Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38613
Title: Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства
Other Titles: Human resources development as a part of the enterprise strategy
Authors: Павликівська, Ольга
Галиняк, Леся
Pavlykivska, Olha
Halyniak, Lesia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56, Ruska St, Ternopil 46001, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Павликівська О. Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Ольга Павликівська, Леся Галиняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 210-220. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiesp.pdf
Bibliographic description (International): Pavlykivska, O. & Halyniak, L. (2021) Rozvytok kadrovoho potentsialu yak element stratehii pidpryiemstva [Human resources development as a part of the enterprise strategy]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 210-220. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiesp.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 27-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-4104-1733
https://orcid.org/0000-0002-6178-1803
UDC: 331.5
JEL: M12
О15
Keywords: підприємство
кадровий потенціал
стратегія підприємства
розвиток кадрового потенціалу
enterprises
human resources
enterprise strategy
the development of human potential
Number of pages: 11
Page range: 210-220
Start page: 210
End page: 220
Abstract: Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття кадрового потенціалу. Сформовано власний термінологічний базис дослідження. Доведено, що висококваліфікований персонал є запорукою успішності будь-якого підприємства чи організації. З`ясовано, що основною умовою успішного функціонування вітчизняних підприємств є розвиток кадрового потенціалу. Обґрунтовано гіпотезу про те, що кадровий потенціал виступає основним елементом стратегії підприємства. Визначено, що основною задачею кадрової стратегії підприємства є забезпечення в повсякденній кадровій роботі врахування інтересів усіх категорій працівників і соціальних груп трудового колективу. Встановлено, що інвестування у людський капітал обумовлюється інтенсивністю заміни праці низької кваліфікації висококваліфікованою інтелектуальною, творчою та гуманізованою працею. Досліджено, що в процесі господарювання підприємство постійно має удосконалювати свій персонал, що забезпечуватиме ріст ефективності підприємства загалом. Переконалися, що більшість фахівців прагнуть до постійного зростання, розвитку, спілкування з керівництвом на рівні партнерства. Саме тому інвестиції в таланти допоможуть компаніям утримувати амбітних і перспективних співробітників, підвищити бренд роботодавця, знизити плинність персоналу та поліпшити багато інших чинників. З`ясовано, що основними видами інвестицій в таланти є інвестиції в підвищення навичок і кваліфікації фахівців, безпеку, розваги, транспортування. Управління кадровим потенціалом повинне сприяти вдосконаленню і розвитку персоналу. Витрати на кадрове регулювання, перепідготовку та навчання кадрів слід розглядати як капітальні вкладення, а не як витрати. Дізналися, що зменшення плинності, підвищення продуктивності, формування системи наступності, поліпшення лояльності й мотивації співробітників – показники, яких досягають в результаті ефективного управління кадровим потенціалом.
Theoretical approaches to defining the concept of human resources are analyzed. The own terminological basis of research is formed. It is proved that highly qualified personnel is the key to the success of any enterprise or organization. It is found that the main condition for the successful operation of national enterprises is the development of human resources. The hypothesis that human potential is the main element of enterprise strategy is substantiated. The main task of the personnel strategy of any enterprise is to ensure that the interests of all categories of employees and social groups of the staff are taken into account in everyday personnel work. It is established that investing in human resources is determined by the intensity of replacement of low-skilled labor into highly skilled intellectual, creative and humanized one. In the process of management, the enterprise must constantly improve its staff, which generally increases the efficiency of the enterprise. We are convinced that most professionals strive for continuous growth, development, communication with management at the partnership level. That is why investing in talented people will help companies retain ambitious and promising employees, increase the brand of the employer, reduce labour turnover and improve many other factors. It is found out that the main types of investments in talents are investments in improving the skills and qualifications of specialists, security, entertainment, transportation. Human resource management should contribute to the improvement and development of staff. The costs of staff regulation, retraining and training should be understood as capital investment but not as an expense. It is learned that reducing turnover, increasing productivity, building a system of continuity, improving loyalty and motivation of employees are indicators that are achieved as a result of effective human resource management.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38613
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiesp.pdf
https://hurma.work/blog/investycziyi-v-talanty-shho-cze-i-navishho-potribni/
References (Ukraine): 1. Балабанова Л. Б. Управління персоналом : навч. посіб. Київ. : Професіонал, 2006. 512 с.
2. Безсмертна В.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. Экономика и управление : научно-практический журнал. 2007. № 3. с. 48–53.
3. Горбоконь В.Ю. До питання оцінки кадрового потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 17. ч. 1. с. 64–69.
4. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 232 с.
5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2004. 587 с.
6. Сардак О. В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. № 1(19). с. 226–235.
7. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденції розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України. Економіка та держава. 2008. №5. с. 96 – 99.
8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия : учеб. пособ. Инфра-М, 2003. 312 с
9. Федорова Н. В. Управление персоналом организации. КноРус, 2008. 512 с.
10. Чернишова Л.І. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу підприємства. IV Міжнародна інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту" (Одеський національний політехнічний університет. Одеса, 21—22 травня 2015). Одеса: ОНПУ, 2015. с. 205—208.
11. Результати опитування LinkedIn https://hurma.work/blog/investycziyi-v-talanty-shho-cze-i-navishho-potribni/
References (International): 1. Balabanova L.B. Personnel management: [textbook. manual] Kyiv: Professional, 2006. 512 pp.
2. Bezsmeretna V.V. Strategic management of human resources of the enterprise . Economics and management: scientific and practical journal. 2007. № 3. р. 48– 53.
3. Horbokon V.Yu. (2016). Do pytannia otsinky kadrovoho potentsialu pidpryiemstva [On the issue of assessing the personnel potential of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 17. part 1. pp. 64–69.
4. Dovbenko V.I., Mel'nyk V.M. (2010), “Potentsial i rozvytok pidpryiemstva: navchal'nyj posibnyk”, 2-e vyd., vypr. i dop. L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, pp. 232.
5. Krasnokutskaya N.S. The potential of the enterprise: formation and evaluation: [textbook. manual] Kharkiv.: KhDUHT, 2004. 587 pp.
6. Sardak O.V. (2014). Doslidzhennia kontseptualnykh pidkhodiv u sferi stratehichnoho upravlinnia personalom [Research conceptual approaches in strategic HR management]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, no. 1(19). pp. 226–235.
7. Smoliar L.H., Hramotenko O.O., (2008), “Doslidzhennia tendentsii rozvytku kadrovoho potentsialu na promyslovykh pidpryiemstvakh Ukrainy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 96 – 99.
8. Maslov E.V. Personnel management of the enterprise: [textbook]. Infra - М, 2003. 312 pp.
9. Fedorova N.V .Personnel management of the organization. KnoRus, 2008. 512 pp.
10. Zernuwova, L.I. Tropaneu, M.V. and Gajtanquj, V.V. (2015), " Providing of development of skilled potential of enterprise", IV Mizhnarodna internet-konferenuija "Aktyalniproblemu teorij ta praktuku menedgmenty" [The IV International internet¬conference is "issues of the day of theory and practice of management"], Odesa national polytechnic university, Odesa, Ukraine, pp. 205—208.
11. Survey results LinkedIn https://hurma.work/blog/investycziyi-v-talanty-shho-cze-i-navishho-potribni/
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21poiesp.pdfРОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА509,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.