Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19434
Title: Навчально-довідковий посібник з англійської мови для аспірантів
Authors: Денисюк, Н.Р.
Кухарська, В.Б.
Плавуцька, І.Р.
Федак, С.А.
Bibliographic description (Ukraine): Навчально-довідковий посібник з англійської мови для аспірантів / Укладачі : Денисюк Н.Р., Кухарська В.Б., Плавуцька І.Р., Федак С.А. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя , 2016. – 124 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 3-Mar-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 42
BBK: 81(Англ.)
Н15
Content: 1. Вступний іспит до аспірантури………………………... 6 1.1. Вимоги до знань та вмінь вступника до аспірантури………….. 6 1.2. Структура вступного іспиту до аспірантури з англійської мови…………………………………………………………………….. 9 1.3. Розмовні теми, що виносяться на вступний екзамен з англійської мови до аспірантури…………………………………….. 10 1.3.1. Розмовна тема «My Bigraphy»…..……………………………... 10 1.3.2. Розмовна тема «Ivan Pul’uj»…..……………………………….. 11 1.3.3. Розмовна тема «Our University»..……………………………… 13 1.3.4. Розмовна тема «Ternopil»…..………………………………….. 16 1.3.5. Розмовна тема «Ukraine»…..…………………………………... 17 1.3.6. Розмовна тема « The Unated Kingdom»…..…………………… 20 1.3.7. Розмовна тема «International Relations of Ukraine with the Foreing Countries»…………………………………………………..…. 23 1.3.8. Розмовна тема «The Role of Technology»..……………………. 25 1.3.9. Розмовна тема «My Speciality»…..…………………………….. 27 1.3.10. Розмовна тема «Prominent Scientists of Ternopilla»…..……... 35 1.3.11. Розмовна тема «Laboratory»…..……………………………… 40 1.3.12. Розмовна тема «Economy of Ukraine»..………………………. 42 1.4. Зразок розповіді «Моя наукова робота»...……………………… 44 2. Програма підготовки до здачі екзамену з англійської мови…………………………………………………………… 45 2.1. Мета та завдання курсу…………………………………………... 47 2.2. Навчання системи мови………………………………………….. 50 2.3. Навчально-методичні матеріали з курсу………………………... 51 2.4. Організація навчального процесу……………………………….. 52 2.5. Форми поточного контролю і вимоги на іспиті………………... 54 2.6. Структура іспиту…………………………………………………. 55 3. Лексико-стилістичні особливості науково-технічної літератури…………………………………………………… 56 4. Читання, переклад і редагування наукових текстів... 66 4.1. Читання……………………………………………………………. 66 4.2. Суть і види перекладу……………………………………………. 69 4.2.1. Особливості перекладу граматичних структур в англійській науково-технічній літературі…………………………………………. 73 4.2.2. Синтаксичні особливості англійських речень та їх відтворення при перекладі……………………………………………. 76 4.2.3. Англійської науково-технічні терміни та засоби їх перекладу……………………………………………………………..... 77 4.2.4. Труднощі та типові помилки перекладу наукових текстів українською мовою…………………………………………………… 86 4.2.5. Редагування перекладу………………………………………… 90 5. Основи усного й письмового реферування та анотування…………………………………………………… 92 5.1 Зміст і структура реферату……………………………………….. 92 5.2. Методика складання реферату…………………………………… 94 5.3. Реферування та анотування науковиго тексту…………………... 98 5.4. Анотації……………………………………………………………. 99 5.5. План реферування тексту та лексичні опори, рекомендовані для використання при реферуванні тексту…………………………... 103 6. Додатки…………………………………………………… 107 Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки реферату……... 107 Додаток 2. Граматичний матеріал з англійської мови……………… 108 Додаток 3. Міри………………………………………………………... 110 Додаток 4……………………………………………………………….. 116 7. Список використаної та рекомендованої літератури.. 122
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19434
References (Ukraine): 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка. – 2003. – 200 с.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 c.
3. www.dialang.org.
4. www. linguanet-europa.org.
5. www.wikipedia.en.
6. Клімзо, Б.М. Роль перекладача в побудові еквівалентів для заімствуемих іншомовних термінів / Б.М. Клімзо // Мости. – 2006. – № 4. – С. 20 – 27.
7. . Хоменко, С.А., Цвєткова, Є.Є., Басовец, І.М. Основи теорії і практики перекладу науково-технічної літератури з англійської мови на російську / С.А. Хоменко, О.Є. Цвєткова, І.М. Басовец. – Мн.: БНТУ, 2004. – 204 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навчально-довідковий посібник для аспірантів.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools