Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18188
Назва: Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив
Інші назви: Estimation of the operation life and interpreting of the manure spreader carrier system design
Автори: Довбуш, Тарас Анатолійович
Бібліографічний опис: Довбуш Т.А. Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Т.А.Довбуш — Тернопіль, 2016. — 20 с.
Дата публікації: 7-лис-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Теми: Дисертацію присвячено важливій науково-технічній проблемі оцінки і покращення з підвищенням ресурсу роботи несучих систем машин для внесення твердих органічних добрив.
ресурс роботи, довговічність, розкидач твердих органічних добрив, конструктивна система, напружений стан, коефіцієнт інтенсивності напружень.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2016. Дисертацію присвячено важливій науково-технічній проблемі оцінки і покращення з підвищенням ресурсу роботи несучих систем машин для внесення твердих органічних добрив. Розроблено методику розрахунку ресурсу несучих систем розкидачів твердих добрив з позицій механіки руйнування, що ґрунтується на математичному моделюванні явищ руйнування при зародженні і розвитку втомних тріщин під впливом експлуатаційних факторів. Побудовано розрахункові моделі НДС несучих систем причіпних розкидачів добрив з урахуванням встановленої типової для машин цього класу навантаженості від робочих матеріалів. Сформовано методику проведення експериментальних досліджень експлуатаційної навантаженості конструктивних структур розкидачів органічних добрив у польових умовах, встановлено величини амплітудних напружень, середньостатистичні напруження та гармоніку частот основного тону спектру випадкових процесів. Розроблено математичні моделі докритичного розвитку крайових тріщин у тонкостінних елементах металоконструкцій машин для внесення твердих добрив при циклічній навантаженості. На основі проведених досліджень запропоновано модернізацію несучої металоконструкції розкидача органічних добрив ПРТ-9 за матеріалоємністю і довговічністю.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18188
Власник авторського права: Довбуш Т.А.
Перелік літератури: СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Статті у наукових фахових виданнях 1. Попович П. Коррозия машиностроительных сталей в средах органических удобрений / П. Попович, О. Цень, Т. Довбуш и др. // Motrol. Commission of Motorization and energetics in agriculture. – 2014. – Vol. 16, No 4. – P. 219–225. 2. Попович П., Сташків М., Довбуш Т., Дудка Г. Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин. «Інноваційні напрямки розвитку технічного сервісу машин» // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 120, С. 198–203. 3. Рибак Т.І. Удосконалення методики оцінювання ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак, Є.Й. Ріпецький, Т.А. Довбуш // Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки. Вісник ТНТУ. – Тернопіль: ТНТУ. – 2012. – №4(68), С. 107–113. 4. Рибак Т.І. Обґрунтування модифікації методу мінімуму потенціальної енергії деформації (ММПЕД) / Т.І. Рибак, Т.А. Довбуш, Г.Б. Цьонь // «Технічний сервіс машин для рослинництва». Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134, С. 260–266. 5. Рибак Т.І. Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важко навантажених сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак, П.В. Попович, Н.І. Хомик, Т.А. Довбуш, Г.Б. Цьонь //«Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 139, С. 321–326. 6. Довбуш Т.А. Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам / Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик // «Технічний сервіс для машин для рослинництва». Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 145, С. 105–110. 7. Попович П.В. Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ-10 / П.В. Попович, М.Я. Сташків, Т.А. Довбуш //«Проблема надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 151, С. 367–372. 8. Попович П.В. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин / П. Попович, О. Цьонь, Т. Довбуш // Вісник ТНТУ – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – Том 75. – № 3. – С. 157–165. – (Машинобудування; автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). 9. Попович П.В. Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем / П.В. Попович, М.Я. Сташків, Т.А. Довбуш // Вісник ТНТУ – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 78. – № 2. – С. 153–163. – (Машинобудування; автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). 10. Довбуш Т.А. Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням / Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик // «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві» Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 158, С. 44–50. 11. T. Rybak. Energy and integrated method in evaluation of working life of supporting systems for mobile agricultural machines / Timothii Rybak, Oksana Oryshchyn, Taras Dovbush, Anatolii Dovbush // Вісник ТНТУ, – Тернопіль: ТНТУ, 2016 – Том 81. – № 1. – С. 70–76. – (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). 12. Сташків М.Я. Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з’єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив / М.Я. Сташків, М.І. Підгурський, Т.А. Довбуш, І.М. Бортник // «Технічні системи і технології тваринництва». «Технічний сервіс машин для рослинництва». Вісник ХНТУСГ м. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – Вип. 170, С. 164–171. Патенти на корисні моделі 13. Бабій А. Пат. України на корисну модель № 63398, МПКG01L 1/00. Пристрій для визначення кута закручування рами мобільної машини / Бабій А., Рибак Т., Попович П., Довбуш Т. // Пат. України на корисну модель № 63398, МПКG01L 1/00. від 10.10.2011 р. заявл. 02.03.2011 р.; опубл. 10.10.2011 р. Бюл. №19 2011 р. 14. Попович П. Пат. України на корисну модель № 92328, МПКAJ1C 15/00. Рама розкидача твердих органічних добрив / Попович П., Бабій А., Сташків М., Довбуш Т. Пат. України на корисну модель № 92328, МПКAJ1C 15/00 від 11.08.2014 р. заявл. 18.03.2014 р.; опубл. 11.08.2014 р. Бюл. №15 2014 р. Матеріали і тези конференцій 15. Довбуш Т.А. Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікацій / Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш, Г.Б. Цьонь // XVI Наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя «Матеріалознавство та машинобудування». Збірник тез. Том 2. – Тернопіль: ТНТУ, 2012.– С. 125. 16. Рибак Т.І. Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам / Т.І. Рибак, Т.А. Довбуш // VI Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Збірник тез конференції. Том 1. – Тернопіль: ТНТУ, 2013.–С. 143. 17. Довбуш Т.А. Методика визначення внутрішніх силових факторів рами ПРТ-10 / Т.А. Довбуш, Г.Б. Цьонь // Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 35. 18. Довбуш Т.А. Методика розрахунку рами ПРТ-10 / Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш // XVIІІ Наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – С. 76–77. 19. Рибак Т.І. Алгоритм розрахунку несучої системи РСТД-8 / Т.І. Рибак., Т.А. Довбуш // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 1. – С. 215–216. – (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_T_DOVBUSH_11___ (1)1.PDF1,72 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.