Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19011
Title: Дослідження моделей життєвого циклу програмних систем для підвищення якості реалізації проектів
Other Titles: Software systems life cycle models study for the project quality improvement
Authors: Кибалюк, Михайло Петрович
Kybaliuk, Mykhailo
Bibliographic description (Ukraine): Кибалюк М.П. Дослідження моделей життєвого циклу програмних систем для підвищення якості реалізації проектів: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю «8.05010201» – комп’ютерні системи та мережі/ М.П. Кибалюк: – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 8 с.
Bibliographic description (International): Kybaliuk M. P. Software systems life cycle models study for the project quality improvement: abstract of master’s thesis on speciality 8.05010201 – compuer systems and networks / M. P Kybaliuk –Ivan Pul’uj Ternopil National Technical University – Ternopil: TNTU, 2017. – 8 p.
Issue Date: 17-Feb-2017
Date of entry: 17-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 004.415.5
Keywords: модель
життєвий цикл
проект
програмна система
якість
model
life cycle
design
software system
quality
Abstract: У дипломній роботі магістра проведено аналіз процесів життєвого циклу програмних систем стандарту ISO/IEC 12207, який показав важливість та необхідність їхнього відображення у відповідних моделях при розробці програмних продуктів. На основі аналізу існуючих моделей життєвого циклу визначено основні їх переваги та недоліки, що дало змогу визначити шляхи щодо інтеграції процесів гарантування якості і процедур забезпечення їх виконання. Побудовано модифіковану модель життєвого циклу програмних систем з орієнтацією на процеси забезпечення якості основних процесів. Розроблено метод інтеграції процесів гарантування якості програмних систем на стадіях життєвого циклу. Визначено функціональні вимоги до програмної системи підтримки модифікованої моделі життєвого циклу і методу інтеграції критеріїв якості, що дало змогу спроектувати та реалізувати архітектуру програмного засобу і вибрати технології та середовища програмування, зокрема мову програмування Delphi та системи керування базами даних MySQL, які забезпечують логіку маніпулювання критеріями якості вимог при виконанні проектів.
In the Master's thesis work analyzes the processes of life cycle of software systems standard ISO / IEC 12207, which showed the importance and the need to display the relevant models in the design software. Based on the analysis of existing models the life cycle of the basic advantages and disadvantages. Application of quality model for the integration process of quality assurance in the basic processes in life cycle stages. Built modified model of the life cycle of software systems with a focus on processes to ensure the quality of basic processes, allowing us to formulate and consider quality criteria for software systems in various stages of design.The method of integration processes guarantee the quality of software systems life cycle stages, allowing us to provide tracing requirements in accordance with the criteria of quality at all stages of the life cycle of software systems. Analyzed and shown ways of integrating the proposed method and model constructed in flexible software development methodologies, including SCRUM and DSDM, leading to improved efficiency of these technologies.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19011
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSM_arefKybaliuk2017.pdf278,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools