Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19299
Title: Розробка та дослідження автоматизованої системи безпеки руху залізничного транспорту
Other Titles: Research and development of automated system of safety of railway transport
Authors: Ткачук, Сергій Миколайович
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук С. М. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами“/ Ткачук С. М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, 2017. — 111 с.
Bibliographic description (International): Tkachuk S. M. Title : thesis master's degree in 8.05020201 “Automated control of technological processes“/ Tkachuk S. M.; Ternopil Ivan Pului National Technical University. — Ternopil: TNTU, FAT, 2017. — 111 p.
Issue Date: 24-Feb-2017
Submitted date: 22-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Defense council: Державна екзаменаційна комісія ТНТУ №45
Supervisor: Савків, Володимир Богданович
Committee members: Микитишин, Андрій Григорович
UDC: 625.2
Number of pages: 111
Abstract: У дипломній роботі запропоновано мінімальний комплекс завадозахисних методів і засобів для забезпечення сумісної роботи релейних, напівпровідникових, мікроелектронних та мікропроцесорних засобів залізничної автоматики.
Description: In the proposed thesis work flow diagrams of devices to measure and simulate external noise to measure the amplitude, frequency and other parameters to simulate noise or interference with desired characteristics. The classification of interval regulation of movement of trains and selected using a point system of road sensors.
Content: Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Стан проблеми ЕМС та ЗС в різних галузях науки і техніки 1.2. Загальні відомості про завади 1.3. Постановка задачі досліджень 2. Технологічна частина 2.1. Джерела та рецептори завад в системах ЗАТ 2.2. Технічні засоби вимірювання параметрів зовнішніх завад 2.3. Технічні засоби генерації (імітації) зовнішніх завад 3. Конструкторськ частина 3.1. Класифікація систем та їх структурні схеми 3.1.1. Система ІРРП на основі ЛОРС із цент¬ральним розміщенням апаратури 3.1.2. Система напівавтоматичного блокуван¬ня на основі ЛОРС 3.1.3. Система ІРРП на основі ЛОРС із роз¬зосередженим розміщенням апаратури 3.2. Конструкція точкового шляхового датчика типу ДП50-80 3.3. Перетворювач сигналів точкового шляхового датчика ПСДП50-81 3.4. Блок лічильників 3.5. Центральний лічильний пристрій 4. Науково-дослідна частина 4.1. Аналіз фізичних моделей дії зовнішніх завад 4.2. Дослідження логічних елементів на ЗС 4.3. Аналіз завадозахисних засобів 4.4. Оцінка ЕМС та ЗС системи ІРРП на основі ЛОРС 5. Спеціальна частина 6. Обгрунтування економічної ефективності 7. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 8. Екологія Висновки Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19299
Copyright owner: Ткачук Сергій Миколайович
References (Ukraine): 1. Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости. -Минск.: Наука и техника, 2004. -208с.
2. Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. -М.: Энергоатомиздат, 1994.
3. Электромагнитная совместимость информационных систем: Учеб.пособие для студ.вузов. / Зимин Е.Ф., Казанцев Ю.Ю., Кузовкин В.А. -М.: Изд-во МЭИ, 1995. -204с.
4. Князев А.Д. Элементы теории и практики обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. -М.: Радио и связь., 1984. -336с.
5. Комисаров Ю.А., Родионов С.С. Помехоустойчивость и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. -Киев.: Тэхника, 1978.
6. Фомин А.Ф., Ваванов Ю.В. Помехоустойчивость систем железнодорожной радиосвязи. -М.: Транспорт, 1987. -255с.
7. Чугин Ю.И. Помехоустойчивость частотных систем телемеханики. -М.: Энергия, 1966. -125с.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Ткачук.pdfКваліфакіцйна магістерська робота по спеціальності 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами161,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools