Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18908
Title: Дослідження менеджменту персоналу торгівельного підприємства, на прикладі магазину №60 ТзОВ "ФОЗЗІ-ФУД"
Other Titles: Исследование менеджмента персонала торгового предприятия, на примере магазина №60 ООО "ФОЗЗИ-ФУД"
Recearch personnel management og commercial enterprise, on the example of store №60 LLC "FOZZY-FOOD"
Authors: Діанова, Ольга Миколаївна
Bibliographic description (International): Діанова О.М. Дослідження менеджменту персоналу торгівельного підприємства, на прикладі ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД» : Автореферат комплексної дипломної роботи на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 8.03060101 / Ольга Миколаївна Діанова; ТНТУ. — Тернопіль, 2017. — 183 с.
Issue Date: 12-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 339.378
Keywords: менеджмент персоналу
торгівельне підприємство
ринкова економіка
мотивація персоналу
управління кадровими ресурсами
анкетування
проведення конкурсу
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: Об'єкт дослідження ‒ процес менеджменту персоналу торгівельного підприємства. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних засад менеджменту персоналу магазину №60 ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Методи дослідження – економіко-статистичного, системного та порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного пізнання, економічного синтезу. Розроблено проектні рішення щодо удосконалення системи управління кадровими ресурсами магазину № 60 ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД», обґрунтування доцільності проведення конкурсу на кращого працівника та найефективнішу командну роботу, а також розроблення анкети і процедури проведення опитування працівників магазину №60 ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Результати дослідження впроваджено у діяльність магазину №60 ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18908
Copyright owner: Діанова О.М., 2017
References (Ukraine): Балабанова Л.В. Управління персоналом: [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 512 с. 2. Белановский С.А. Факторы эффективности управленческого труда в промышленности: [монография] / С.А. Белановский. – М. : Наука, 2008. – 168 с. 3. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: [учебное пос. Для вузов.] / А.П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 2009. – 303 с. 4. Кібанов А.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 358 с. 5. Малюк О.І. Управління персоналом. – К.: Кондор. 2003. – 296 с. 6. Богиня Д.П. Теоретико-методологические аспекты исследования конкурентоспособности рабочей силы /Д.П. Богиня // Конкурентоспособность в сфере труда. – К., 2001. – Вып.1. – С.10 – 18. 7. Бородина Е. Человеческий капитал как основной источник экономического роста / Е. Бородина //Экономика Украины. – 2003. – №7. – С.48–51. 8. Покропивний М.Ф. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. ‒ К.: Освіта, 2008. ‒ 236 с. 9. Латуха М.О. Обучение управленческих команд и его особенности в российских компаниях / М.О. Латуха // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2009. – № 2. – С. 92-117. – (Серия 8: Менеджмент; вып. 2). 10. Мельникова О.А. Особливості праці управлінського персоналу та їх вплив на мотивацію праці [Текст] / О.А. Мельникова// Формування ринкової економіки. – 2005. - №3. – С.385-394. 11. Менеджмент персоналу / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін..; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с. 12. Національного класифікатора України «Класифікатор професій» - ДК 003:2005 [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.dtkt.com.ua/ documents/dovidnyk/kl-prof/ 13. Николенко Н.П. Менеджмент человеческих ресурсов: [монографія] /Н.П. Николенко. – М.: Страховое ревю, 2004. – 358 с. 14. Словник іншомовних слів [за ред. О.С. Мельничука]. – К. : Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с. 15. Супрун Т. П. Классификация должностей и профессий как инструмент управления персоналом. / Т. П. Супрун, Т. Г. Мясоедова .Опубликовано в номере: Менеджмент в России и за рубежом №5 / 2003 [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.mevriz.ru/articles /2003/5/1739.html 16. Філософія управління персоналом: монографія / [В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, О.М. Попов та ін.] ; за ред. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 472 с. 17. Gratton L. Eight Ways to Build Collaborative Teams / L. Gratton, T.J. Erickson // Harvard Business Review. – 2007. – Vol. 85. – № 11. – P. 100-109. 18. Кучер Л.Р. Формування мотиваційного механізму управління персоналом торговельного підприємства під впливом факторів ринкової економіки // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 220: В 3 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Т. 1. – С. 204 – 210. 19. Щукін І.О., Морщенок Т.С. Формування системи управління персоналом на підприємстві // Економічний вісник Донбасу.– 2005.– №1. – С. 116–120. 20. Кіндерманн Г. Формування механізму мотивації працівників апарату управління підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Вип. 457. – Львів, 2002. – С. 122–128. 21. Темченко О., Лісніченко О. Врахування мотиваційної складової при розробці механізму матеріального стимулювання робітників на промислових підприємствах // Економічний аналіз. – 2010.– Вип. 7. – С. 350–353. 22. Харун О.А. Побудова структури мотиваційного механізму управління персоналом // Економічні науки. – Серія: Облік і фінанси. – Вип. 8(29), Ч. 4. – Луцьк, 2011. – С. 366–371. 23. Алексєєва Н.Ф., Приходько І.С. Удосконалення мотивації трудової діяльності працівників машинобудівних підприємств // Менеджмент, маркетинг та управління персоналом: Вісник КРНУ імені Михайла Остроградського.– 2012.– Вип. 3. – С. 174–178. 24. Ізюмцева Н.В., Мирончук Г.В. Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки // Менеджмент персоналу: Вісник Університету банківської справи Національного банку України.– 2012.– №1. – С. 279–283. 25. Потьомкіна О.В. Системний підхід у мотивації працівників банківської сфери // Економічний форум. – 2011.– №1 // archive.nbuv.gov.ua. 26. Немченко А.С., Юрченко Г.М., Жирова І.В. Аналіз мотиваційних принципів управління персоналом фармацевтичної організації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011.– №1. – С. 18–23. 27. Живко З.Б. Механізм мотивування та моделі мотивації персоналу на вугледобувних підприємствах // Менеджмент і маркетинг. Наука й економіка. – 2010.– №1. – C. 86–91. 28. Лосікова О.О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в морських торговельних портах України: Дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Одес. держ. екон. ун-т. – О., 2010. – 131 с. 29. Должанский А.Н. Организация документооборота по учету прямых затрат в разрезе центров ответственности на полиграфических предприятиях // Збірник науково-технічних праць: Науковий вісник НЛТУ України.– 2010.– Вип. 20.14. – С. 188–193. 30. Петрова С.В. Механізми державного управління мотивацією персоналу в системі охорони здоров'я // Теоретичні та практичні питання державотворення: Збірник наук. праць // oridu.odessa.ua. 31. Іляш О.І., Капериз М.В. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства // Економіка, планування і управління галузі: Науковий вісник НЛТУ України.– 2011.– Вип. 21.2. – С. 167–171. 32. Белявцева М. І. Воробйова В. Н. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Під заг. ред. М 26 М. I. Белявцева та В. Н. Воробйова. ‒ К.: Центр навчальної літератури, 2006. ‒ 407 с. 33. Грішнова, О. А. Людський розвиток: навч. посібник / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с. 34. Колот, А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с. 35. Козак К.Б. Вплив мотивації на ефективність використання та розвитку трудового потенціалу персоналу // Економіка харчової промисловості.– 2011.– №1. – C. 69–74. 36. Кушнерик О.В. Зарубіжні моделі мотивації праці персоналу на підприємстві // Вісник університету «Україна». – 2012.– №15. – С. 98–103. 37. Енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Персонал. 38. Ларка М.І., Зоріна М.О. Сучасна модель системи стимулювання найманого персоналу на виробничому підприємстві // Технічний прогрес та ефективність виробництва.– 2010.– №14/7 // www.kpi.kharkov.ua. 39. Музиченко-Козловський А.В., Колодійчук А.В. Основні елементи механізму мотивування працівників // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011.– Вип. 21.6. – С. 361–367. 40. Пыж Н.С. Мотивационные модели в системе факторов повышения конкурентоспособности предприятия // Вісник економіки транспорту і промисловості.– 2006.– Вип. 13. – С. 103 – 107. 41. Решетило Н.С. Мотиваційний механізм трудової діяльності та шляхи підвищення його ефективності // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».– 2005.– №58, Т. 3. – С. 61–63. 42. Семенов А.Г., Шарко А.І. Актуалізація теорій мотивації та стимулювання праці персоналу на промислових підприємствах // Держава та регіони.– 2009.– №7. – С. 179–185. 43. Семикіна М.В. Нова парадигма мотивації праці в системі розвитку соціально-трудових відносин // Економіка і управління.– 2011.– №3. – С. 111–117. 44. Торицын Т.М. Учение Роберта Оуэна и его влияние на распространение и развитие социологических идей. – Рязань: Старт, 1982. – 312 с. 45. Чангли И.И. Труд. – М.: Наука,1973. – 588 с. 46. Аверченка Л.К. Психологія управління: Курс лекцій. Новосибірськ:Новосиб. держ. ун-т, 2011. – 256 с. 47. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 48. Балабанова Л. В. Маркетинг (2-ге видання, перероб. і доп.). Підручник. – Київ: Знання-прес, 2004. − 645 с. 49. Батенко Л.П. Управління проектами / Батенко Л.П., Загородніх O.A., Ліщинська В.В. - К. : Київ. над. екон. ун-т, 2013. -231 с. 50. Батюк А.Є. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник. - Львів: НУ "Львівська політехніка" "Інтелект-Захід" 2004. - 520 с. 51. Безбородова Т.В. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс]. – Доступ з http://www.nbuv.gov.ua. 52. БеклешовВ.К.,ЗавлинГ.Н. Нормування наукової організації праці. – М.: Економіка, 2011. – 234 с. 53. Белланже Ліонель. Переговори: Пер. зфр. – СПб.: Нева, 2012. – 128 с. 54. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: Экономика, 2004. – 527 с. 55. Білорус Т.В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту/Т.В. Білорус//Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – с. 170 – 175. 56. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП "Итем" ЛТД "Юнай-тед Лондон Трейд Лимитед". 2013. — С. 447. 57. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2011. - 528 с. 58. Босак І.П. Вплив інформаційних систем управління на підвищення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола: Вип. 3. – Львів: Апріорі. – 2011. – С. 134 – 144. 59. Бройдо В.Л. Офісна техніка для діловодства та управління. – М.:Филинъ, 2009. – 245 с. 60. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с. 61. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Вильмс, 2004. - 992 с. 62. Веретенников В.І., ТарасенкоЛ.М., Гевлевич Г.І. Управління проектами: Навчальний посібник – К. Центр навчальної літератури, 2012. -280 с. 63. Верников Г.Г. Корпоративні інформаційні системи: не повторюйте пройдених помилок / Верников Г.Г. / / Менеджмент у Росії і за кордоном – 2013. - № 2 - с. 52-64. 64. Веснін В.Р. Основи менеджменту. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Товариство «Знання» Російський Центральний інститут безперервної освіти. 1996 .- 472 с. 65. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств : монографія / О. В. Виноградова. – Донецьк: Дон дует, 2012. – 186с. 66. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. Посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К. «КОНДОР» - 2012. – 654 с. 67. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е узд., перераб. и доп. / Виханский О.С. – М.: Экономистъ, 2004. – 296 с. 68. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/ Под ред. А.И. Наумова. - М.: Гардарика, 1998. – 288 с. 69. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2011. 70. Вудкок М., Френсіс Д.Раскрепощенний менеджер (керівникові - практика). – М.: Річ, 1997. – 320 с. 71. Гамаюнов В. Г. Організація праці менеджера. – Харків: Основа, 2009. – 396 с. 72. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: Учебник / А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с. 73. Гевко І.Б. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 202 с. 74. Герчикова І.М. Менеджмент: Підручник для вузів .- 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 511 с. 75. Герчикова І.Н. Менеджмент. – М.:ЮНИТИ, 2013. – 586 с. 76. ГібсонДж.Л.,ИванцевичД.М., ДоннелліД.Х. Організація: поведінка, структура, процеси: Пер. з анг. – М.:ИНФРА-М, 2012. – 662 с. 77. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. Інформаційні системи в менеджменті - Суми: ВДТ "Університетська книга", 2013. - 352 с. 78. Глухів В.В. Менеджмент: Підручник для вузів. 3-тє вид. - СПб: Питер, 2012. - 608 с. 79. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Спец.Лит, 2000. – 700 с. 80. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид., перероб. і доп. — K.: КНЕУ, 2013. — 259 с. 81. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. / Гордієнко П.Л. – К.: Алерта, 2012. – 404 с. 82. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров.- М.: Финансы и статистика, 2011. 83. Грин М. Управление изменениями : [пер. с англ.] / М. Грин. – СПб.: ДК, 2013. – 360 с. 84. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - K.: КНЕУ, 2011. - 400 с. 85. Гушко С.В., Шайкан A.B. Управлінські інформаційні системи. Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія Плюс", 2012. - 320 с. 86. Денисенко М.П., Колос І. В. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством [Текст] / М.П. Денисенко, І.В. Колос // Економіка 87. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Єжова Л.Ф. - К. : КНЕУ, 2004. - 185 с. 88. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г.Зайцев, М.И.Соколова. – М.: Экономистъ, 2012. – 416 с. 89. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. Пособие. – Мн.: ИП „Экоперспектива”, 2013. – 463 с. 90. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник / Ігнатьєва І.А., - К.: Каравела, 2011. – 480 с. 91. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН / Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. — К., 2011. — 718 с., тв. пал., (ст. 10 пр.). 92. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У.Кинг, Д.Клиланд. – М.: Прогресс, 1982. – 400 с. 93. Клиффкорд Ф. Грей. Управление проектами: практ. руководство / Ф. Грей Клиффорд, У. Ларсон Єрик; пер. с англ. - М. : Дело и сервис, 2013. - 528 с. 94. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2011. – 485с. 95. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие: Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.. В. Соколова– М.: Финансы, 2004. – 254с. 96. Костров А.В. Основи інформаційного менеджменту: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2011. - 336 с. 97. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Пілручник. – Київ. – Центр навчальної літератури, 2012. – 520с. 98. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 256с.
Content type: Other
Appears in Collections:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Діанова.docx46,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools