Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19380
Title: Механіка та молекулярна фізика: лабораторний практикум
Authors: Дідух, Леонід Дмитрович
Скоренький, Юрій Любомирович
Крамар, Олександр Іванович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Ганкевич, Василь Васильович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум / Укладачі: Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В. - Тернопіль, ТНТУ, 2017.- 136 с.
Issue Date: Feb-2017
Date of entry: 24-Feb-2017
Keywords: механіка
молекулярна фізика
термодинаміка
коливання і хвилі
Abstract: Збірник містить методичні вказівки до лабораторних робіт, поставлених у рамках курсу фізики, що читається для студентів очної форми навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними планами підготовки бакалаврів.
Content: Передмова Вступне заняття 1. Обробка результатів фізичних вимірювань 2. Вимірювальні прилади 3. Підготовка до лабораторної роботи, її виконання та форма звітності ЛР № 1: Визначення густини тіла правильної геометричної форми ЛР № 2: Вивчення законів поступального руху на машині Атвуда ЛР № 3: Вивчення обертального руху твердого тіла на прикладі маятника Обербека ЛР № 4: Визначення моменту інерції махового колеса та моменту сили тертя в опорі ЛР № 5: Визначення моменту інерції тіла за допомогою крутильного маятника FPM-5 ЛР № 6: Визначення модуля Юнга методом прогину стержня ЛР № 7: Застосування фізичного маятника для визначення прискорення вільного падіння ЛР № 8: Визначення логарифмічного декремента та коефіцієнта згасання коливань ЛР № 9: Вивчення законів механіки при дослідженні крутильних коливань ЛР № 10: Визначення швидкості звуку в повітрі методом інтерференції ЛР № 11: Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості рідини методом Стокса ЛР № 12: Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості рідини капілярним віскозиметром ЛР № 13: Визначення середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря за допомогою визначення коефіцієнта внутрішнього тертя ЛР № 14: Вивчення основних понять і законів молекулярної фізики і термодинаміки. Визначення відношення теплоємностей Cp/CV для повітря ЛР № 15: Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом порівняння крапель ЛР № 16: Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву кільця ЛР № 17: Визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл Додаток А
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19380
References (Ukraine): Методика викладання фізики Публікації викладачів кафедри фізики ТНТУ - Тернопіль, ТНТУ, 2015. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8384
Physics laboratory / Kovalyuk B.P., Skorenkyy Yu.L. Nikiforov Yu.M. - Ternopil, ТNTU, 2016.- 130 p. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18237
Скоренький Ю. Л. Інформаційні засоби забезпечення курсу фізики у ТНТУ / Ю. Скоренький // Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 25 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 57. — (Секція 5. Новітні фізико-технічні та освітні технології). http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7863
References (International): Skorenkyy Yu Incorporation of massive online open courses best practices into ukrainian university curriculum // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі“, секція: 2, 13-16 травня 2014 року : Тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 48. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3007
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
механiка2017.pdf34,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools