Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20496
Назва: Робоча навчальна програма дисципліни "Управління проектами інформатизації" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки (спеціальності) 8.050102 “Економічна кібернетика”
Автори: Кареліна, Олена Володимирівна
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Бібліографічний опис: Кареліна О. В. Робоча навчальна програма дисципліни "Управління проектами інформатизації" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки (спеціальності) 8.050102 “Економічна кібернетика” / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя. - 21 с.
Дата публікації: 2016
Дата подання: 24-кві-2017
Країна (код): UA
Теми: управління проектами, Microsoft Project
Кількість сторінок: 21
Короткий огляд (реферат): Метою курсу “ Управління проектами інформатизації ” є формування професійних компетенцій майбутніх економістів з методології управління проектами (УП), яка є перспективним напрямом розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення у сфері інформатизації економіки в Україні. Завдання курсу: вивчення теоретичних, методичних і організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки. Предмет: проекти у сфері інформатизації, пов’язані з розробкою і впровадженням інформаційних технологій і систем. Результатом вивчення курсу є професійні компетенції з проектування, розробки та впровадження ІС на підприємствах, а також управління проектами засобами програмного забезпечення Microsoft Project та Project Expert. Досягнення результату можливе за умови виконання вимог до студентів: – наполегливе та свідоме опрацювання лекційного матеріалу та інформації з рекомендованої літератури; – перевірка теоретичних відомостей на практиці; – добросовісне виконання лабораторних та контрольних робіт; – отримання найновіших даних з періодичних видань та Інтернет. Викладач зобов’язується: – забезпечити належний науковий рівень викладання; – керувати навчальним процесом з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей студентів; – диференціювати практичні завдання за критерієм рівня підготовки студентів. Анотація дисципліни з ОПП підготовки фахівця Мета, завдання та предмет дисципліни викладені вище. Зміст дисципліни розкривається у темах: 1. Уведення в управління проектами. 2. Класифікація і оточення проекту. 3. Життєвий цикл проекту. 4. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. 5. Структура проекту. 6. Управління процесом виконання проекту. 7. Організація проектно-орієнтованої діяльності. 8. Планування в УП. 9. Контроль в управлінні проектами. 10. Управління виконанням проектів. 11. Управління предметною сферою проекту. 12. Управління часом у проекті. 13. Управління вартістю проекту. 14. Управління якістю в проекті. 15. Інтегровані функції управління проектами. 16. Автоматизація функцій управління проектами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20496
Власник авторського права: © Кареліна О. В., 2016
Перелік літератури: 1. Білоконь А. І., Тріфонов І. В. Управління проектами і програмами реструктуризації / Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д. : ПДАБА, 2008. — 140с. 2. Богданов* В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: учебный курс: автоматизированный менеджмент проектов. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д. : ПИТЕР, 2008. — 592с. 3. Бушуєв С. Д., Войтенко О. С. Управління проектами розробки інтегрованих інформаційних технологій: навч. посіб. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : [КНУБА], 2008. — 83с. 4. Гриньов А. В., Ус Г. О., Нечипоренко О. В. Управління проектами: навч. посіб. / Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2009. — 280с. 5. Гультяев* А. К. Microsoft Office Project Professional 2007. Управление проектами: Практическое пособие. - СПб.: КОРОНА-Век. – 2008. – 480 с. 6. Деренська Я. М. Управління проектами у схемах: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2009. — 224с. 7. Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами: метод. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2009. — 184c. 8. Збаразська Л. О., Рижиков В. С., Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 168с. 9. Калач Г. М. Управління проектами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Калач ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2010. - 333 с. 10. Каппелс Т. М. Финансово-ориентированное управление проектами / А.Л. Раскин (пер.с англ.). — М. : Олимп-Бизнес, 2008. — 377с. 11. Кемпбелл* К. Управление проектами на одной странице: Пер. с англ. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2009. – 160 с. 12. Козик В. В. Практикум з управління проектами: навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 179 с. 13. Логачова Л. М. Управління проектами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 208 с. 14. Милошевич* Д. Набор инструментов для управления проектами / Пер. с англ. Мамонтова Е. В.: Под ред. Неизвестного С. И. – М.:Компания АйТи: ДМК Пресс, 2008. – 729 с. 15. Малий В. В., Мазуркевич О. І., Молоканова В. М., Антоненко С. В., Кармазіна Л. Л. Управління проектами: національні особливості: монографія. — Д. : ІМА-прес, 2008. — 265c. 16. Ноздріна* Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І., заг. ред. Л. В. Ноздріної. Управління проектами : Підручник. – Київ, ЦУЛ, 2010. – 432 с. 17. Просницкий* А. Управление проектами в Microsoft Project 2010. Електронне видання. – Київ, Казань, Красноярск, Рига, Санкт-Петербург, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, 2011. – 176 с. 18. Просницкий* А., Иванов В. Изучение Microsoft Project 2010 за 1 день методом сквозного примера. Електронне видання, 2010. 19. Руководство* к своду знаний по управлению проектами (руководство PMBOK). Четверте видання. © 2008 Project Management Institute, Inc. – Пенсильванія, 2008. – 463 с. 20. Сахно Є. Ю., Дорош М. С., Ребенок А. В. Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства: монографія для наукових та промислових організацій і вищих навч. закл. освіти / Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. — 260c. 21. Управління інвестиційними проектами: конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Ю. О. Болейко (уклад.). — Чернівці : Рута, 2008. — 56с. 22. Управление* инновационными проектами: Учебное пособие / Под ред. проф. В. Л. Попова. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с. 23. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий / М. Алексашин (пер.с англ.). — [М.] : Лори, 2008 24. Хелдман* К. Управление проектами. Быстрый старт. / Ким Хелдман; пер. с. англ. Шпаковой Ю.; под ред. Неизвестного С. И. – М.: ДМК Пресс; Академия Ай Ти, 2008. – 352 с. 25. Юшин* С.О., Бугрова О.О., Дорошенко М.М. Управління інноваційними проектами: Опорний конспект лекцій / Укладачі: С.О.Юшин, О.О.Бугрова, М.М.Дорошенко К.: КНТЕУ, 2008. - 47 с.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
RobProgrУпрПроектІнф16.doc295,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора