Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38614
Title: Діджиталізація процесів бухгалтерського обліку
Other Titles: Digitalization of accounting processes
Authors: Співак, Сергій
Панчишин, Діана
Скочиляс, Михайло
Яремчук, Катерина
Spivak, Serhii
Panchyshyn, Diana
Skochylias, Mykhailo
Yaremchuk, Kateryna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Співак С. Діджиталізація процесів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Сергій Співак, Діана Панчишин, Михайло Скочиляс, Катерина Яремчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 113-119. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ssmpbo.pdf
Bibliographic description (International): Spivak, S., Panchyshyn, D., Skochylias, M. & Yaremchuk, K. (2021) Didzhytalizatsiia protsesiv bukhhalterskoho obliku [Digitalization of accounting processes]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 113-119. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ssmpbo.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 27-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/ 0000-0002-7160-2151
https://orcid.org/0000-0002-8913-3066
https: //orcid.org/0000-0002-2701-7174
https: //orcid.org/0000-0001-8885-0795
UDC: 657
JEL: М41
М11
Keywords: бухгалтерський облік
система бухгалтерського обліку
інформаційні технології
інформаційні системи
хмарні технології
діджиталізація
цифрова економіка
accounting
accounting system
information technology
information system
virtualization
digitalization
digital economy
Number of pages: 7
Page range: 113-119
Start page: 113
End page: 119
Abstract: статті досліджено особливості впровадження та використання інформаційних технологій і систем для ведення обліку. Встановлено, що інформаційні технології є основними тенденціями в розвитку обліку, його затребуваності та подальшого розвитку в напрямку розширення фахових компетенцій. Визначено, що використання діджитал-технологій в облікових процесах спроможне вивести розвиток бухгалтерської професії на новий рівень. В умовах діджиталізації обліку бухгалтер є найкращим фахівцем, який може дати корисну пораду перед прийняттям важливих управлінських рішень. Також визначено перспективи використання українських інформаційних систем для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою підприємств в умовах діджиталізації. Проведено аналіз стану використання в обліку сучасних інтернет-технологій, окремо приділено значну увагу використанню хмарних технологій. Обґрунтовано можливість і доцільність їх застосування в бухгалтерському обліку. За допомогою хмарного програмного забезпечення для бухгалтерського обліку сучасні бухгалтери можуть легко отримати доступ до попередніх облікових даних для проведення швидкого й глибокого аналізу, який дозволяє приймати оперативні бізнес-рішення. Критично проаналізовано інтернет-ресурси, які надають послуги «віртуальної» бухгалтерії з використанням хмарних технологій. Сформульовано коло облікових задач, вирішення яких можливе з допомогою «хмар» та організації спільних робочих областей. Сформульовано переваги діджиталізації системи бухгалтерського обліку. Розглянуто найпопулярніші автоматизовані бухгалтерські системи. Встановлено, що в цілому система бухгалтерського обліку за сучасних умов розвитку змушена фіксувати можливі зміни в економіці та оперативно реагувати на них, розвиваючись у колаборації з основними функціями системи управління суб’єктами ринку.
The article examines the features of the introduction and use of information technology and accounting systems. It is established that information technologies are the main trends in the development of accounting, its demand and further development in the direction of expanding professional competencies. It is determined that the use of digital technologies in accounting processes can bring the development of the accounting profession to a new level. In the context of accounting digitalization, the accountant is the best specialist who can give useful advice before making important management decisions. The prospects of using Ukrainian information systems for automation of accounting and management of economic security of enterprises in the conditions of digitalization are also determined. An analysis of the use of accounted modern Internet technologies, separately paid considerable attention to the use of cloud technology. The possibility and feasibility of their use in accounting. Due to the cloud accounting software, modern accountants can easily access previous credentials for quick and in-depth analysis facilitating speedy business decisions. Critical analysis of online resources that provide «virtual» accounts using cloud technologies. Formulated range of accounting problems whose solution is possible using the «cloud» and organization of workspaces. The advantages of the accounting system digitalization are defined. The most popular automated accounting systems are considered. It is established that in general, the accounting system under modern development conditions is forced to record possible changes in the economy and respond to them quickly, developing in collaboration with the main functions of the management system of market participants.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38614
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ssmpbo.pdf
https://www.ifin.ua/
http://www.iforma.com.ua/ua/
http://j.parus.ua/ua/main/
http://ain.ua/2013/01/25/109542
References (Ukraine): 1. iFin – Облік без знань бухгалтерії, автоматичне створення звітів. URL: https://www.ifin.ua/ (дата звернення: 17.10.2021).
2. Iforma – електронна звітність онлайн. URL: http://www.iforma.com.ua/ua/ (дата звернення: 17.10.2021).
3. jПарус – облачная платформа. URL: http://j.parus.ua/ua/main/ (дата звернення: 17.10.2021).
4. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2(24). С. 4–12.
5. Харченко А. 5 сервисов для ведения домашней и предпринимательской бухгалтерии в Украине. 2013. URL: http://ain.ua/2013/01/25/109542 (дата звернення: 17.10.2021).
References (International): 1. iFin - Accounting without knowledge of accounting, automatic generation of reports. URL: https://www.ifin.ua/
2. Iforma - online electronic reporting. URL: http://www.iforma.com.ua/ua/
3. jSail is a cloud platform. URL: http://j.parus.ua/ua/main/
4. Gudz O. E. (2018) Cyfrova ekonomika: zmina cinnostej ta orijentyriv upravlinnja pidpryjemstvamy [Digital economy: change of values and guidelines of enterprise management]. Economy. Management. Business, vol. 2, no. 24, pp. 4–12.
5. Kharchenko A. (2013). 5 servisov dlya vedeniya domashney i predprinimatelskoy bukhgalterii v Ukraine [5 services for home and business accounting in Ukraine]. URL: http://ain.ua/2013/01/25/109542
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21ssmpbo.pdfДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ440,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.