Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20621

Назва: Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів
Інші назви: Business legislation as a factor oF international competitiveness of Ukraine and its regions
Автори: Захарченко, Сергій Володимирович
Zakharchenko, Sergiy
Приналежність: Вінницький кооперативний інститут, Вінниця, Україна
Vinnytsia Cooperative Institute, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Захарченко С. В. Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів / Сергій Володимирович Захарченко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 15–25. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Zakharchenko S. (2016) Dilove zakonodavstvo yak chynnyk mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy ta yii rehioniv [Business legislation as a factor oF international competitiveness of Ukraine and its regions]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 15-25 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 26-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.34(477)
332.122
347.77
Теми: міжнародна конкурентоспроможність (країни
регіону)
фактор (субфактор) та індикатор конкурентоспроможності
ділове законодавство
рейтинг ІРМ
international competitiveness (country
region)
factors (subfactors) and an indicator of competitiveness
business legislation
rating IMD
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 15-25
Початкова сторінка: 15
Кінцева сторінка: 25
Короткий огляд (реферат): Показано важливість досконалого ділового законодавства для забезпечення високого конкурентного статусу країн і регіонів. Згідно з методологічними установками фахівців Інституту розвитку менеджменту (ІРМ – Лозанна, Швейцарія) представлено авторський підхід до оцінювання ділового законодавства як чинника міжнародної конкурентоспроможності країни та її регіонів. Запропоновано авторську методику оцінювання впливу ділового законодавства на конкурентний потенціал країни та її регіонів. Визначено оцінки впливу ділового законодавства на конкурентний потенціал України та її регіонів. На основі отриманих оцінок встановлено напрями удосконалення ділового законодавства задля підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів.
The article shows the importance of perfect business legislation for a highly competitive status of countries and regions. Considering the methodologies of experts of Institute of Management (IMD – Lausanne, Switzerland) the author suggests his own approach to the evaluation of business legislation as a factor in the international competitiveness of the country and its regions. In addition, the method of assessing the impact of legislation on business competitive potential of the country and its regions is described. The estimates of all indicators - competitiveness stimulators are obtained by the ratio (percentage) of actual and maximum values of indicators of leading countries (considering each indicator). The assesments of indicators – competitiveness destimulators are received by the ratio of minimum and actual performance indicators. The process of competitive potential evaluation of the regions according to the indicators of business legislation involves «international weighting» of national competitiveness indicators, i.e. determining the ratio of their values and the values of indicators of leading countries. The value of the aggregate index of countries and regional competitiveness is calculated as the simple arithmetic average of all partial coefficients, taking into consideration business legislation indicators. Based on the author's methodology, the assessment of business legislation impact on competitive potential of Ukraine and its regions is defined by utilizing the indicators of openness of Ukrainian economy to foreign goods and capital, support of domestic manufacturers, monopolization of markets, the impact of the shadow economy on economic development, business support by legislation, empoyees hiring and firing practices, attracting foreign labor. With the estimates derived, the author recommends the directions of improving business legislation to enhance international competitiveness of Ukraine and its regions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20621
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf
http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm
http://dt.ua/ECONOMICS/prihovaniy_resurs_yak_otsiniti__obsyagi_tinovogo_sektora-107214.html
http://poltavanews.com.ua/news/economics/
http://dt.ua/ECONOMICS/prihovaniy_resurs_iak_otsiniti__obsyagi_tinovogo_sektora-107214.html
Перелік літератури: 1. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012: Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Електронний ресурс] / Т. Бойко, І. Гончаренко, Н. Дмитрюк та ін. – К.: Копірайт, 2012. – 208 с. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf.
2. Гринів, Л. Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища [Текст] / Л. Гринів, С. Синиця // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1. – С. 10 – 18.
3. Дегтярьова, І.О. Підприємництво як складова конкурентоспроможності регіону: управлінський аспект [Текст] / І.О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2009. – № 2. – С. 147 – 156.
4. Мельник, М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій: монографія [Текст] / М.І. Мельник. – Львів: ІРД НАН України, 2012. – 568 с.
5. Різник, Н.С. Регіональний менеджмент детінізації економіки: дис. … доктора екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» [Текст] / Різник Наталія Степанівна; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 465 с.
6. Рудич, О. Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки [Текст] / О. Рудич // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 3. – С. 40 – 46.
7. World Competitiveness Yearbook 2012. IMD [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.
8. Заярна, Н.М. Оцінка інвестиційного рейтингу регіонів України [Текст] / Н.М. Заярна, Н.М. Іляш // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2007. – Вип. 17.4. – С. 178 – 183.
9. Сколотяний, Ю. Прихований ресурс: як оцінити обсяги тіньового сектора? [Електронний ресурс] / Юрій Сколотяний // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – № 28, 17 серпня. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/prihovaniy_resurs_yak_otsiniti__obsyagi_tinovogo_sektora-107214.html.
10. Осаволюк, С. Інвестиційний клімат в Україні бізнес бачить по-своєму [Електронний ресурс] / Сергій Осаволюк. – 2012. – 20 червня. – Режим доступу: http://poltavanews.com.ua/news/economics/ investicijnij-klimat-v-ukrayini-biznes-bachit-po-svoyemu.aspx.
References: 1. Zvit pro konkurentospromozhnist' rehioniv Ukrayiny 2012: Nazustrich ekonomichnomu zrostanniu ta protsvitanniu [Elektronnyi resurs], T. Boyko, I. Honcharenko, N. Dmytryuk ta in. K.: Kopirait, 2012, 208 p. – Rezhym dostupu : http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf.
2. Hryniv L. Konkurentospromozhnist' rehioniv Ukrainy v konteksti adaptatsiii natsional'noho vyrobnyka do umov hlobal'noho konkurentnoho seredovyshcha, L. Hryniv, S. Synytsya. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk, 2015, no. 1, pp. 10 – 18.
3. Dehtyar'ova I.O. Pidpryiemnytstvo yak skladova konkurentospromozhnosti rehionu: upravlins'kyi aspekt, I.O. Dehtyar'ova. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. Kh.: vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2009, no. 2, pp. 147 – 156.
4. Mel'nyk M.I. Formuvannia biznes-seredovyshcha Ukrayiny v umovakh instytutsiynykh transformatsiy: monohrafiya, M.I. Mel'nyk. L'viv: IRD NAN Ukrayiny, 2012, 568 p.
5. Riznyk N.S. Rehional'nyi menedzhment detinizatsiyi ekonomiky: dys. … dоktora ekon. nauk : spets. 08.00.05 «Rozvytok produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika» Riznyk Nataliya Stepanivna; Luts'k. nats. tekhn. un-t. Luts'k, 2012, 465 p.
6. Rudych O. Vplyv antymonopol'noii polityky derzhavy na rozvytok natsional'noii ekonomiky, O. Rudych. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk, 2014, no. 3, pp. 40 – 46.
7. World Competitiveness Yearbook 2012. IMD [Electronic resource]. Mode of access: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.
8. Zaiarna N.M. Otsinka investytsiynoho reitynhu rehioniv Ukrainу, N.M. Zaiarna, N.M. Iliash. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy, L'viv, 2007. Vyp. 17.4, pp. 178 – 183.
9. Skolotianyi Yu. Prykhovanyi resurs: iak otsinyty obsiahy tin'ovoho sektora? [Elektronnyy resurs] Yuriy Skolotyanyy. Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, 2012, no. 28, 17 serpnia. Rezhym dostupu: http://dt.ua/ECONOMICS/prihovaniy_resurs_iak_otsiniti__obsyagi_tinovogo_sektora-107214.html.
10. Osavoliuk S. Investytsiinyyi klimat v Ukrayini biznes bachyt' po-svoyemu [Elektronnyy resurs] Serhiy Osavolyuk, 2012, 20 chervnya. Rezhym dostupu: http://poltavanews.com.ua/news/economics/ investicijnij-klimat-v-ukrayini-biznes-bachit-po-svoyemu.aspx.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.