Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20599
Title: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні банківські технології»
Authors: Кареліна, Олена Володимирівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні банківські технології» / укл. : О. В. Кареліна.- Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. - 11 с.
Issue Date: Aug-2016
Submitted date: 6-May-2017
Date of entry: 6-May-2017
Country (code): UA
Number of pages: 11
Abstract: Метою дисципліни “Інформаційні банківські технології” є формування професійної компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки, достатньої для роботи на посаді адміністратора інформаційної безпеки банку та необхідної для розвитку кар’єри.
Content: Основні розділи курсу: - структура та функції банківської системи України; - системи електронних платежів та програмно-апаратні засоби НБУ для захисту транзакцій; - дистанційне банківське обслуговування та безпека реалізації його різновидів; - захист платежів в інтернет; - інформаційні системи автоматизації роботи банку та функції адміністратора інформаційної безпеки банку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20599
Copyright owner: © Кареліна О. В., 2016
References (Ukraine): СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Базова 1. Банковские информационные системы: Учебник/ Под ред. проф. В.В. Дика. М.: Маркет ДС, 2006. – 816 с. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 190 с. 4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 (зі змінами); 5. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909 (зі змінами); 6. Інструкція щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затверджена постановою Правління Національного банку України від 22.07.2014 № 435 (зі змінами); 7. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник / В. К. Задірака, О. С. Олексюк, М. О. Недашковський. – К.:Вища шк., 1999, - 261 с. 8. Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 265 (зі змінами); 9. Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 № 576, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 39/8638; 10. Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 175, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за № 618/9217 (зі змінами); 11. Постанова Правління Національного банку України від 26.11.2015 № 829 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки"; 12. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с. 13. Черкасова Е. А. Информационные технологии в банковском деле: учеб. Пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Е. А. Черкасова, Е. В. Кийкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с. 14. S. Aljawarneh. Online Banking Security Measurer and Data Protection. – IGI Global, 2016. https://books.google.com.ua/books?id=KZgoDQAAQBAJ&pg=PA178&dq=banks+security+technologies&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=banks%20security%20technologies&f=false Допоміжна література 1. Стойко О. Я. Банківські операції / О. Я. Стойко. – К. : КУНЕС, 2002. – 258 с. 2. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333 (зі змінами). 3. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с. 4. S. Kent, L. Millett. Who Goes There?: Authentication Through the Lens of Privacy. – Washington: The National academic press, 2003. – 214 p. Інформаційні ресурси 1. http://bank.gov.ua/control/uk/index Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. 2. http://www.bankinfosecurity.com/ Статті, вебінари, новини інформаційної безпеки банку. 3. Y. Kurihara, S. Takaya, N. YamoriGlobal Information Technology and Competitive Financial Alliances. – Idea group publishing, 2006. – 34 p. https://books.google.com.ua/books?id=-WG9AQAAQBAJ&pg=PA33&dq=banks+information+technologies&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=banks%20information%20technologies&f=false 4. F. Shroff. Modern Banking Technology. – Northern Book Centre, 2007 https://books.google.com.ua/books?id=h2X-DqkvkI4C&printsec=frontcover&dq=banks+information+technologies&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=banks%20information%20technologies&f=false 5. E. Turner. A mixed methods study of information security technology adoption in banking organization. – ProQuest LLC, 2009 https://books.google.com.ua/books?id=mvKauRPJSDoC&pg=PA18&dq=banks+security+technologies&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=banks%20security%20technologies&f=false
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СРС Інформаційні банківські технології.docx32,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools