Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18620

Title: Особливості стратегічних підходів до формування корпоративної культури компаній
Other Titles: Features of strategic approaches in the formation of companies’ corporate culture
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Khymych, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Химич І. Г. Особливості стратегічних підходів до формування корпоративної культури компаній / Ірина Григорівна Химич // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 87-91. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description (International): Khymych I. (2016) Osoblyvosti stratehichnykh pidkhodiv do formuvannia korporatyvnoi kultury kompanii [Features of strategic approaches in the formation of companies’ corporate culture]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 87-91 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 50
Issue Date: 30-Aug-2016
Submitted date: 13-Apr-2016
Date of entry: 24-Jan-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 334.784 (658.5)
336
Keywords: корпоративна культура
принципи корпоративної культури
корпоративні цінності
етика бізнесу
національна ділова культура
інноваційність
corporate culture
principles of corporate culture
corporate values
business ethics
national business culture
innovation
Number of pages: 5
Page range: 87-91
Start page: 87
End page: 91
Abstract: Висвітлено особливості формування концепції корпоративної культури закордоном. Дана концепція включає три головні наукові напрямки: стратегічний менеджмент, теорію організації та організацію поведінки. Корпоративна культура на підприємствах іноземних країн поєднує сукупність цінностей, норм, процедур управління, переконань, способів мислення та розуміння навколишнього світу, які притаманні тільки певному конкретному виду діяльності підприємства. Описано теорії «гуманізації праці» та «якості трудового життя». Обидві теорії активно використовуються в сучасному менеджменті як інструменти формування ефективної поведінки працівника на виробництві. Представлено стратегічні документи для світової бізнес-політики. В цих документах враховуються моральні цінності при прийнятті ділових рішень. Ділова етика є однією з основ глобалізації економічних процесів. Необхідність урахування етичного аспекту при прийняті будь-яких управлінських рішень посилюють чинники сучасного економічного середовища. Іноземні компанії в своїй програмі підтримки корпоративної культури головний акцент роблять на «людських ресурсах» та застосовують систему SWAN. Компанія «Volkswagen» пов’язує свій успіх з людськими ресурсами. Керівництво компанії відіграє вирішальну роль у повному процесі діяльності, його принципом є «керувати, вимагати та заохочувати». Для ефективного розвитку корпоративної культури на іноземних підприємствах, основою їхньої діяльності є інновації. Адже інновації торкаються інформаційних, організаційних, людських та управлінських ресурсів і процесів. Підприємницька діяльність значною мірою залежить від особистих якостей підприємця, його ділової культури, вміння професійно та гідно представляти свій бізнес, із повагою до інших вести справу тощо.
The features of formation of corporate culture concept abroad are shown in the article. This concept includes three main research areas: strategic management, organization theory and behavior organization. Corporate culture at the enterprises of foreign countries combines a set of values, norms, procedures, beliefs, and ways of thinking and understanding of the world and is common only for a specific type of business activity. In the article the theories of «work humanization» and «quality of working life» are described. Both of these theories are widely used in modern management as tools for creation effective employee behavior at work. Strategic documents for global business policy are presented. Attention in these documents is paid to moral values used in business decision-making process. Business ethics is one of the globalization basics of economic processes. The necessity to take into account ethical aspects in any administrative decision-making process reinforces factors of modern economic environment. To support their programs of corporate culture foreign companies pay main attention to «human resources» and use the system SWAN. The company «Volkswagen» links its success with human resources. CEO of the company has a crucial role in its business activity and its principle is «to manage, require and encourage». Innovations are the basis for effective development of corporate culture at foreign enterprises. Thus innovations are related to informational, organizational, human and administrative resources and processes. Entrepreneurial activity depends largely on personal qualities of the entrepreneur, his business culture and ability to professionally and adequately represent his business, to do his business activity with respect to the others.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18620
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL for reference material: http://www.library.if.ua
http://www.kontrakty.com.ua
http://www.volkswagenag.com
References (Ukraine): 1. Бабець, Є.К. Основи менеджменту: навч. посібник [Текст] / Є.К. Бабець, А.Г. Максимчук. – К.: Професіонал, 2007. – 496 с.
2. Заболотний, В.М. Реструктуризація підприємства: навч. посібник [Текст] / В.М. Заболотний. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.
3. Задихайло, Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник [Текст] / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібеннко, Г.В. Назарова. – Х.: Ескада, 2003. – 688 с.
4. Інноваційний менеджмент: стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.if.ua.
5. Лагутіна, Т. Корпоративна культура в системі управління персоналом організації [Текст] / Т. Лагутіна // Вісник КНТЕУ. – К. – 2008. – № 2. – С. 32 – 42.
6. Петрушенко, Ю.М. Вплив національних особливостей корпоративної культури на розвиток економічних відносин [Текст] / Ю.М. Петрусенко, Т.А. Голець // Вісник СумДУ. – Суми – 2007. – № 1. – С. 75 – 84.
7. Сизоненко, В.О. Сучасне підприємництво: довідник [Текст] / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2007. – 440 с.
8. Хаєт, Г.Л. Корпоративна культура: навч. посібник [Текст] / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, С.В. Ковалевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
9. Чи потрібна українському підприємцеві корпоративна культура? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua.
10. Human Resources: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.volkswagenag.com.
References (International): 1. Babets, Ye.K. Osnovy menedzhmentu: navch. posibnyk [Text], Ye.K. Babets, A.H. Maksymchuk, K., Profesional, 2007, 496 p.
2. Zabolotnyi, V.M. Restrukturyzatsiia pidpryiemstva: navch. posibnyk [Text], V.M. Zabolotnyi, K., Milenium, 2001, 440 p.
3. Zadykhailo, D.V. Korporatyvne upravlinnia: navch. posibnyk [Text], D.V. Zadykhailo, O.R. Kibennko, H.V. Nazarova, Kh., Eskada, 2003, 688 p.
4. Innovatsiinyi menedzhment: styl kerivnytstva i formuvannia innovatsiinoi kultury v orhanizatsii [Electronic resource], Access mode: http://www.library.if.ua.
5. Lahutina, T. Korporatyvna kultura v systemi upravlinnia personalom orhanizatsii [Text], T. Lahutina, Visnyk KNTEU, K, 2008, No 2, P. 32 – 42.
6. Petrushenko, Yu.M. Vplyv natsionalnykh osoblyvostei korporatyvnoi kultury na rozvytok ekonomichnykh vidnosyn [Text], Yu.M. Petrusenko, T.A. Holets, Visnyk SumDU, Sumy – 2007, No 1, P. 75 – 84.
7. Syzonenko, V.O. Suchasne pidpryiemnytstvo: dovidnyk [Text], V.O. Syzonenko, K., Znannia-Pres, 2007, 440 p.
8. Khaiet, H.L. Korporatyvna kultura: navch. posibnyk [Text], H.L. Khaiet, O.L. Yeskov, S.V. Kovalevskyi, K., Centre of Educational Literature, 2003, 403 p.
9. Chy potribna ukrainskomu pidpryiemtsevi korporatyvna kultura? [Electronic resource], Access mode: http://www.kontrakty.com.ua.
10. Human Resources: [Electronic resource], Access mode: http://www.volkswagenag.com.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.