Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19285
Title: Розробка та оптимізація автоматизованої системи моніторингу та керування технологічними процесами на лінійних ділянках магістральних газопроводів
Other Titles: Автореферат магістерської роботи
Authors: Кадира, Ольга Анатоліївна
Affiliation: ТНТУ ім.Івана Пулюя, ФПТ
Bibliographic description (Ukraine): Кадира О.А. Розробка та оптимізація автоматизованої системи моніторингу та керування технологічними процесами на лінійних ділянках магістральних газопроводів : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами“/ О.А.Кадира; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 143 с.
Bibliographic description (International): Kadyra O. A. Development and optimization of automated systems for monitoring and control of technological processes on linear sections of main gas pipelines : a master thesis on the specialty "8.05020201 — automated control of technological processes"/ O. A. Kadyra; Ternopil national technical University named after Ivan Pului. — Ternopil: TNTU, 2017. — 143 p.
Conference/Event: II Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Наука і молодь в XXI сторіччі».
Issue Date: 22-Feb-2017
Submitted date: 24-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Institution defense: ДЕК магістр №45
Supervisor: Савків, Володимир Богданович
Committee members: Золотий, Роман Захарович
UDC: 625.2
Keywords: автоматизоване управління технологічними процесами
Page range: 202-203
Abstract: Інформаційно-управляюча система для оперативного контролю і керування газорозподільними станціями має дворівневу топологію (верхній та нижній рівні), включаючи в себе при цьому кілька підсистем. Верхній рівень займає система керування, що складається з пункту управління та концентраторів інформації. На нижньому рівні розташовуються функціональні системи, до яких відносяться компресорні станції та контрольовані пункти. Основний аспект потрібно відзначити на безпровідній передачі даних, яка являє собою пакетну мережу передачі даних із своїм вмонтованим протоколом передачі даних.
Information and control system for operational control and management of gas distribution station has a two-tier topology (upper and lower levels), including a few with subsystems. The upper level takes control system consisting of item management and information hub. On the lower level are functional systems, which include compressor stations and controlled items. The main aspect to note in wireless data transmission, which is a packet data network with its integrated data transfer protocol.
Description: Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами"
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Загальні характеристики системи автоматизації 1.2 Задачі автоматизації 1.3 Існуючі системи та запропоновані рішення 2 Технологічна частина 2.1 Структура системи 2.2 Опис елементів системи 2.3 Вибір компонентів та опис системи безпровідного зв’язку 2.4 Вибір датчиків та виконавчих механізмів 3 Конструкторська частина 3.1 Структурно-функціональна схема контрольованого пункту 3.2 Організація протоколу передачі даних 3.3 Моделювання процесу передачі інформації 3.4 Розрахунок основних показників каналу зв’язку Висновки Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19285
Copyright owner: Кадира О.А.
References (Ukraine): 1. Посохин С.В., Перминов В.Б. К решению задачи повышения точности измеритель¬ных средств инерциальных навигацион¬ных систем /Математические методы в метрологии: Межвузовский сборник на¬учных трудов/ Под ред. Назарова Н.Г. — М.: МИП, 1989.
2. В. Дудников, М. Газизов, Д. Набиев, Т. Нугманов. Управление объектами нефтя¬ного месторождения с использованием ком-бинированных каналов связи. — «СТА». — 2000. - № 2
3. Теорія передачі сигналів : Підручник для вузів / А.Г. Зюко та др. – М.: Радіо та зв’язок ,1986.
4. Панфілов І.П., Дирда В.Ю. Теорія електричного зв’язку : Підручник для технікумів, - М. : Радіо та зв’язок , 1991
5. Розрахунки та оптимізація характеристик систем електрозв’язку : методичний посібник / відп. редактор В.Л. Банкет. –Одеса 1995
6. Перминов В.Б., Балахнов Д.А., Лихачев В.Н., Норицин А.Д. Динамические мето¬ды измерения крутящих моментов /Приборы и системы. Управление, конт¬роль, диагностика./ — 2002. — № 12.
7. В.И. Щуров Технология и техника добычи газа. Учебник для вузов.М., Недра, 1983, 510с.
8. Влияние различных факторов на отворот штанг в скважинах, оборудовиных УСШН. А.А. Сабиров, С.В. Фролов, В.Р. Драчук, Д.Ю. Ренев, А.А. Дорофеев. Нефтепромысловое дело 12/2004. ст. 30-33.
9. А.С. Вирновский Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти. М.:"Недра", ВНИИ, вып.LVII,1971.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат КАДИРА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА1.pdfАвтореферат кваліфікаційної магістерської роботи по спеціальності 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами"192,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools