Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19277
Title: Активізація використання фінансово-економічного інструментарію підприємства для посилення його інвестиційно-інноваційного потенціалу, на прикладі ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»
Other Titles: Active use of enterprise financial-economic instruments aimed at its investments-innovative potential enhancement (LLC “Corporation “Vatra” as a case study)
Authors: Мельник, Людмила Сергіївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мельник Л.С. Активізація використання фінансово-економічного інструментарію підприємства для посилення його інвестиційно-інноваційного потенціалу, на прикладі ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» » : дипломна робота магістра за спеціальністю «8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)»/ Л.С.Мельник ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль,2017. – 125 с.
Bibliographic description (International): Melnyk L.S. Active use of enterprise financial-economic instruments aimed at its investments-innovative potential enhancement (LLC “Corporation “Vatra” as a case study): Master’s diploma thesis on speciality “8.03050801 "Finance and Credit" (according to special programmes)”/ L.S.Melnyk; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil: TNTU, 2017. – 125 p.
Issue Date: Feb-2017
Submitted date: Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Мариненко, Наталія Юріївна
Committee members: Голда, Надія Михайлівна
UDC: 330/322:330.341.1
Keywords: фінансово-економічний інструментарій, інвестиції, інновації, інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності, енергозбереження, економічна ефективність
Abstract: У роботі розкрито теоретико-методичні засади інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, встановлено види, форми та джерела інвестиційного провайдингу інноваційної діяльності підприємств. Здійснено фінансовий аналіз діяльності підприємства. Розроблено рекомендації щодо удосконалення управління інноваційною діяльністю на ТОВ «OСП Кoрпoрацiя ВАТРА» та механізму регулювання інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності на досліджуваному підприємстві. Проаналізовано тенденції розвитку світлотехнічної галузі України та маркетингове середовище функціонування ТОВ «OСП Кoрпoрацiя ВАТРА». Обґрунтовано економічну ефективність запропонованого інноваційного проекту щодо модернізації вуличного освітлення міста та здійснено моделювання впливу витрат на інноваційну діяльність на економічні показники функціонування підприємства.
Description: Захист відбудеться 23 лютого 2017 р. о __00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №60 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, навчальний корпус №10, зала засідань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19277
Copyright owner: Мельник Л.С., 2017
References (Ukraine): 1. Мельник Л.С. Види, форми та джерела інвестиційного провайдингу інноваційної діяльності підприємств / Л.С. Мельник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопіль, 22-24 вересня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 177 – 180. 2. Мельник Л.С. Інноваційні процеси: сутнісна характеристика та місце у системі господарювання / Л.С. Мельник // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей V міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 346.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03050801 — фінанси і кредит

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Melnyk L.S.pdf254,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools