Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19902

Назва: Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політики
Інші назви: Tax burden as a criterion of efficiency of tax policy
Автори: Караман, Х. І.
Derbizh, I. V.
Karaman, K. I.
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Дербіж І. В. Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політики / І. В. Дербіж, Х. І. Караман // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 24-26 жовтня 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — С. 131–133. — (Секція 6. Актуальні задачі теоретичної економіки).
Bibliographic description: Derbizh I. V., Karaman K. I. (2013) Podatkove navantazhennia yak kryterii efektyvnosti podatkovoi polityky [Tax burden as a criterion of efficiency of tax policy]. Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 24-26 zhovtnia 2013 roku), pp. 131-133 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 24-жов-2013
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 24-26 жовтня 2013 року
УДК: 336.2
338.2
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 131-133
Початкова сторінка: 131
Кінцева сторінка: 133
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19902
Перелік літератури: 1. Адонін С.В. Поняття державної податкової політики в Україні / С.В. Адонін //Держава та регіони. – 2011. – № 5. – [Серія: Економіка та підприємництво]. – С. 5-9.
2. Бечко П.К. Основи оподаткування: Навчальний посібник. / П.К. Бечко, О.А. Захарчук. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 168 c.
3. Іванов Ю.Б., Єськов О.Л. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект. Монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 328 с.
4. Кушнірчук Ю.М. Оптимізація рівня фіскального навантаження з метою економічного убезпечення держави /Ю.М. Кушнірчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.11 – C. 161-169.
References: 1. Adonin S.V. Poniattia derzhavnoi podatkovoi polityky v Ukraini, S.V. Adonin //Derzhava ta rehiony, 2011, No 5, [Serie: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo], P. 5-9.
2. Bechko P.K. Osnovy opodatkuvannia: Navchalnyi posibnyk., P.K. Bechko, O.A. Zakharchuk, K. : Centre of Educational Literature, 2009, 168 c.
3. Ivanov Yu.B., Yeskov O.L. Suchasne opodatkuvannia: motyvatsiinyi aspekt. monograph, Kh., VD "INZhEK", 2007, 328 p.
4. Kushnirchuk Yu.M. Optymizatsiia rivnia fiskalnoho navantazhennia z metoiu ekonomichnoho ubezpechennia derzhavy /Yu.M. Kushnirchuk, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2010. − Iss. 20.11 – P. 161-169.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.