Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16934

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБурліцька, Оксана Петрівна-
dc.contributor.authorСеменюк, Світлана Богданівна-
dc.date.accessioned2016-06-07T14:05:07Z-
dc.date.available2016-06-07T14:05:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» / укл. : О. П. Бурліцька , С. Б. Семенюк. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 43 с.uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16934-
dc.descriptionЗаслухано та рекомендовано до друку засіданням кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Протокол No 3 від 27 жовтня 2015 р. Рекомендовано до друку засіданням методичної ради факультету економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Протокол No від 2015 р.-
dc.description.abstractМетодичними вказівками встановлено цілі, завдання і зміст ознайомчої практики, визначено форми і методи контролю, основні вимоги до складання звіту.uk
dc.description.tableofcontents1. Вступ... 2. Цілі і завдання практики... 3. Зміст практики... 3.1. Індивідуальні завдання... 3.2. Заняття і екскурсії під час практики... 3.3. Рекомендована література... 4. Форми і методи контролю... 5. Методичні рекомендації до складання звіту по практиці... 6. Особливості проходження ознайомчої практики... 7. Вимоги до оформлення звіту... 8. Підведення підсумків практики... 9.Додатки...-
dc.language.isoukuk
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk
dc.subjectпрактична підготовкаuk
dc.subjectпрограма практикиuk
dc.subjectпрактичні навикиuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.titleМетодичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»uk
dc.typeLearning Objectuk
dc.format.pages43-
dc.relation.references1. Багиев Г. Л. Маркетинг - статистика, учебное пособие [Електронний ресурс] / Г. Л. Багиев, Е. Л. Богданова. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru. 2. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г. Л.Багиев, В. М.Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г. Л.Багиева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2001. – 718 с. 3. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с. 4. Березин И. С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опит / И. С. Березин.– М.: Изд–во Эксмо, 2002.– 400с. 5. Березюк О. В. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. Посібник / О. В. Березюк, М. С.Лемешев. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с. 6. Бугайчук Т. В. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Т. В. Бугайчук, В. А. Устименко. –Харків.: Торнадо, 2008. –280 с. 7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2002. – 268 с. 8. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А.Гайдаенко. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 480 с. 9. Гетьман О. О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал.– К.: ЦУЛ, 2007.–307с. 10. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Ф. Джефкінс, Д. Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. – 565c. 11. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник / Л. Ф. Єжова — К.: КНЕУ, 2002.— 560 с. 12. Завгородняя А. В. Маркетинговое планирование / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб.: Питер, 2002. –352 с. 13. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О. О. Дегтяренко, С. М. Махнуша. — К.: Центр учб. л- ри, 2007. — 296 с. 14. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. І. В. Сороки. – К.: НМЦВО МОН України, НВФ «Студцентр», 2002. – 608 с. 15. Комерційна діяльність організацій: Навч. посібник / Г. М. Старожилова, В. В. Озима, Т. Б. Стайоха; М-во аграр. політики України. — К., 2007. — 359 c. 16. Крикавський Є. Логістичне управління. Підручник / Є. В. Крикавський – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка» , 2005. – 684 с. 17. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник. 2 – ге вид./ Є. Крикавський, Н. Чухрай – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с. 18. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський – Львів: Інтелект–Захід, 2006 – 456 с. 19. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. / Ж. Ламбен. – С.Пб.: Наука, 1996. – 589 с. 20. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. — К.: Кондор, 2009. — 340 с. 21. Логістика: навч. посіб. / А. Л. Бержанір, В. І. Рибчак, Н. П. Слободяник; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань: [Уман. видавн.-полігр. п-во], 2009. — 347 с. 22. Логістичні системи: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Л., 2009. — 263 с. 23. Маркетинг відносин в системі управління підприємством: монографія / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2009. — 280 с. 24. Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону: матеріали II Міжнар. (VI Всеукр.) наук.-практ. конф. для молодих вчен., асп., студ., 13 - 14 квіт. 2007 р., Чернівці / Ред.: І. М. Буднікевич; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута, 2007. — 416 с. 25. Маркетинг: від теорії до практики: навч. посіб. / В. Н. Парсяк. — К.: Наук. думка, 2007. — 256 с. 26. Маркетинг: навч. посіб. / Н. В. Васюткіна; Європ. ун-т. — К., 2007. — 227 с. — Бібліогр.: с. 223-225. 27. Маркетинг: навч. посіб. / Н. І. Волкова, Т. О. Окландер, Е. М. Забарна, О. М. Козакова, О. Б. Мішина, С. І. Рассадникова, Н. О. Черепанова; Одес. нац. політехн. ун-т. — О.: Наука і техніка, 2009. — 160 с. 28. Маркетинг: навч. посіб. / О. С. Іванілов, М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, Л. М. Філіпішина, Ю. А. Сімех. — 2-е вид., доповн. і переробл. — Донецьк: Схід. вид. дім, 2009. – 236с. 29. Маркетинг: Навч. посіб. / С. М. Гончаров. - Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 364 с. 30. Маркетинг: навч. посіб. / Т. І. Бортник, В. І. Рибчак, А. О. Харенко; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань: УВПП, 2008. — 312 с. 31. Маркетинг: навч. посіб. / Т. О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К., 2007. — 228 с. 32. Маркетинг: навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. — К.: Знання, 2007. — 325 с. 33. Маркетинг: навч. посіб. для студ. / І. Д. Падерін, К. В. Комарова, К. О. Сорока, С. А. Шмельова; Дніпропетр. держ. фін. акад. — Д., 2007. — 200 с. 34. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський, В. Я. Заруба, О. Л. Каніщенко. — К.: Знання, 2009. — 1071 с. 35. Маркетинг: підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак, Н. В. Куденко, О. О. Бєляєв, Т. Є. Оболенська; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». — К., 2008. — 600 с. 36. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутенко. — К.: Атіка, 2008. — 300 с. 37. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 14 / Ред.: Т. С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 252 с. 38. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Т. С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 446 с. 39. Маркетинг: учеб. пособие / Б. И. Сергеев, Г. Я. Харичева, Д. В. Чудаков, А. А. Анфалов, Е. Н. Бобарыкина; Крым. экон. ин-т ГВУЗ «Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана». — Симф.: Феникс, 2008. — 480 с. 40. Маркетингова інформація: навч. посіб. / Л. О. Шелюк, Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега, О. В. Дейнега, Р. Патора; Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун- ту. — Рівне: [Вид. О.Зень], 2008. — 447 с. 41. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія / Ю. В. Макогон, М. В. Корж; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2009. — 244 с. 42. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Теоретичні основи та приклади застосування комунікаційних технологій / Г. В. Афенченко, О. В. Богоявленський, В. С. Верлока, М. Д. Жердєв, О. Е. Наумова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 332 с. 43. Маркетингові стратегії формування попиту на товари і послуги на ринках України: монографія / за ред. проф.. Р.В. Федоровича. Тернопіль: ТНТУ ім..І.Пулюя, 2013. – 359с. 44. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: монографія / [Оксентюк Б.А., Якимишин Л.Я., Рожко Н.Я., Бица В.Й., Семенюк С.Б.] / за ред. проф. Р.В.Федоровича: Тернопіль: Астон, 2012. – 544 с. 45. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Л., 2009. — 232 с. 46. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С. М. Ілляшенко. — Суми: Унів. книга, 2009. — 328 с. 47. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Л. Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». — К., 2008. — 106 с. 48. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / С. Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д.: Наука і освіта, 2008. — 200 c. 49. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора; НТУ «Львів. Політехніка». — 2-ге вид. — Л., 2008. — 276 c. 50. Маркетингова товарна політика: підруч. / С. І. Чеботар, С. М. Боняр, Р. І. Буряк, Я. С. Ларіна, Т. М. Левшукова. — К.: Преса України, 2007. — 262 с. 51. Маркетингова товарна політика: підручник / В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — 2-ге вид., переробл. — К., 2009. — 419 с. 52. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. — К.: Дакор: КНТ, 2008. — 184 с. 53. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, Л.В. Старченко. — Суми: Унів. кн., 2007. — 240 с. 54. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С. Ю. Хамініч, С. Я. Касян, М. М. Зайцева; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д.: Наука і освіта, 2008. — 264 c. — Бібліогр.: с. 257-263. 55. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Я. В. Литвиненко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: Персонал, 2008. — 244 с. 56. Маркетингове забезпечення антиризикових заходів промислових підприємств: монографія / Т. М. Борисова. — Т.: Навч. кн.-Богдан, 2009. — 188с. 57. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / В. В. Липчук, І. Г. Яців, Б. М. Гошко, О. Й. Гошко. — К.: Академвидав, 2008. — 216 с. 58. Маркетинговий менеджмент: конспект лекций / Р. Х. Иванова; Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ИНЖЭК, 2007. — 120 с. 59. Маркетинговий менеджмент: конспект лекцій / О. П. Третьяк, К. В. Ларіна; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 80 с. 60. Маркетинговий менеджмент: підручник / А. В. Войчак; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». — К., 2009. — 336 с. 61. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / А. І. Федорчук; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2008. — 367 c. 62. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. / І. В. Кошкалда; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2007. — 158 с. 63. Маркетингові дослідження: підруч. / А. В. Войчак, А. В. Федорченко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». — К., 2007. — 402c. 64. Маркетингові дослідження: підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 376 с. 65. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / Р. Макнейл. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 432 с. 66. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие / А. В. Зозулев, С. А. Солнцев. — К.: Знання; М.: Рыбари, 2008. — 643 c. 67. Мартынов А.В. Разработка стратегии предприятия [Електронний ресурс] / А. В. Мартынов. – Режим доступу до документу: http://www. client@autsorsing.ru. 68. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю: монографія / В. К. Галіцин, О.П. Суслов, В.В. Дем’яненко, С.Д. Потапенко; Галиц. Акад. — Івано-Франківськ, 2009. — 144 с. 69. Менеджмент і маркетинг: Навч. посіб. / В.Б. Яковенко; Європ. ун-т. — К., 2007. — 144 с. 70. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб. / В. І. Перебийніс, Л. М. Бойко, В. В. Писаренко, Є. О. Адоньєв, С.М. Бранінець; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. — 344 c. 71. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, В. Б. Яковенко, А. В. Шпаков, Г. М. Рижакова; Київ. нац. ун-т буд- ва і архіт. — К., 2009. — 68 с. 72. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Божкова, Т. О. Башук. — Суми: Унів. кн., 2007. — 124 с. 73. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України /Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 688 с. 74. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д. О.Ямпольской. – С.Пб: Питер, 2001. – 964 с. 75. Оксанич А.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 320с. 76. Панов А. И. Стратегический менеджмент / А. И Панов, И. О. Коробейников.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 284 с. 77. Пасічник В. Г.Конкурентоспроможність фірми: Навчальний посібник / В. Г. Пасічник, О. В.Акіліна.– Київ: ЦУЛ, 2005. – 112 с. 78. Петренко В. Р., Кротюк І. Г., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Лабораторний практикум: Навч. посіб. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О.П. Костенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464с. 79. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - Харківський держ. економічний ун–т. –Х. : ВД «ІНЖЕК» , 2004. –264 с. 80. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер, [2-е изд.].– М.: АльпинаБизнесБукс, 2006. – 454 с. 81. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с. 82. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни / Пер.з англ.. І. Коберник. – К.: Companion Group, 2006. – 256c. 83. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учебник / Ю. Б. Рубин. – 4-е изд. – М.: Маркет ДС, 2006. – 712 с. 84. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 810 с. 85. Светуньков С. Г. Маркетинговые исследования: вопросы прогнозирования жизненного цикла товаров [Електронний ресурс] / С. Г. Светуньков, А. В. Волков. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru. 86. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень./ В. Ф. Ситник - К.:Техника, 2000. – 158 с. 87. Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично – правовий та методологічний аспект: / В. В. Смиричинський . - Наукове видання. – Тернопіль: Карт – бланш, 2004. – 390с. 88. Статистичний щорічник України за 2013рік / Держкомстат України; За ред. О. Г. Осауленка – К.: Консультант, 2014. – 664с. 89. Хершген Х. Маркетинг: Основы профессионального успеха: Учебник для вузов: / Х. Хершген. - Пер. с нем. . – М.: ИНФРА, 2000. – 334с. 90. Черчиль Гилберт А. Маркетинговые исследования / А. Черчиль Гилберт – С.Пб: Питер, 2000. – 752 с. 91. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник / Н. Чухрай, Р. Патора – К.:КОНДОР, 2006. – 308 с. 92. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А.Спивака. – С.Пб: Питер, 2002. – 336 с. 93. Щербина В. С. Господарське право: підручник /В. С. Щербіна. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.-
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodvkazivky_oznajomcha_praktyka.pdf759,33 kBAdobe PDFView/Open
Metodvkazivky_oznajomcha_praktyka.djvu363,91 kBDjVuView/Open
Metodvkazivky_oznajomcha_praktyka__COVER.png89,93 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools