Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19045
Title: Модернізація вертикально-фрезерного верстата моделі 6Р13 для фінішного оброблювання евольвентних поверхонь прямозубих зубчастих коліс вібраційним обкочуванням
Other Titles: Vertical-milling machine-tool 6p13 modernization for involute surfaces final processing of spur gear wheels by vibrational spinning
Authors: Бутрин, Андрій Олегович
Bibliographic description (International): Diploma thesis is dedicated to an important scientific and engineering problem of development of machine-tools and mathematical models for forming partially regular microreliefs on work evolvent surfaces of cylindrical spur gear teeth. Three types of partially regular microreliefs are considered: ones with parallel in-phase grooves; with a system of tip tangent in-phase grooves; with a system of tip tangent transverse grooves. Mathematical models are the sets of equations and inaquations describing partially regular microreliefs. A complex set of technological design for the development of the specimen manufacturing process. Within machine tool modernization program a kinematic estimation of the main motion drive was performed and components of drive mechanism were estimated for their ruggedness. Besides, a conceptual structure diagram of device with four-square torque loop for vibrational spinning of spur gears was proposed. Essential technical and economic estimate was introduced confirming the feasibility of this diploma thesis.
Issue Date: 19-Feb-2017
Date of entry: 19-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
UDC: 621.787.4
Keywords: зубчасте колесо
евольвента
математична модель
частково регулярний мікрорельєф
вібраційний інструмент
tooth gear
evolvent
mathematical model
partially regular microrelief
vibrational tool
Abstract: Дипломна робота присвячена важливій науково-технічній задачі, яка полягає у створенні верстатного обладнання і математичних моделей для формування частково регулярних мікрорельєфів на робочих евольвентних поверхнях зубів циліндричних прямозубих коліс. Розглянуто три види частково регулярних мікрорельєфів: з паралельними синфазними канавками; з системою синфазних канавок, що дотикаються по вершинах; із системою асинфазних канавок, що дотикаються по вершинах. Математичні моделі являють собою системи рівнянь і нерівностей, які описують частково регулярні мікрорельєфи. Розглянуто і виконано комплекс технологічних розрахунків для проектування технологічного процесу виготовлення деталі-представника. У плані модернізації верстата здійснено кінематичний розрахунок приводу головного руху і розраховано на міцність елементи механізму приводу. Окрім цього запропонована принципова конструкторська схема пристрою із замкнутим силовим контуром для вібраційного обкочування прямозубих зубчастих коліс. Подані необхідні техніко-економічні розрахунки, які підтверджують доцільність виконання даної дипломної роботи.
Description: Бутрин А.О. Модернізація вертикально-фрезерного верстата моделі 6Р13 для фінішного оброблювання евольвентних поверхонь зубчастих коліс вібраційним обкочуванням. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19045
References (Ukraine): Кривий П.Д. Формування частково регулярних мікрорельєфів на евольвентних поверхнях прямозубих зубчастих коліс методом вібраційного обкочування/ П.Д.Кривий, В.В.Крупа, А.О.Бутрин// Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар.наук.-техн.конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17-18 листоп.2016) /М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. Ун-т ім. І.Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.362.
Кривий П.Д. Фінішне оброблення поверхневим пластичним деформуванням евольвентних поверхонь зубчастих коліс з формуванням регулярного мікрорельєфу/ П.Д.Кривий, В.В.Крупа, А.О.Бутрин// Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар.наук.-техн.конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17-18 листоп.2016) /М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. Ун-т ім. І.Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.127.
А.с.659370 СССР МКИ2 В24В39/00 Устройство для обработки виброобкатыванием плоских поверхностей/ П.Д.Кривый (СССР). - №2486606/25-27; заявл.12.05.77; опубл. 30.04.79. Бюл. №16.
А.с. 538794 СССР МКИ2 В21Н3/06. Устройство для обработки винтовый профилей/ Ю.Г.Шнейдер, С.А.Дубиняк, С.Г.Рожук, П.Д.Кривый, А.Г.Рудник (СССР). - №2180054/27; Заявл. 30.09.75; опубл. 15.12.76. Бюл. №16.
Пат. №108691 Україна. МПК В24В39/04. Інструмент для чистового фінішного оброблення зовнішніх циліндричних поверхонь/Кривий П.Д., Дзюра В.В., Кашуба Н.П. Заявник і патентовласник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - №201311876; Заявл. 09.10.2013; Опубл. 25.05.2015. Бюл. №10.
Устройство для чистовой обработки винтовых поверхностей вибрационным накатыванием/ [Рожук С.Г., Дубиняк С.А., Кривый П.Д., Рудник А.Г.] Материалы республиканской научн.-техн.конф. «Современные технические и технологические методы повышения качества, надежности и долговечности деталей машин, Кишинев, КПИ, 1976. – С.43-47.
Петро Кривий, Назар Кашуба. Пристрій для комплексного оброблення плоских поверхонь вібраційним обкочуванням/ Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 21.22 грудня 2010 р., ТНТУ ім. І.Пулюя.
Кривий П.Д. Конструкторсько-технологічне забезпечення процесу фінішної обробки плоских поверхонь нешироких стрічок вібраційним обкочуванням/ П.Д.Кривий, Н.П.Кашуба// Наукові нотатки. Львівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка, інженерна механіка». «Металургія та матеріалознавство»). Випуск 40. – С.129-134.
Дубиняк С.А. Новая технология изготовления свертных втулок и сборки приводных цепей/ Дубиняк С.А., Кривый П.Д., Куцевич А.В. Теоретические и экспериментальные исследования в области сельскохозяйственного машиностроения. Материалы VII науч.-техн.конф. молодых ученых (24-26 февраля 1977). – М.: ВИСХОМ, 1979. – С.91-94.
Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом/ Ю.Г.Шнейдер. – М.: Машиностроение, 1982. – 248 с.
Рудник А.Г. Разработка и исследование процесса отделки зубчатых колес вибрационным накатыванием; дис.канд.техн.наук: спец. 05.02.02; 05.03.05/ Рудник Андрей Григорьевич. – Ленинград, 1982. – 248 с.
Кривий П.Д. Новий метод чистового фінішного оброблення евольвент них поверхонь прямозубих зубчастих коліс вібраційним обкочуванням/ Кривий П.Д., Крупа В.В,, Тимошенко Н.М.// Збірник наукових праць VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції 8-12 лютого 2016 р. «Прогресивні технології у машинобудуванні»: Львів, НУ «Львівська політехніка», 2017 р.
Луців І.В. Теорія технічних систем/Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
Луців І.В. Теорія технічних систем/Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. – 163 с.
Appears in Collections:8.05050301 — металорізальні верстати та системи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бутрин.pdf185,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools