Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18601

Назва: Інформаційні технології аналізу стохастично періодичних потоків
Інші назви: Информационные технологии анализа стохастически периодических потоков
Information technologies of analysis of stochastic periodic flows
Автори: Маєвський, Олексій Вікторович
Маевский, Алексей Викторович
Majevskiy, O
Дата публікації: 20-січ-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К58.052.06
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Приймак, Микола Володимирович
Члени комітету: Стеценко, Інна Вячеславівна
Міщенко, Віктор Олегович
УДК: 004.942
519.876.5
Теми: інформаційні технології
стохастична періодичність
потік
модель
алгоритм
оцінка
гістограма
імітаційне моделювання
комп’ютерний експеримент
оптимізація управління
стохастическая периодичность
поток
информационные технологии
модель
алгоритм
оценка
гистограмма
имитационное моделирование
компьютерный эксперимент
оптимизация управления
information technologies
statistical analysis
prognosis
optimal control
rhythmic load
simulation
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена розробленню інформаційних технологій аналізу стохастично періодичних потоків та використанню отриманих результатів в задачах підвищення ефективності систем масового обслуговування, що функціонують в умовах стохастичної періодичності. Для вирішення поставлених завдань використано підхід, що охоплюється схемою «модель – алгоритм – програма – прикладне застосування – комп’ютерний експеримент». В рамках цього підходу введено нові класи моделей – періодичні пуассонівські та рекурентні кусково стаціонарні потоки, розроблено методи оцінки їх інтенсивності та гістограмного аналізу. Для перевірки адекватності моделей та правильності алгоритмів і програмного забезпечення розроблено комп’ютерний експеримент. Створене програмне забезпечення застосовано для дослідження потоку викликів у диспетчерську службу швидкої допомоги і графіків споживання електроенергії Тернополя та вироблення рекомендацій щодо оптимізації їх функціонування.
Диссертация посвящена разработке информационных технологий анализа стохастически периодических потоков и использованию полученных результатов в задачах повышения эффективности систем массового обслуживания, функционирующих в условиях стохастической периодичности. Для решения поставленных задач использован подход, охватываемый схемой «модель – алгоритм – программа – использование в приложениях – компьютерный эксперимент». В рамках этой схемы введены новые классы моделей – периодические пуассоновские и рекуррентные кусково стационарные потоки, разработаны методы оценки их интенсивности и гистограммного анализа. Для проверки адекватности моделей, правильности алгоритмов и программного обеспечения разработан компьютерный эксперимент. Созданное программное обеспечение использовано для анализа потоков вызовов в диспетчерскую службу скорой помощи, графиков потребления электроэнергии Тернополя и выработки рекомендаций для оптимизации их функционирования.
The thesis is devoted to development of information technologies for investigation of stochastically periodic flows and application of obtained results to the problem of efficiency improvement for queuing systems that operate under conditions of stochastic periodicity. To solve the problem we apply an approach defined by "model – algorithm – program – application – simulation" sequence. The new class of flows is introduced within framework of this approach on the basis for a model of stochastic periodical flows. This is a class of periodic Poisson flows, and a class of periodic Poisson piecewise stationary flows as a derivative of the former one. The method for evaluation of their periodic piecewise-constant intensity as well as appropriate software are developed and applied for assessment of calls to Ternopil emergency station flow periodic intensity. The estimated intensities of call flows are used by dispatch service for control optimization of ambulance emergency station with taking into account the calls intensity, depending on time and season. The model of stochastic periodic flows of recurrent type is developed as an analogue to stochastic periodic flows of Poisson type. The new source class of flows is introduced. This is the class of interval flows. and on its base the class of periodical recurrent piecewise stationary flows is introduced too. For its intensity estimation the method developed in this work for periodic Poisson piecewise stationary flows can be applied. For assessment of the introduced flows a method of histogram analysis with appropriate software are developed. Its application gives a possibility to classifyt the flows depending on function of their intervals distribution. To validate adequacy of statistically periodic flows and prove the correctness of their investigation algorithms the computational experiment is developed that includes simulation of periodical Poisson and recurrent piecewise stationary flows, their histogram analysis, evaluation of their periodic piecewise constant intensity, calculation of the measure of deviation (distance) of obtained value of intensity from the given one. The results of validation authorizes application of developed information technology to solving practical problems or, vice versa, point out the necessity of their improvement. The results of thesis are implemented and used in central dispatch service at municipal institution "Center of emergency medical assistance and medicine of disasters" of Ternopil region council, in dispatch service of power networks in Ternopil district, in the branch of the regional center of clinical immunology and allergology at the municipal institution "Ternopil university hospital" of Ternopil region council, as well as in educational process in the Computer Science Department of Ternopil Ivan Puluj National Technical University. The principles on which information technologies of stochastic periodical flows is based have general character and can be successfully applied for investigation and control of such flows in other fields of science and national economy branches (global and local computer networks, transportation, tourism, input flows of major queuing systems).
Опис: Захист відбудеться «22» лютого 2017 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.06 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, ауд. 58. З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18601
Власник авторського права: © Маєвський О.В., 2017
Перелік літератури: 1. Маєвський О.В. Системи масового обслуговування в умовах стохастичної періодичності та можливості їх дослідження / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Вимірювальна та обчислювальна техніка. – Хмельницький: ХНІ, 2013. – № 4 (45). – С. 7 – 12. (Index Copernicus, РИНЦ). 2. Моделі та методи дослідження систем масового обслуговування марківського типу в умовах стохастичної періодичності та їхнє застосування в енергетиці / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, С.Ю. Прошин // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 2. – С. 11 – 16. (Scopus, Ulrich's Web GlobalSerials Directory, EBSCOhost databases). 3. Пуассонівські періодичні кусково-стаціонарні потоки та оцінка їх інтенсивності / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, О.М. Приймак // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» (технічні науки). – 2016. – № 29. – С. 87 – 99. 4. Маєвський О.В. Гістограмний аналіз періодичних випадкових процесів і його використання в прикладних дослідженнях / О.В. Маєвський, М.В. Приймак, Л.М. Щербак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2003. – № 2 (22). – С. 26 – 31. 5. Маєвський О.В. Обґрунтування моделі та статичний аналіз збурень магнітного поля землі з врахуванням їх добової стохастичної періодичності / О.В. Маєвський, М.В. Приймак, Л.М. Щербак // Вісник ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: ТДТУ, 2003. – № 4. – С.106 – 113. 6. Маєвський О.В. Задача створення інформаційної бази моніторингу земних і космічних явищ / О.В. Маєвський // Збірник наукових праць. НАН України ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Вип. 72. – Київ, 2014. – С. 111 – 118. 7. Моделі та інформаційні технології дослідження стохастично періодичних потоків / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, Г.В. Шимчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 832: Інформаційні системи та мережі – С. 242 – 253. 8. Stochastic periodic queeing systems of markov type and their analysis by the example of power supply systems / O. Majevskiy, O. Matsiuk, M. Pryjmak, S. Proshyn, V. Yaskilka // Technological Complexes. Sceintific Journal. – Lutsk: National Technical University, 2014. – № 2 (10) – Р. 16 – 21. (Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory). 9. Маєвський О.В. Математична модель стохастично періодичних магнітних бур / О.В. Маєвський, М.В. Приймак, Л.М. Щербак // Тези доп. 7-ої наук.-техн. конф. ТДТУ. – Тернопіль, 2003. – С. 82. 10. Маєвський О.В. Методи статистичного аналізу магнітних бур на основі лінійного періодичного процесу / О.В. Маєвський // Тези доп. 7-ої наук.-техн. конф. ТДТУ. – Тернопіль, 2003. – С. 83. 11. Маєвський О.В. Модель сигналів космічних магнітних бур на основі лінійного періодичного випадкового поля / О.В. Маєвський, М.В. Приймак, Л.М. Щербак // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2003»: Інформаційно-діагностичні системи. Том 1. – К.: НАУ, 2003. – С. 11.119 – 11.122. 12. Маєвський О.В. Оцінка густин ймовірностей періодичного процесу методом їх ортогональних подань / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Тези доповідей XIV наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. Том 1. – С. 27. 13. Маєвський О.В. Аналіз водоспоживання багатоквартирних будинків / О.М. Дуда, О.В. Маєвський, Г.В. Шимчук // Матеріали І науково-технічної конференції Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя “Інформаційні моделі, системи та технології”. – Тернопіль, 2011. – С. 13. 14. Маєвський О.В. Статистичний аналіз метеофакторів та викликів швидкої допомоги з врахуванням їх добової стохастичної періодичності / О.В. Маєвський // Матеріали І науково-технічної конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Інформаційні моделі, системи та технології. – Тернопіль, 2011. – С. 18. 15. Маєвський О.В. Ритмічність викликів швидкої допомоги / О.В. Маєвський // Збірник тез доповідей XV наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 82. 16. Стохастично періодичні потоки та їх модель / Р.І. Драпак, О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Збірник тез доповідей XV наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 88. 17. Маєвський О.В. Періодичні білі шуми та моделі стохастично періодичних потоків / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 19 – 22. 18. Маєвський О.В. Оцінка періодичності інтенсивності вхідного потоку / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Збірник тез доповідей XVІ наукової конф. ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – С. 5. 19. Маєвський О.В. Дослідження тривалостей обслуговування вимог стохастично періодичних СМО / О.В. Маєвський, М.В. Приймак // Збірник тез доповідей XVІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – С. 56. 20. Маєвський О.В. Оцінка математичного сподівання інтенсивності водоспоживання холодної води упродовж доби / О.В. Маєвський, С.Ю. Прошин, Г.В. Шимчук // Матеріали IIІ науково-технічної конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 24 квітня 2013, Тернопіль. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 15. 21. Маєвський О.В. Інформаційна технологія моніторингу зв'язку динаміки збурень магнітного поля Землі зі статистикою захворювань людей / О.В. Маєвський // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2013: шоста міжнародна науково-практична конференція, 27 – 29 травня 2013 р., Київ. – К.: НАУ, 2013. – С. 142 – 143. 22. Маєвський О.В. Інформаційна технологія моніторингу зв'язку динаміки збурень магнітного поля Землі зі статистикою захворювань людей / О.В. Маєвський // Матеріали між. науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 11 – 12 грудня, 2013 р., Тернопіль. – Тернопіль: ТНТУ. – С. 199 – 200 с. 23. Маєвський О.В. Моделі стохастично періодичних потоків напівмарківських систем / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // 15 міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. Т.3, 15 – 17 травня, 2014 р., Київ. – К.:НТУУ "КПІ". – С. 98 – 99. 24. Маєвський О.В. Стохастично періодичні напівмарківські системи та модель їх вхідного потоку / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 28 – 31 травня, 2014 р., Харків. – Харків: ХНУ. – С. 329 – 331. 25. Маєвський О.В. Моделі стохастично періодичних потоків як періодичні білі шуми / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). XII Між. конференція. Тези доповідей. 14 – 16 жовтня 2014 року, Вінниця. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 32. 26. Інтервальні рекурентні потоки та їх класифікація / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, Г.В. Шимчук // 16-а міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука: Матеріали конф.Т.3, 14 – 15 травня 2015 р., Київ. – К.: НТУУ "КПІ", 2015. – С. 55 – 59. 27. Маєвський О.В. Створення бази даних викликів швидкої допомоги Тернополя / О.В. Маєвський // XІX Наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, 18 – 19 травня 2016 року, Тернопіль. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С. 97 – 98. 28. Інформаційні технології оцінки інтенсивності періодичних пуассонівських потоків / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, Г.В. Шимчук // 17-а між. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. Матеріали конф. Т.3, 19 – 20 травня 2016р., Київ. – К.:НТУУ "КПІ", 2016. – С. 124 – 128. 29. Про моделі та інформаційні технології аналізу стохастично періодичних потоків / О.В. Маєвський, О.В. Мацюк, М.В. Приймак, Г.В. Шимчук // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 26 – 31 травня, 2016 р., Харків. – Харків: ХНУ. – С. 285 – 288. 30. Литвиненко Я.В. Комп’ютерний експериментальний комплекс для моделювання та обробки кардіосигналів / Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко, О.В. Маєвський // Тези доп. 6-ої наук.-техн. конф. ТДТУ. – Тернопіль: Вид.-во ТДТУ, 2002. – С. 137.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.13.06 – інформаційні технологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.