กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1026

ชื่อเรื่อง: Оздоровительно-коррекционная направленность процесса физического воспитания студентов с заболеваниями органов дыхания
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Оздоровчо-корекційна спрямованість процесу фізичного виховання студентів з захворюваннями органів дихання
Recreational and correctional orientation of the physical education of students with respiratory diseases
ผู้แต่ง: Галіздра, Евеліна Анатоліївна
Galizdra, A.
Bibliographic description (Ukraine): ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету Випуск 86 Том ІІ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. — Чернігів, 2011, 165-168 с.
วันที่เผยแพร่: 19-พฤษ-2011
Date of entry: 14-พฤษ-2011
สำนักพิมพ์: ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету
UDC: 37.037.10.941.1:621
คำสำคัญ: внешнее дыхание
зовнішне дихання
breathing
exercise
correction
load development
фізичні вправи
корекція
розвиток
навантаження
физические упражнения
развитие
коррекция
нагрузка
บทคัดย่อ: В статье рассматривается различные по характеру физические упражнения в оздоровительно-коррекционной направленности нарушенных функций внешнего дыхания у студентов с заболеваниями органов дыхания. Показано влияние различных физических упражнений на реабилитацию нарушеных функций студентов. Подчеркивается значение не только умений и навыков но и коррекционной работы.
У статті розглядається різні за характером фізичні вправи у оздоровчо-корекційній спрямованості зі студентами із захворюваннями органів дихання. Показано вплив різних фізичних вправ на реабілітацію порушених функцій студентів. Підчеркується вплив не тільки вмінь і навиків, а також корекційної роботи.
The article dials with different nature of physical exercises in the corrective training of the disturbed functions of external respiration in students with respiratory diseases. It shows the influence of various physical exercises for rehabilitation of disturbed functions of students. Emphasizes the importance not only skills but also remedial work.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1026
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри фізичного виховання і спорту

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Abstract-Galizdra__2011.pdf88,48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract-Galizdra__2011.odt23,68 kBOpenDocument Textดู/เปิด
Abstract-Galizdra__2011__COVER.png113,9 kBimage/pngดู/เปิด
Abstract-Galizdra__2011.djvu64,27 kBDjVuดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ