Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15694

Назва: Історико-краєзнавчий та культурно-просвітницький музей ім. родини Бабуняків у Вербівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Бережанського району
Інші назви: Local historical, cultural and educational museum. Family Babunyakiv Verbivskiy in a secondary school I-II degree Berezhansky district
Автори: Марупяк, Олена
Marunyak, Olena
Бібліографічний опис: Марупяк О. Історико-краєзнавчий та культурно-просвітницький музей ім. родини Бабуняків у Вербівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Бережанського району / Олена Марупяк // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 300-314.
Bibliographic description: Marunyak O. (2013) Istoryko-kraieznavchyi ta kulturno-prosvitnytskyi muzei im. rodyny Babuniakiv u Verbivskii zahalnoosvitnii shkoli I-II stupeniv Berezhanskoho raionu [Local historical, cultural and educational museum. Family Babunyakiv Verbivskiy in a secondary school I-II degree Berezhansky district]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 300-314 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: родина Бабуняків
Ярослав
Ілярій
Ірина
хор
бандура
школа
стенди
експонати
архів
Babunyak’s family
Yaroslav
Ilyariy
Iryna
choir
bandura
school
exhibitions
displays
archives
Діапазон сторінок: 300-314
Початкова сторінка: 300
Кінцева сторінка: 314
Короткий огляд (реферат): Стаття висвітлює процес формування і розвитку історико-краєзнавчого та культурно-просвітницького музею імені родини Бабуняків у Вербівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Бережанського району, ха­рактеризує зміст експозицій музею.
The article highlights the formation and development of the historical and regional cultural and educational museum of family Babunyakiv Verbivskiy in secondary school and II levels Berezhansky area, describes the contents of the museum exhibits.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15694
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Павлів Я. Музейний краєзнавчий комплекс села Вербів Тернопільської області / Ярослава Павлів // Україна. Духовні острови. Збірник текстів учасників всеукраїнського конкурсу. - Луцьк, 2008. — 341 —345. С.
2. Павлів Я. Ярослав Бабуняк / Ярослава Павлів // Тернопільський енци­клопедичний словник. — Т. 1. — Тернопіль: Збруч, 2004. - С. 62;
3. Головин Б., Мазурак Я. Ілярій Бабуняк / Богдан Головин, Ярослава Мазурак // Тернопільський Енциклопедичний Словник. - Т. 4. - Тернопіль: Збруч, 2009. - С. 24.
4. Головин Б. Ірина Бабуняк / Головин Богдан // Тернопільський Енцикло­педичний Словник. - Т . 4. - Тернопіль: Збруч, 2009. - С. 24.
5. Паньків Я. Рімінський ансамбль «Бурлака» в моїй пам’яті / Ярослав Паньків. - К.: Видавництво ім. О. Теліги, 2003. - С. 29.
6. Цигилик О. Золотий камертон Ярослава Бабуняка / Олег Цигилик // «Вільне життя», № 26. - Тернопіль, 12.03.2002. - С. 3.
7. Павлів Я. Піснею кріпив любов до України / Ярослава Павлів // «Жайвір», № 4. - Бережани, 2001, серпень. - С. 5.
8. Луців В. Від Бистриці до Темзи / Володимир Луців. - Львів: Дивосвіт, 1999. - С. 151.
9. Пласт у Великій Британії / ред. Оксана Паращак // Львів: Кальварія, 1999. - С.99.
10. Маруняк О. Форми і методи вдосконалення музично-естетичного виховання у загально-освітній школі / Олена Маруняк // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали всеукраїнсько­го науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених. - Дрогобич, 2007. - С. 55-59.
11. Бережанська земля // Історико-краєзнавчий збірник. — Т. 1. - То­ронто—Нью-Йорк. - С. 6.
12. Коржухина Г.Ф. Русские клады IX-XIII веков / изд. Академии наук СССР. - Москва-Ленинград, 1954. - С. 136.
13. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича - Київ: Мистецтво, 1997. - С. 220.
References: 1. Pavliv Ya. Muzeinyi kraieznavchyi kompleks sela Verbiv Ternopilskoi oblasti, Yaroslava Pavliv, Ukraine. Dukhovni ostrovy. Zbirnyk tekstiv uchasnykiv vseukrainskoho konkursu, Lutsk, 2008, 341 -345. S.
2. Pavliv Ya. Yaroslav Babuniak, Yaroslava Pavliv, Ternopilskyi entsy­klopedychnyi slovnyk, V. 1, Ternopil: Zbruch, 2004, P. 62;
3. Holovyn B., Mazurak Ya. Iliarii Babuniak, Bohdan Holovyn, Yaroslava Mazurak, Ternopilskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk, V. 4, Ternopil: Zbruch, 2009, P. 24.
4. Holovyn B. Iryna Babuniak, Holovyn Bohdan, Ternopilskyi Entsyklo­pedychnyi Slovnyk, T . 4, Ternopil: Zbruch, 2009, P. 24.
5. Pankiv Ya. Riminskyi ansambl "Burlaka" v moii pamiati, Yaroslav Pankiv, K., Vydavnytstvo im. O. Telihy, 2003, P. 29.
6. Tsyhylyk O. Zolotyi kamerton Yaroslava Babuniaka, Oleh Tsyhylyk, "Vilne zhyttia", No 26, Ternopil, 12.03.2002, P. 3.
7. Pavliv Ya. Pisneiu kripyv liubov do Ukrainy, Yaroslava Pavliv, "Zhaivir", No 4, Berezhany, 2001, serpen, P. 5.
8. Lutsiv V. Vid Bystrytsi do Temzy, Volodymyr Lutsiv, Lviv: Dyvosvit, 1999, P. 151.
9. Plast u Velykii Brytanii, red. Oksana Parashchak, Lviv: Kalvariia, 1999, P.99.
10. Maruniak O. Formy i metody vdoskonalennia muzychno-estetychnoho vykhovannia u zahalno-osvitnii shkoli, Olena Maruniak, Istoriia, teoriia ta praktyka muzychno-estetychnoho vykhovannia. Materialy vseukrainsko­ho naukovo-praktychnoho seminaru studentiv, aspirantiv, molodykh vchenykh, Drohobych, 2007, P. 55-59.
11. Berezhanska zemlia, Istoryko-kraieznavchyi zbirnyk, V. 1, To­ronto-Niu-York, P. 6.
12. Korzhukhina H.F. Russkie klady IX-XIII vekov, izd. Akademii nauk SSSR, Moskva-Leninhrad, 1954, P. 136.
13. Fihol M. Mystetstvo starodavnoho Halycha - Kyiv: Mystetstvo, 1997, P. 220.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.