Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15698

Назва: Музейний краєзнавчий комплекс села Вербів Бережанського району Тернопільської області
Інші назви: Museum complex of the village of Verbiv, Berezhany district, Ternopil region
Автори: Павлів, Ярослава
Pavliv, Yaroslava
Бібліографічний опис: Павлів Я. Музейний краєзнавчий комплекс села Вербів Бережанського району Тернопільської області / Ярослава Павлів // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 347-370.
Bibliographic description: Pavliv Y. (2013) Muzeinyi kraieznavchyi kompleks sela Verbiv Berezhanskoho raionu Ternopilskoi oblasti [Museum complex of the village of Verbiv, Berezhany district, Ternopil region]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 347-370 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Вербів
музейний комплекс
музеї
школа
Народний дім
церква
Ярослав Бабуняк
Михайло Семчиіиин-«Дон»
експонати
Verbiv
museum complex
museums
school
club house
church
Yaroslav Babunyak
Mykhailo Semchyshyn «Don»
display units
Діапазон сторінок: 347-370
Початкова сторінка: 347
Кінцева сторінка: 370
Короткий огляд (реферат): У статті подасться довідка про село Вербів та його околиці, музейний комплекс та його раду і висвітлюється діяльність трьох із чотирьох музеїв: національно-визвольної боротьби, парафіяльного та старожитностей.
This article is about the village of Verbiv and its suburbs, museum complex and its council. The article describes the activity of three museums out of four: the museum of national liberation struggle, the museum of the history of local church and the museum of old clothes, kitchen utensils, agricultural implements, household things.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15698
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Вуйцик В. Краснопущанський іконостас Василя Петрановича / Володимир Вуйцик // Записки наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1998. - с. 408-416.
2. Горак Р. Довга дорога до Латиина. Вступна стаття / Роман Горак // Із забуття. Генеологічні дослідження, упор. Служинська 3. - Львів, 2002 - с. 3-44.
3. Дирда С. Шана крізь віки / Світлана Дирда // Бережанське віче. — 15.08.2008 - с. 4.
4. Павлів Я. Барвистий рушник мистецької долі Я. Бабуняка — української пісенно-хорової легенди / Ярослава Павлів, Богдан Головин, Олег Цигилик // «Тернопілля 98-99. Регіональний річник»: упоряд. Куневич Б., Ониськів М - Збруч, - Тернопіль, 2002 - с. 532-543.
5. Павлів Я. Відкрився музей у селі / Ярослава Павлів // Вільне життя - Тернопіль, 08.09.2001.
6. Павлів Я. Музейний краєзнавчий комплекс села Вербів Тернопільської області / Ярослава Павлів // Україна. Духовні острови. Тексти учасників всеукраїнського конкурсу - Луцьк, 2008. - С. 341-345.
7. Павлів Я. Пам’ятаймо все! / Ярослава Павлів // Бережанське віче. - 15.08.2008- с. 4.
8. Хамар С. Історичний нарис села Вербова / Степан Хамар. - Львів, 1998.
9. В’юник А. До альбому української старовини / Андрій В’юник // З української старовини: альбом / пер. з рос. та упор. Ю.О. Іванченко. - Київ: Мистецтво, 1991. — 316 с.
References: 1. Vuitsyk V. Krasnopushchanskyi ikonostas Vasylia Petranovycha, Volodymyr Vuitsyk, Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka, Lviv, 1998, P. 408-416.
2. Horak R. Dovha doroha do Latyyna. Vstupna stattia, Roman Horak, Iz zabuttia. Heneolohichni doslidzhennia, upor. Sluzhynska 3, Lviv, 2002 - P. 3-44.
3. Dyrda S. Shana kriz viky, Svitlana Dyrda, Berezhanske viche, 15.08.2008 - P. 4.
4. Pavliv Ya. Barvystyi rushnyk mystetskoi doli Ya. Babuniaka - ukrainskoi pisenno-khorovoi lehendy, Yaroslava Pavliv, Bohdan Holovyn, Oleh Tsyhylyk, "Ternopillia 98-99. Rehionalnyi richnyk": uporiad. Kunevych B., Onyskiv M - Zbruch, Ternopil, 2002 - P. 532-543.
5. Pavliv Ya. Vidkryvsia muzei u seli, Yaroslava Pavliv, Vilne zhyttia - Ternopil, 08.09.2001.
6. Pavliv Ya. Muzeinyi kraieznavchyi kompleks sela Verbiv Ternopilskoi oblasti, Yaroslava Pavliv, Ukraine. Dukhovni ostrovy. Teksty uchasnykiv vseukrainskoho konkursu - Lutsk, 2008, P. 341-345.
7. Pavliv Ya. Pamiataimo vse!, Yaroslava Pavliv, Berezhanske viche, 15.08.2008- P. 4.
8. Khamar S. Istorychnyi narys sela Verbova, Stepan Khamar, Lviv, 1998.
9. Viunyk A. Do albomu ukrainskoi starovyny, Andrii Viunyk, Z ukrainskoi starovyny: albom, per. z ros. ta upor. Yu.O. Ivanchenko, Kyiv: Mystetstvo, 1991, 316 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.