj. Naukova-tekhnichna informacija. No 1. 2003, pp. 22 – 26. [in Ukrainian].
6. Shamansjka O.I. Zastosuvannja informacijnykh system ta tekhnologhij jak priorytetnogho naprjamu efektyvnogho funkcionuvannja ta rozvytku doradchoji dijaljnosti v Ukrajini. Efektyvna ekonomika. 2015. No 4
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.