Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38617
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛевицький, Віталій Орестович-
dc.date.accessioned2022-08-04T07:55:26Z-
dc.date.available2022-08-04T07:55:26Z-
dc.date.issued2022-08-03-
dc.identifier.citationЛевицький В. Кадрове забезпечення легкої промисловості Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Віталій Левицький // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). 2022. № 2 (2). С. 320–334.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38617-
dc.description.abstractУ статті розкрито питання кадрового забезпечення легкої промисловості Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Розглянуто проблему становлення й діяльності підприємців, інженерів і робітників легкої промисловості зазначеного періоду та їх вплив на соціально-економічний розвиток українських губерній. У статті досліджуються джерела формування та з’ясовується становище працівників легкої промисловості Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено загальні тенденції, характерні для робітничого класу України XIX і ХХ століть та державну політику щодо кадрового питання, з’ясовано особливості, що характеризують економічну та політико-правову роль українських власників підприємств, науково-технічної інтелігенції та працівників заводів і фабрик легкої промисловості. Це дозволило широко зрозуміти процес кадрового формування, простежити тенденції щодо диференціації працівників на прикладі їх культурно-освітнього рівня та соціально-економічного статусу. Простежено формування законодавства Російської імперії щодо змін у правовому статусі поміщиків-підприємців, купецтва, вітчизняних та іноземних інженерних фахівців, про нормування тривалості робочого дня та його особливого використання на заводах і фабриках легкої промисловості. Подано розміри заробітної плати та зазначається її розподіл залежно від галузей, віку та статі.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectкупецтвоuk_UA
dc.subjectпідприємці-
dc.subjectробітники-
dc.subjectінженерно-технічні кадри-
dc.subjectтехнічна освіта-
dc.subjectфабрично-заводська промисловість-
dc.subjectлегка промисловість-
dc.subjectсоціальне становище-
dc.subjectзаробітна плата-
dc.subjectтоварно-грошові відносини-
dc.titleКадрове забезпечення легкої промисловості Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століттяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc338.45 (477) ,,1861/1914”uk_UA
dc.relation.referencesЛітература: 1. Кругляк Б. А. Торговельна буржуазія в Україні (60 роки ХІХ ст. – 1914 р.). Український історичн20. Нестеренко О. О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролетаріату на Україні в кінці ХІХ і на початку ХХ ст. Київ: Держполітвидав УРСР, 1952. 180 с. 21. Циркуляры Департамента торговли и мануфактур от 5.07.1896 г. и 21.04.1901 г. о порядке заключения договора о найме на ткацких фабриках. ЦДІАК України. Ф. 574 («Старшый фабричный инспектор Киевской губернии Министерства торговли и промышленности. 1894–1918»). Оп. 1.Спр. 1. 276 арк. 22. Опацкий А. Н. Фабрично-заводская промышленность Харьковской губернии и положение рабочих. Харьков, 1912. 141 с. 23. Шкодинский С. В., Волков В. В. Динамика заработной платы в промышленности России во второй половине XIX – начале ХХ века. Вестник МГОУ. Серия: Экономика. 2015. № 4. С. 43–522 . Лазанська Т. Соціальне походження промислової буржуазії України в ХІХ ст. Український історичний журнал. 1996. № 2. С. 65–73. 3. Донік О. М. Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст.: урядова політика, особливості розвитку, галузеві напрями. Український історичний журнал. 2007. № 5. С. 18–41. 4. Донік О. М. Купецьке промислове підприємництво в Україні в (ХІХ – початок ХХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2006. Вип. 11. С. 97–106. 5. Машкін О. М. Іноземці у промисловості України в останній чверті ХІХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України: Міжвід. зб. наук. праць. 1997. Вип. 29. С. 90–99. 6. Ніколаєва Т. М. Роль підприємців України в розвитку професійної освіти (остання третина XIX – початок XX ст.). Український історичний журнал. 2005. № 1. С. 82–96. 7. Ховрич С. М. З історії розвитку вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київського політехнічного інституту). Український історичний журнал. 2007. № 5. C. 55–65. 8. Пажитнов К. А. Очерки истории рабочего класса на Украине. Москва: Изд-во АН СССР, 1955–1958. 364 с. 9. Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т. 1. Москва: Соцэкгиз, 1938. 460 с. 10. Пиріг О. А. Історія підприємництва України: Навч. посіб. Київ, 2004. 163 с. 11. Поліщук Ю. Етносоціальні трансформації на Правобережжжі України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття. Наукові записки Інституту політичних і етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. Випуск 6 (74). С. 116–134. 12. Москалюк М. М. Становлення і роль підприємців у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. Вип. ХХХІХ. С. 31–36. 13. Евгеньев Ф. Сто лет клинцевской шерстяной промышленности. Клинцы, 1926. 165 с. 14. Білецький П. М. Іноземне підприємництво в Подільській губернії (1861–1917 рр.): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01. Кам’янець-Подільський, 2016. 336 с. 15. Юхно О. І. Витоки вищої політехнічної освіти в Україні. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 8 (18). С. 38–46. 16. Москалюк М. М. Забезпечення обробної промисловості українських губерній Російської імперії інженерно-технічними фахівцями у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. 2012. Вип. 1. С. 54–60. 17. Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні: в 2 ч. Ч. 2: Фабрично-заводське виробництво. Київ: Вид-во АН УРСР, 1962. 580 с. 18. Левицький В. О. Забезпечення інженерно-технічними фахівцями легкої промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2017. Вип. 10. С. 135–146. 19. О проэкте производства рентабельных сортов кожи в кожевенном производстве в 1902 г. Держархів Одеської обл. Ф. 42 («Канцелярия попечителя Одесского учебного округа»). Оп. 35. Спр. 2212. 37 арк.ий журнал. 1994. № 6. С. 72–81. 20. Nesterenko, O. O. (1952). Rozvytok kapitalistychnoi promyslovosti i formuvannia proletariatu na Ukraini v kintsi ХІХ i na pochatku ХХ st. [The development of capitalist industry and the formation of the proletariat in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th century]. Kyiv: Derzhpolitvydav URSR [in Ukrainian]. 21. Cirkulyari Departamenta torgovli i manufaktur ot 5.07.1896 g. i 21.04.1901 g. o poryadke zaklyucheniya dogovora o naime na tkackih fabrikah [Circulars of the Department of Trade and Manufactories of 07/05/1896 and 04/21/1901 on the procedure for concluding an employment contract in weaving mills] (1896; 1901). CDIAK Ukrayini. F. 574 («Starshii fabrichnii inspektor Kievskoi gubernii Ministerstva torgovli i promishlennosti. 1894–1918»). Op. 1, spr. 1 [in Russian]. 22. Opackii, A. N. (1912). Fabrichno-zavodskaya promishlennost Harkovskoi gubernii i polozhenie rabochih [Factory industry of the Kharkov province and the situation of workers]. Harkov [in Russian]. 23. SHkodinskii, S. V. & Volkov, V. V. (2015). Dinamika zarabotnoi plati v promishlennosti Rossii vo vtoroi polovine XIX – nachale ХХ veka [Dynamics of wages in Russian industry in the second half of the 19th – early 20th centuries]. Vestnik MGOU. Seriya: Ekonomika – Bulletin MGOU. Series: Economy, 4, 43–52.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левицький Віталій.docx72,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.