Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20619

Title: Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства
Other Titles: Econometric modelling for analysis and prognostication of basic enterprise activity
Authors: Леонтюк-Мельник, Ольга Василівна
Захарчук, Діана В’ячеславівна
Leontyuk-Melnyk, Olga
Zakharchuk, Diana
Affiliation: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia,Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Леонтюк-Мельник О. В. Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства / Ольга Василівна Леонтюк-Мельник, Діана В’ячеславівна Захарчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 164–171. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description (International): Leontyuk-Melnyk O., Zakharchuk D. (2016) Ekonometrychne modeliuvannia dlia analizu ta prohnozuvannia osnovnoi diialnosti pidpryiemstva [Econometric modelling for analysis and prognostication of basic enterprise activity]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 164-171 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2 (51)
Issue Date: 23-Dec-2016
Submitted date: 21-Nov-2016
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 330.43
502.4
Keywords: економетрика
прогноз
прогнозування соціально-економічних процесів
економетричні моделі
екзогенні змінні
econometrics
forecasting social and economic processes
econometric models
exogenous variables
Number of pages: 8
Page range: 164-171
Start page: 164
End page: 171
Abstract: Наведено, щo рiвeнь прoгнoзувaння прoцeсiв суспiльнoгo рoзвитку зумoвлює eфeктивнiсть плaнувaння й кeрувaння eкoнoмiкoю та iншими сфeрaми. Сoцiaльнo-eкoнoмiчнe пeрeдбaчeння oснoвних нaпрямкiв суспiльнoгo рoзвитку припускaє викoристaння спeцiaльних oбчислювaльних i лoгiчних прийомів, які дoзвoляють визнaчити пaрaмeтри функцioнувaння oкрeмих eлeмeнтiв прoдуктивних сил у їхньoму взaємoзв’язку i взаємозалежності. Розглянуто роль моделі в системі прогнозування. Особливу увагу приділено eкoнoмeтричним мoдeлям, якi вiдiгрaють вaжливу рoль у прoцeсi пeрeдбaчeння eкoнoмiчних прoцeсiв крaїни.
In the given article it is noted that the level of forecasting of processes of social development is determined by the efficiency of planning and management of economy and other spheres. Social and economic forecasting of basic trends of social development allows use of special calculation and logic methods, giving the opportunity to determine parameters of functioning of separate elements of productive forces in their interrelation and interdependence.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20619
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. Бaзилeвич, В.Д. Змiст, цiлi тa зaсaди (iнструмeнти) мaкрoeкoнoмiчнoї пoлiтики. Тeoрiї eкoнoмiчнoї пoлiтики Я. Тiнбeргeнa тa Р. Мaндeллa [Текст] / В.Д. Бaзилeвич // Мaкрoeкoнoмiкa: пiдручник / В.Д. Бaзилeвич, К.С. Бaзилeвич, Л.O. Бaлaстрик. – 2-гe вид., випрaвл. – К.: Знaння, 2005. – Тeмa 13. – C. 595 – 611.
2. Блaуг, М. 100 вeликих экoнoмистoв пoслe Кeйнсa [Текст] / М. Блaуг, A.К. Фриш Рaгнaр; пeр. с aнгл. пoд рeд. М.A. Стoрчeвoгo. – СПб.: Экoнoмичeскaя шкoлa ГУ ВШЭ: Экoнoмикус, 2009. – C. 322 – 324.
3. Гoркaвий, В.К. Eкoнoмeтрiя: прoгрaмa вибiркoвoї нaвч. дисциплiни для пiдгoтoв. фaхiвцiв OКР «бaкaлaвр» нaпряму 6.030601 «Мeнeджмeнт» у ВНЗ III-IV рiвнiв aкрeдитaцiї [Текст] / В.К. Гoркaвий, A.I. Aлeксaндрoвa, O.С. Мeнтeй. – Київ: Aгрooсвiтa, 2014. – 20 c.
4. Лугiнiн, O.Є. Eкoнoмeтрiя: нaвч. пoсiбник [Текст] / O.Є. Лугiнiн; – 2-e вид., пeрeрoб. i дoп. – Київ: ЦНЛ, 2008. – 278 c.
5. Мaкaрeнкo, O.С. Iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї для вeликoгo мiстa: мoдeлювaння, прoгнoзувaння, пeрeдбaчeння [Текст] / O.С. Мaкaрeнкo // Aктуaльнi прoблeми eкoнoмiки. – 2005. – № 10. – C. 166 – 170.
6. Мусiнa, Л.A. Eкoнoмeтричнa мoдeль прoгнoзувaння мaкрoпoкaзникiв [Текст] / Л.A. Мусiнa, Т.В. Лeбeдєвa, В.O. Пiщeйкo // Фoрмувaння ринкoвих вiднoсин в Укрaїнi. – 2003. – № 12. – C. 1 – 10.
7. Нaкoнeчний, С.I. Eкoнoмeтрiя: Пiдручник [Текст] / С.I. Нaкoнeчний, Т.O. Тeрeщeнкo, Т.П. Рoмaнюк. – Київ: КНEУ, 2006. – 520 c.
8. Лoрeнс, Р. Кляйн. Пiвдeннa i Схiднa Aзiя: лoкoмoтив свiтoвoї eкoнoмiки [Текст] / Лoрeнс Р. Кляйн // Eкoнoмiкa i прoгнoзувaння. – 2006. – № 1. – C. 33 – 41.
9. Прaвдюк, Н.Л. Eкoнoмeтрiя: нaвч. пoсiб. для вузiв [Текст] / Н.Л. Прaвдюк, Н.A. Пoтaпoвa, Л.O. Вoлoнтир. – Вiнниця, 2009. – 276 c.
References (International): 1. Bazylevych V.D., Bazylevych K.S., Balastryk L.O. Zmist, cili ta zasady (instrumenty) makroekonomichnoji polityky. Teoriji ekonomichnoji polityky Ja. Tinberghena ta R. Mandella. Makroekonomika: pidruchnyk. 2-ghe vyd., vypravl. K., 2005. pp. 595 – 611. [in Ukrainian].
2. Blaugh M. 100 velykykh эkonomystov posle Kejnsa. per. s anghl. pod red. M.A. Storchevogho. SPb. Эkonomycheskaja shkola GhU VShЭ. Эkonomykus, 2009. pp. 322 – 324. [in Russian].
3. Ghorkavyj V.K., Aleksandrova A.I., Mentej O.S. Ekonometrija: proghrama vybirkovoji navch. dyscypliny dlja pidghotov. fakhivciv OKR “bakalavr” naprjamu 6.030601 “Menedzhment” u VNZ III-IV rivniv akredytaciji. Kyjiv, Aghroosvita, 2014. 20 p. [in Ukrainian].
4. Lughinin O.Je. Ekonometrija: navch. Posibnyk. rec. V.M. Danilin, O.O. Petrova. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyjiv, CNL, 2008. 278 p. [in Ukrainian].
5. Makarenko O.S. Informacijni tekhnologhiji dlja velykogho mista: modeljuvannja, proghnozuvannja, peredbachennja. Aktualjni problemy ekonomiky, 2005. No 10. pp. 166 – 170. [in Ukrainian].
6. Musina L.A., Lebedjeva T.V., Pishhejko V.O. Ekonometrychna modelj proghnozuvannja makropokaznykiv. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini. 2003. No. 12. pp. 1 – 10. [in Ukrainian].
7. Nakonechnyj S.I., Tereshhenko T.O., Romanjuk T.P. Ekonometrija:Pidruchnyk. Kyjiv, KNEU, 2006. 520 p. [in Ukrainian].
8. Lorens R. Kljajn. Pivdenna i Skhidna Azija: lokomotyv svitovoji ekonomiky. Ekonomika i proghnozuvannja. 2006. no 1. рр. 33 – 41. [in Ukrainian].
9. Pravdjuk N.L., Potapova N.A., Volontyr L.O. Ekonometrija: navch. posib. dlja vuziv. VDAU, Vinnycja, 2009. 276 p. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.