Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18317
Назва: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент»
Автори: Гевко, Іван Богданович
Bibliographic description: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент» / І.Б. Гевко. - Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 37 с.
Дата публікації: 30-лис-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 658.310
ББК: 65.5я73
Теми: менеджмент організацій
менеджмент, організація
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Сучасна організація є відкритою системою діяльність, якої залежить від ефективного використання власних ресурсів та співпраці із зовнішнім світом. У цих умовах організацію розглядають як деяку систему, сукупність параметрів якої постійно зміняються під впливом людини і зовнішнього середовища. За допомогою управління забезпечуються організація, порядок розподіл праці, установлення місця і функцій людини в трудовій діяльності, матеріальному і духовному виробництві, розподілі та споживанні. Основними характерними властивостями систем керування є ієрархічність і організованість. При цьому головними вимогами до процесів керування є такі, як безперервність, стійкість, швидкість і гнучкість, що припускають ефективний і сучасний вплив системи керування на поводження об'єкта. Зовнішнє середовище організації складається з безлічі елементів, що неоднаково впливають на організацію з часом і являють собою цілий набір некерованих змінних величин. Рухливість середовища характеризується швидкістю, з якою в середовищі відбуваються зміни. Невизначеність середовища є функцією наявної за конкретним фактором кількості інформації й упевненості у вірогідності цієї інформації. Основними факторами прямого впливу є постачальники матеріалів, трудових ресурсів і капіталу, закони й органи державного регулювання, споживачі та конкуренти. Найважливішими перемінними середовища непрямого впливу є технологія, стан економіки, політична обстановка, екологічні та соціокультурні фактори.
Опис: Метою курсової роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” є формування у студентів системного мислення та комплексу спеціальних знань й умінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу. Основними завданнями написання курсової роботи є закріплення знань і розвиток навиків у практичній діяльності з аналізу взаємозв'язку та взаємозалежності внутрішніх елементів організації і факторів зовнішнього середовища; ознайомлення з особливостями керування основними підсистемами організації: технічною, технологічною, організаційною, економічною та соціально-психологічною; формування знань, навиків й умінь з порядку заснування підприємств та об'єднань, їх реорганізацією, особливостями управління організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм; закріплення знань і розвиток навиків у практичній діяльності з управління маркетинговою діяльністю, матеріально-технічною підсистемою, реалізацією комерційної функції, а також галузевими особливостями виробничого менеджменту; вивчення теоретичних і методичних основ управління соціально-психологічною підсистемою; закріплення знань з управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками. В результаті вивчення дисципліни та написання курсової роботи студент повинен знати суть, закономірності й основні принципи управління організаціями; основи керуванням основними підсистемами організації: технічною, технологічною, організаційною, економічною та соціально-психологічною; як в практичній діяльності використовувати знання з управління маркетинговою діяльністю, матеріально-технічною підсистемою, а також іншими підсистемами виробничого менеджменту; методи ефективного управління трудовими ресурсами; ази управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами тощо. Вміти використовувати методи управління організацією; розробляти і приймати управлінські рішення з управління виробничою, фінансовою та маркетинговою підсистемами; ефективно здійснювати управління трудовими ресурсами тощо. Завдання на курсову роботу передбачає виконання комплексного аналізу менеджменту організації, яку студент планує обрати як об’єкт дослідження в своєму дипломному проекті. Аналіз повинен відбуватися при використанні фактичних даних, отриманих в організації. Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи студентами всіх форм навчання спеціальності «Менеджмент». Курсова робота є самостійним дослідженням студента, який виконує її під керівництвом викладача, що надає студентові допомогу у складанні плану та підборі літератури, консультує з важливих проблемних питань. Курсову роботу слід виконувати на реальних даних відповідних промислових, комерційних, господарських та інших підприємств. До курсової роботи висунуті нормативні вимоги стосовно оформлення (титульний листок, завдання структура, нумерація та оформлення таблиць, діаграм, списку літератури, додатків тощо). Курсову роботу треба оформляти у вигляді пояснювальної записки на листках формату А4 зі стандартними рамками. Обсяг роботи повинен складати приблизно 40 - 60 сторінок рукописного тексту. У випадку комп'ютерного набору або машинописного тексту об'єм роботи вiдповiдно зменшується. Сторінки заповнювати чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою). Для виконання креслень (таблиць, графіків тощо) можна використовувати сірий (чорний) олівець. Матеріал повинен бути викладений лаконічно, чітким розбірливим почерком, без граматичних помилок. Таблиці, схеми, графіки, рисунки тощо повинні мати назву і порядковий номер, а їх зміст повинен бути пов’язаний з текстом роботи. При використанні формул потрібно пояснювати їх зміст. Сторінки роботи слід нумерувати. Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною. Титульний лист рахується першою сторінкою, номер на ньому не ставити. Курсову роботу обов'язково зшивати. Виконану курсову роботу здати викладачеві за 7 днів до її захисту, для перевірки. У випадку незадовільної оцінки курсову роботу не зараховують і повертають студентові на доопрацювання. Він зобов’язаний її переробити згідно з вказівкою викладача і здати на повторне рецензування. Курсова робота повинна стати базою (або складовою частиною) дипломного проекту студента. Типовою темою курсової роботи є: «Аналіз і шляхи покращення менеджменту організації». Студент має право запропонувати викладачеві іншу тему в межах дисципліни «Менеджмент організацій».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18317
Перелік літератури: 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Р. Основи менеджменту: методологічні положення на прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997 - 292 с. 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002. – 480 с. 3. Василенко В.А. Теорія і практика управлінських рішень: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с. 4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За ред. В.О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. Посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К. «КОНДОР» - 2002. – 654 с. 6. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 187 с. 7. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 228 с. 8. Гевко І.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 178 с. 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1994. - 685 с. : ил. 10. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Спец.Лит, 2000. – 700 с. 11. Дерлоу, Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с. 12. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посібник. К.: Кондор, 2003. – 158 с. 13. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. Пособие. - К.: МАУП, 2000. – 256 с. 14. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер. с англ. — СПб.: Пи¬тер, 2003. – 794 с. 15. Мардас А.Н., Мардас О.А. Организационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. – 336 с. 16. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Федулової Л.І. – К.: «Либідь», 2003 – 448 с. 17. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 392 с. 18. Оксентюк А.О., Вовчак І.С., Оксентюк Б.А. Менеджмент організацій. Навчальний посібник для інженерно-технічних та економічних спеціальностей. - Тернопіль,2000. – 296 с. 19. Петрович Й.М. та ін. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004 р. – 180 с. 20. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ризнку: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 184 с. 21. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2002. – 147 с. 22. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Зібрання книг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мет. КР МО (2016).pdfМетодичка КР ОМ550,34 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.