Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15631

Title: Życie w symbiozie: Wielokulturowa spoieczność pogranicza polsko-ukraińskiego w esejach pisarzy Drugiej Emigracji
Other Titles: Життя в симбіозі: Полікультурна спільнота українсько-польського пограниччя в есеїстиці польських письменників Другої Еміграції
Authors: Пастерська, Йолянта
Pasterska, Jolanta
Affiliation: Інститут польської філології Жешівського університету
Uniwersytet Rzeszowski
Bibliographic description (Ukraine): Pasterska J. Życie w symbiozie: Wielokulturowa spoieczność pogranicza polsko-ukraińskiego w esejach pisarzy Drugiej Emigracji / Jolanta Pasterska // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 369-385. — (Українсько-польські культурні зв’язки).
Bibliographic description (International): Pasterska J. (2007) Zhyttia v symbiozi: Polikulturna spilnota ukrainsko-polskoho pohranychchia v eseistytsi polskykh pysmennykiv Druhoi Emihratsii. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 369-385 [in Polish].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Issue Date: 27-Nov-2007
Publisher: Рада
Rada
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 369-385
Start page: 369
End page: 385
Abstract: Предметом роздумів є феномен симбіозу полікультурної спільноти, що проживала перед війною в кордонах сучасної України. На основі вибраних спогадів, що увійшли до виданої в еміграції антології «Kraj lat dziecinnych», а також есе Й. Віталіна й С. Вінценза авторка аналізує найбільш важливі аспекти, що впливають на згідливе співіснування людей різних націй і віровизнань. У цьому контексті подано погляди польських есеїстів-емігрантів на етнічну ідентичність, народ, державу й універсальні цінності. Саме вони, формуючись у «ближчій вітчизні» (батьківщині), впливають на пізнішу появу відкритості, сприйняття іншого й співвідчування. Такими були мешканці Гуцульщини та Покуття в часи давньої Австро-Угорської імперії. Це дозволило їм долати авторитарні, націоналістичні й тоталітарні тенденції після Першої світової війни.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15631
ISBN: 966-8818-01-6
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2007
References (Ukraine): 1. Altogether Elsewhere Writers on Exile, ed. M. Robinson, Boston - London, 1994.
2. Bagłajewski A., 1991, Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Balaku), „Kresy”, nr 8, s. 51.
3. Bauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa.
4. Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, s. 11.
5. Chciuk A., 1961, Pamiętnik poetycki, Melbourne.
6. Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, 2000, przeł. E. Dźurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa, s.21.
7. Delanty G., 1999, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, przeł, R. Włodek, Warszawa.
8. Deleuze G. 1988, Kłącze, przekł. B. Banasiak, „Colloąuia Communia”, nr 1-3.
9.Fiut A., 1999, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków.
10.Gorczyńska R., (E. Czarnecka), 1983, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, N ew York, s.108.
11.Górka O., 1942, Czem skorupka za młodu nasiąknie...[w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Prusyński, Londyn, s. 45 - 68.
12.Hadaczek B., 1993, Kresy w literaturze polskiej XX wieku, Szczecin.
13.HadaczekB., 1989, O wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka „Więź” nr 5, s. 64.
14.Iwasiów I., Wstęp, 2005 [w:] Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, Szczecin, s. 9.
15.Janiszewska D.,2002., Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, Warszawa.
16.Jarzębski J., \992Exodus (ewolucja obrazu kresów po wojnie), [w:] idem, W Polsce czyli wszędzie, Warszawa, s. 129 - 147.
17.Kowalczyk A.S., 1990, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945 - 1977 (Vincenz Stempowski - Miłosz), Warszawa, s. 105.
18.Living in Translation Polish Writers in America, red. H.Stephan, Amsterdam-New York, 2003.
19.Olejniczak J., 1994, Esej i dziennik na emigracji, [w:] Literatura emigracyjna 1939 -1989, red. M. Pytasz, t. 1, Katowice, s. 241-242.
20. Pamiętniki Polaków na Wschodnie. Białoruś. Ukraina. Kazachstan - losy pokoleń, 2006, t. 1, oprać, i wstęp A. Budzyński, Warszawa.
21.Pruszyński K., 1942, Na czarnym szlaku, [w :j Kraj lat dziecinnych, red. M. Gry dzewski, K. Pruszyński, s. 172-193.
22.Redlich S., 2002, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945, przeł. G. Godlewski, Sejny.
23. Reflexions on Exile, and Other Essays, Cambridge, 2002.
24.Stempowski J., W Dolinie Dniestru, 1941, [w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, Londyn, s. 219-233.
25.Stempowski J.,(l983) Eseje. Wybór i wstęp: W. Karpiński, Kraków, s. 15, 17.
26.Uliasz S., 2001, O Literaturze kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów, s. 25. Czaplejewicz E., 1996, Kresowe bałaguły,[w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa.
27.Vincenz S., 1966, Dialog z Sowietami, Londyn (Lausanne 1990), s. 7.
28.Vincenz S., 1980, Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej, Warszawa.
29.Vincenz S., 1983, Mala Itaka, [w:] idem, Po stronie dialogu, t. 1, Warszawa, 179,182.
30.Wittlin J., 1946, Mój Lwów, Nowy Jork, s. 371.
31.Wittlin J., 2000, Orfeusz w piekle XXwieku, Kraków, s. 364-403.
32.Zadrożyńska A., 2001, Targowisko różności. Spojrzenie na kulturą współczesną, Wgrszawa.
33.Zalewski M., 1994, Pamięć wielonarodowej Rzeczypospolitej, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, Warszawa, s. 133-150.
34.Zbyszewski K., 1942, Pięć lat w Kijowie, [w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, Londyn, s. 289-290.
References (International): 1. Altogether Elsewhere Writers on Exile, ed. M. Robinson, Boston - London, 1994.
2. Bagłajewski A., 1991, Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Balaku), "Kresy", nr 8, s. 51.
3. Bauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa.
4. Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, s. 11.
5. Chciuk A., 1961, Pamiętnik poetycki, Melbourne.
6. Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, 2000, przeł. E. Dźurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa, s.21.
7. Delanty G., 1999, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, przeł, R. Włodek, Warszawa.
8. Deleuze G. 1988, Kłącze, przekł. B. Banasiak, "Colloąuia Communia", nr 1-3.
9.Fiut A., 1999, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków.
10.Gorczyńska R., (E. Czarnecka), 1983, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, N ew York, s.108.
11.Górka O., 1942, Czem skorupka za młodu nasiąknie...[w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Prusyński, Londyn, s. 45 - 68.
12.Hadaczek B., 1993, Kresy w literaturze polskiej XX wieku, Szczecin.
13.HadaczekB., 1989, O wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka "Więź" nr 5, s. 64.
14.Iwasiów I., Wstęp, 2005 [w:] Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, Szczecin, s. 9.
15.Janiszewska D.,2002., Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, Warszawa.
16.Jarzębski J., \992Exodus (ewolucja obrazu kresów po wojnie), [w:] idem, W Polsce czyli wszędzie, Warszawa, s. 129 - 147.
17.Kowalczyk A.S., 1990, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945 - 1977 (Vincenz Stempowski - Miłosz), Warszawa, s. 105.
18.Living in Translation Polish Writers in America, red. H.Stephan, Amsterdam-New York, 2003.
19.Olejniczak J., 1994, Esej i dziennik na emigracji, [w:] Literatura emigracyjna 1939 -1989, red. M. Pytasz, t. 1, Katowice, s. 241-242.
20. Pamiętniki Polaków na Wschodnie. Białoruś. Ukraina. Kazachstan - losy pokoleń, 2006, t. 1, oprać, i wstęp A. Budzyński, Warszawa.
21.Pruszyński K., 1942, Na czarnym szlaku, [w :j Kraj lat dziecinnych, red. M. Gry dzewski, K. Pruszyński, s. 172-193.
22.Redlich S., 2002, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945, przeł. G. Godlewski, Sejny.
23. Reflexions on Exile, and Other Essays, Cambridge, 2002.
24.Stempowski J., W Dolinie Dniestru, 1941, [w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, Londyn, s. 219-233.
25.Stempowski J.,(l983) Eseje. Wybór i wstęp: W. Karpiński, Kraków, s. 15, 17.
26.Uliasz S., 2001, O Literaturze kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów, s. 25. Czaplejewicz E., 1996, Kresowe bałaguły,[w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa.
27.Vincenz S., 1966, Dialog z Sowietami, Londyn (Lausanne 1990), s. 7.
28.Vincenz S., 1980, Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej, Warszawa.
29.Vincenz S., 1983, Mala Itaka, [w:] idem, Po stronie dialogu, t. 1, Warszawa, 179,182.
30.Wittlin J., 1946, Mój Lwów, Nowy Jork, s. 371.
31.Wittlin J., 2000, Orfeusz w piekle XXwieku, Kraków, s. 364-403.
32.Zadrożyńska A., 2001, Targowisko różności. Spojrzenie na kulturą współczesną, Wgrszawa.
33.Zalewski M., 1994, Pamięć wielonarodowej Rzeczypospolitej, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, Warszawa, s. 133-150.
34.Zbyszewski K., 1942, Pięć lat w Kijowie, [w:] Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, Londyn, s. 289-290.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.