Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19013
Title: Автоматизована система організації та моніторингу якості навчального процесу на базі системи управління навчанням ATutor.
Other Titles: Automated system of quality monitoring and training process based learning management system ATutor.
Authors: Городецький, Сергій Юрійович
Horodetskiy Serhiy Yuriyovych
Bibliographic description (Ukraine): Городецький С. Ю. Автоматизована система організації та моніторингу якості навчального процесу на базі системи управління навчанням ATutor. Автореферат дипломної роботи магістра : 8.05020201 - Автоматизоване управління технологічними процесами / С. Ю. Городецький ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 7 c.
Issue Date: 17-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 378
Keywords: електронне навчання
контроль знань
автоматизована система моніторингу
електронний навчальний курс
e-learning knowledge control
automated monitoring system
elearning
Abstract: У кваліфікаційній роботі запропоновано вирішення науково-технічної задачі створення та реалізації методики оцінювання ступеня впровадження навчальних курсів та моніторингу їх якості у системі електронного навчання. Запропоновано трирівневу архітектуру системи резервного копіювання даних для забезпечення безперебійності роботи системи електронного навчання. На основі створеної архітектури розроблено програмні засоби та проведено їх оптимізацію. Розроблені підходи та програмне забезпечення успішно впроваджено в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
In qualifying paper the solution of scientific and technical tasks of creating and implementing methods of evaluating the extent to courses and monitoring their quality in e-learning system. A three-tier system architecture data backup to ensure uninterrupted operation of the system of e-learning. Based on the established architecture software was developed and conducted optimization. The approaches and software has been successfully implemented in the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University.
Description: Роботу виконано на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 24 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19013
References (Ukraine): 1. Войт С. О., Костишин С. О. Впровадження системи дистанційного навчання на базі ТДТУ імені Івана Пулюя // Всеукр. наук.-практ. конф. «Комп’ютерне моделювання та інформ. технології в науці, екон. і освіті». – Кривий Ріг, 2007. – С. 33-34.
2. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 2-е вид., доп. / За ред. В. М. Кухаренка. – Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001. – 320 с.
3. Журавлева И. И. Модель организации дистанционного обучения: опыт и перспективы. Educational Technology & Society – 8(3), 2005. – с. 350-355. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v8_i3/pdf/s3.pdf .
4. Калашникова С. А. Организация процесса создания дистанционных курсов в высшем учебном заведении. – http://www.uapa-dlc.org.ua/kalash1.html .
5. Колдовский В. Разработка ПО: метрики программных проектов // Компьютерное обозрение. – 2007. – http://itc.ua/article.phtml?ID=27774.
6. Розробка навчальних курсів у системі ATutor: Методичні вказівки для викладачів (інструкторів). Видання 2-ге, виправлене і доповнене / Шкодзінський О.К., Войт С.О., Луцків М.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 51 с.
7. Костишин С. О., Войт С. О. Впровадження міжнародних стандартів обміну навчальними матеріалами із використанням програми ATutor на базі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – Севастополь, 2006.
8. О.Шкодзінський, І.Коноваленко, М.Луцків, А.Мушак Особливості застосування адаптивних технологій тестування у навчальному процесі // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти». Матеріали конференції. Тернопіль 13-14 листопада 2012 - С. 174-176.
9. Модели и метрики оценки качества ПО. – http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index1_4.htm .
10. СДО «Агапа». – http://www.agapa.com.ua/ .
11. Филоненко С. Н. Дистанционное образование на Украине: опыт и перспективы. – http://www.e-joe.ru/sod/99/2_99/st163.html .
12. Andrews R., Dan H., Freeman A. et al. The effectiveness of different ICTs in the teaching and learning of English (written composition), 5–16. – New York, USA, 2006
13. ATutor LCMS. – http://atutor.ca/ .
14. Comprehensive Perl Archive Network. – http://www.cpan.org/.
15. DeMarco T. Controlling Software Projects: Management, Measurement & Estimation. – New York, USA: Yourdon Press, 1982. – P. 3.
16. Fox S. Studying networked learning: some implications from socially situated learning theory and actor network theory / Networked learning: perspectives and issues. – London: Springer-Verlag, 2002.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis-Horodetsky_S_Y-Atomated_system_of_quality_monitoring_and__2017.pdf370,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools