Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19252
Title: Антена типу хвильовий канал ДМХ діапазону
Authors: Чаплій, Дмитро Володимирович
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Чаплій Д. В. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05090102 — Телекомунікації та радіотехніка“/ Чаплій Д.В. ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — 17 с.
Issue Date: 30-Apr-2016
Submitted date: 21-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Яськів, Володимир Іванович
UDC: 621.395.677.32
Abstract: АНОТАЦІЯ Чаплій. Д.В. Антенна типу хвильовий канал ДМХ діапазону. 8.05090102 – Телекомунікації та радіотехніка. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії. Кафедра радіотехнічних систем, група РРм-61. – Тернопіль.: ТНТУ, 2017.
Description: ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ Темою роботи є «Антена типу хвильовий канал ДМХ діапазону». Відомі методики проектування антен типу хвильовий канал не дають можливості створювати електродинамічний пристрій з оптимальними розмірами як довжини вібраторів, так і відстані між ними. Ці недоліки методів випливаються з того, що розрахунок антен такого типу базується на методах послідовних наближень багаторазового визначення взаємних опорів вібраторів (директорів), системі розв’язку комплексних лінійних рівнянь Кірхгофа, розрахунку основних параметрів та характеристик. Також, і автоматизація такого проектування антени стає проблемною. Зважаючи на те, що антени типу хвильовий канал знаходять широке застосування, як окремі випромінювачі, так і як елементи антенних решіток, виникає нагальна проблема в розробці більш досконалих методик проектування, за допомогою яких вдавалося б повністю використати потенційні можливості антени. Швидкий, динамічний розвиток різноманітних систем наземного та земного зв’язку, передачі даних потребує модернізації існуючих систем і створення нових на основі широкосмугових, швидкодіючих характеристик. У багатьох таких системах зв’язку, телебачення, мовлення використовують як одну із основних складових частин для селекції електромагнітних хвиль у ДМХ – діапазоні - антени Ягі, або антени типу «хвильовий канал». Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження антени типу хвильовий канал ДМХ діапазону. Завданням є моделювання антени типу хвильовий канал ДМХ діапазону у програмному середовищі, а також вдосконалення методів та засобів проектування антети типу хвильовий канал ДМХ діапазону. Поставлена в роботі мета вимагає визначення напрямків подальшого розвитку антен типу хвильовий канал: – Широке впровадження в радіотехнічні пристрої директорних антен з великим числом елементів, розробка елементів нових типів; – Розвиток методів побудови директорних антен з великими розмірами та гостро направленими характеристиками, для створення системи радіотелескопії; – Подальша розробка методів і технічних засобів ослаблення шкідливих впливів взаємозв'язку між елементами директор них антен; – Розвиток теорії, методів машинного та автоматизованого проектування директорних антен; – Розробка теорії та впровадження в практику нових методів обробки інформації, прийнятої елементами директорних антен, і використання цієї інформації для управління ними; Об’єктом дослідження є антена типу хвильовий канал ДМХ діапазону. Предметом дослідження є характеристики антени типу хвильовий канал ДМХ діапазону. Наукова новизна отриманих результатів полягає в ґрунтовному, всебічному дослідженні аспектів механізму формування та використання результатів роботи антени на різних частотах. Систематизовано різні підходи до механізму формування характеристик антени. Визначено фактори впливу середовища та проаналізовано ступінь їх впливу на роботу антени. Інформаційну базу дослідження складають монографічні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали періодичних та спеціалізованих видань. Практичне значення отриманих результатів. Розвиток теорії та практики досліджуваної проблеми дає змогу вирішувати питання стосовно розробки конкретних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня ефективності дослідної антени, покращення характеристик та параметрів антени, а також зменшити вплив зовнішніх факторів на її роботу. Апробація. Основні положення та результати досліджень доповідались та обговорювались на ІХ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Структура роботи. Робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків, переліку посилань (19 найменування). Загальний обсяг текстової частини – 95 сторінки, __ таблиць, __ рисунків.
Content: ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі подано загальну характеристику роботи: стан розробки наукової проблеми й актуальність роботи, мету і завдання роботи, об’єкт, предмет, описану наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів. У першому розділі «Аналітична частина» проведено аналіз роботи антен типу хвильовий канал, також проведено аналіз наявних конструкцій антен даного типу. Визначено область застосування та призначення антен типу хвильовий канал ДМХ діапазону та перспективи розвитку у галузі. У другому розділі «Науково-дослідна частина» представлено розрахунок складових елементів антени. На основі проведених розрахунків запропоновано конструкцію антени типу хвильовий канал для робочих частот 470-810 МГц з вертикальною та горизонтальною поляризацією, узгоджуючих пристроїв, траверси. Досліджено їхній вплив на якісні характеристики антени типу хвильовий канал у робочому діапазоні частот. Досліджено зміни характеристик при різних частотах та поляризації. У третьому розділі «Спеціальна частина» представлено програмне середовище в якому проводилось розрахунок та проектування антени, моделювання її роботи: розраховано струми у кожному елементі, получено діаграму направленості антени, графіки КСХ та підсилення на різних частотах. Розглянуто програмне середовище для розробки конструції антени та створення конструкторської документації. В результаті виконання конструкторських розрахунків сформовано вихідна інформація для виготовлення елементів проектованої антени директорної ДМХ діапазону. У четвертому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання про суть та види заробітної плати, а також питання що до основних факторів проектування та виробництва антени типу хвильовий кнаал. Економічно обґрунтовано проектні рішення антени типу хвильовий канал, а саме: розрахунок повної собівартості, визначення гуртової ціни, визначено значення економічної ефективності. У п’ятому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розроблено заходи безпеки при обслуговуванні електроустановок в цеху та на його дільницях, а також методи боротьби з монотонністю праці на виробництві. Розглянуто питання про захист обладнання від статичної електрики, санітарні вимоги і норми для комп’ютерів на яких проводяться дослідні розрахунки та проектування. У шостому розділі «Екологія» розглянуто основні екологічні проблеми та актуальність охорони навколишнього середовища, пов’язані з експлуатацією антени типу хвильовий канал, а також вплив електромагнітного вимпромінювання на забруднення довкілля. Розроблені заходи із зниження впливу електромагнітного випромінювання на людині та навколишнє середовище.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19252
Copyright owner: © Чаплій Д.В., 2017“
Content type: Thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_АВТОРЕФЕРАТ.pdfАвтореферат Чаплій Д.В.195,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools